Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 13  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 37, br. 3-4, str. 163-207
Stvaranje nacionalnih ekonomija i razbijanje Jugoslavije
Institut društvenih nauka, Beograd
Sažetak
U članku se razmatra stvaranje nacionalnih ekonomija na prostoru Jugoslavije kao jedan od uzroka njenog razbijanja/raspada. Taj proces počinje neposredno nakon ujedinjenjem i to prevashodno kao jačanje ekonomije severozapadnih regiona na račun jugoistočnih. To se čini putem instrumenata ekonomske politike. Ti procesi su nastavljeni i posle 1945. godine. S tim da se to do 1952. čini na direktan način, kada nastaje ključno zaostajanje jugoistočnih regiona. Posle ovog perioda nastavljen je isti proces, ali finijim merama ekonomske politike.
Reference
*** (1945) Prva sednica Privrednog saveta. Arhiv Jugoslavije, 16. i 8. oktobar 40/F2-4
*** (1971) Gledišta, br. 3, (tematski broj)
*** (1921) Zapisnik Prve sednice privrednog saveta. Arhiv Jugoslavije, 13. februar, 65/23/168, Nav. prema: Đurović, Državna intervencija u industriji Jugoslavije 1918-1941, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 1986, str. 80
*** (1953) Komunist, br. 5-6
*** (1953) Komunist, br. 7
*** (1950) Otkup poljoprivrednih proizvoda u NR Srbiji. Beograd: Ekonomski institut NR Srbije
*** (1991) Borba, Beograd, 3.6
*** (1920) Selo, 18.1
*** (1933) Statistika škola pod Ministarstvom prosvete na dan 15. maja 1932. god. Beograd: Ministarstvo prosvete, prema: Prica B., Hrvatsko pitanje i brojke, Beograd, 1937, str. 38
*** (1934) Statistički Godišnjak Kraljevine Jugoslavije za 1931. godinu. Beograd
*** (1938) Statistički godišnjak Kraljevine Jugoslavije za 1937. Beograd
*** (1941) Statistički godišnjak Kraljevine Jugoslavije za 1940. godinu. Beograd
*** (1920) Trgovinski glasnik, 11.1
*** (1945) Uredba o otkupu i prometu hlebnog žita za ekonomsku 1945/46. godinu. Službeni list DF Jugoslavije, br. 13, (6. 8)
*** (1948) V kongres Komunističke partije Jugoslavije. Beograd, itd: Kultura
*** (1948) Službeni list FNRJ, br. 12
*** (1957) Službeni list FNRJ, br. 52
*** (1965) Službeni list SFRJ, br. 8
*** (1957) Stanje poljoprivrede i zadrugarstva i perspektive njihovog razvoja. Beograd: Savezna narodna skupština
*** (1947) Zakon o petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ 1947-1951. Beograd: Savezna planska komisija
Berković, E. (1974) O regionalnim diferencijama u Jugoslaviji. Sociologija, vol. 16, br. 1, str. 5-22
Bićanić, R. (1938) Ekonomska podloga hrvatskog pitanja. Zagreb: Vladko Maček
Bilandžić, D. (1985) Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije - Glavni procesi 1918-1985. Zagreb: Školska knjiga
Broz Josip, Tito (1950) Borba, Beograd, 30.9., (govor)
Broz Josip, Tito (1947) Seljačka borba, 28.8.(govor Josipa Broza)
Čalić, D. (1963) Izgradnja industrije u FNRJ. Zagreb: Naprijed
Dimić, L.D. (1998) Srbi i Jugoslavija - prostor, društvo, politika - pogled s kraja veka. Beograd: Stubovi kulture
Dimitrijević, S. (1958) Strani kapital u privredi bivše Jugoslavije. Beograd: Nolit
Drašković, S., ur. (1940) Istina o ekonomskoj podlozi hrvatskog pitanja - odgovor g. Bićaniću. Beograd: Proizvođačko-izdavačka zadruga Sloboda
Đorđević, M. (2000) Sedam levih godina. Beograd: Naš dom
Đorđević, Ž., Mijatović, B. (1990) Preseljenje industrije Srbije od 1948. do 1953. godine. Beograd: Ekonomski institut
Đurović, S. (1986) Državna intervencija u industriji Jugoslavije - 1918-1941. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Đurović, S. (1994) Industrijalizacija Srbije - legitimacija za moderni svet XX veka. u: Perović Latinka, Obradović Marija i Stojanović Dubravka [ur.] Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, naučni skup, 19-21.9., Beograd, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, str. 139
Gaćeša, N.L. (1984) Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945-1948. Novi Sad: Matica srpska
Gligorić, P. (1956) Rezultati posleratne privredne izgradnje Jugoslavije. u: Razvoj privrede FNRJ, Beograd: Nolit, str. 85
Gnjatović, D.E. (1985) Uloga inostranih sredstava u privrednom razvoju Jugoslavije. Beograd: Ekonomski institut
Grđić, G. (1953) Razvoj privrede Srbije i Vojvodine od oslobođenja od Turaka. u: Mihailović Kosta [ur.] Proizvodne snage NR Srbije, Beograd: Ekonomski institut
Gudac-Dodić, V.Ž. (1994) Politika Komunističke partije Jugoslavije 1945-1953, kao faktor blokiranja modernizacijskih procesa na selu. u: Perović Latinka, Obradović Marija i Stojanović Dubravka [ur.] Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, naučni skup, 19-21.9., Beograd, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, str. 153
Hofbauer, H. (2001) Balkanski rat - razaranje Jugoslavije - 1991-1999. Beograd: Filip Višnjić
Isić, M.Ž. (1995) Seljaštvo u Srbiji - 1918-1925. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Jelić, M. (1953) Industrija NR Srbije. u: Proizvodne snage, Beograd: Ekonomski institut, str. 382
Jelić, M., Cvetković, R. (1956) Razvitak privrede između dva svetska rata. u: Razvoj privrede FNRJ, Beograd: Nolit
Jovanović, Ž. (1994) Poljoprivreda Srbije u ratu 1941-45. u: Perović Latinka, Obradović Marija i Stojanović Dubravka [ur.] Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, naučni skup, 19-21.9., Beograd, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, str. 144, 148
Juriša, S. (1973) Agrarni odnosi u Baranji 1945-1953. Osijek, Nav. prema: Bilandžić, D., Historija Socijalističke federativne republike Jugoslavije 1918-1985, Školska knjiga, Zagreb, 1985, str. 161
Jurković, B. (1941) Das süslandishe Kapital in Jugoslawien. prema: Mirković M., Ekonomska historija Jugoslavije 1918-1941, Ekonomski pregled, Zagreb, 1958, str. 374
Kidrič, B. (1985) Sabrana dela. Beograd: Komunist, tom IV i V, I C
Korošić, M. (1980) Antiinflaciiona politika. Zagreb: Ekonomski institut
Korošić, M. (1983) Ekonomske nejednakosti u jugoslavenskoj privredi. Zagreb: Liber
Kovač, O.I. (1969) Koreni deficita platnog bilansa Jugoslavije. Ekonomska misao, br. 1, str. 106
Krmpotić, M. (1935) Godina 1934. u privrednom i socijalnom životu. Socijalni arhiv, Beograd, br. 1-2, str. 10
Krstić, Đ. (1934) Dva aktuelna agrarna problema. Sarajevo: Državna štamparija
Kukoleča, S.M. (1941) Industrija Jugoslavije - 1918-1938. Beograd: Balkanska štampa
Kukoleča, S.M. (1956) Analiza privrede Jugoslavije pred drugi svetski rat. Beograd: Ekonomski institut FNRJ
Labus, M.Z. (1994) Uloga ekonomije u raspadu Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 28, br. 2, str. 225-236
Lazić, M.B. (1994) Društveni činioci raspada Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 28, br. 2, str. 155-166
Madžar, L.D. (1981) Ekonomska politika, br. 1550, str. 12
Marsenić, D.V. (1981) Osnovna obeležja spoljnotrgovinske razmene i platnog debalansa Jugoslavije 1946-1980. Jugoslovenski pregled, oktobar-novembar, str. 410
Meier, V. (1999) Yugoslavia: A history of its demise. London-New York, itd: Routledge
Mežnarić, S. (1986) Bosanci - a kuda idu Slovenci nedeljom?. Beograd: Filip Visnjić
Mihailović, D. Goli otok
Mihailović, K. (1982) Ekonomska stvarnost Jugoslavije. Beograd: Ekonomika
Mihailović, K. (1990) Regionalna stvarnost Jugoslavije. Beograd: Ekonomika
Mirković, M. (1933) Saobraćajna politika. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Mirković, M. (1950) Ekonomska struktura Jugoslavije - 1918-1941. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske
Mirković, M. (1958) Ekonomska historija Jugoslavije. Zagreb: Ekonomski pregled
Novak, M., Franc, V., Dominiković, I., ur. (1971) Tržište u samoupravnoj nacionalnoj državi. Zagreb: Fakultet ekonomskih nauka - Institut za ekonomska istraživanja
Obradović, M.D. (1995) 'Narodna demokratija' u Jugoslaviji - 1945-1952. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Ocić, Č.J. (2003) Uvod u regionomiku. Beograd: Znamen
Ocić, Č.J. (1985) Osnovna teorijska i metodološka pitanja utvrđivanja kriterijuma i pokazatelja razvijenosti. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Ocić, Č.J. (1986) Nacionalna ravnopravnost i regionalni razvoj. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Ocić, Č.J. (1998) Ekonomika regionalnog razvoja Jugoslavije. Beograd: Ekonomika
Pavlović, M.C. (1997) Srpsko selo 1945-1952 - otkup. Beograd: Institut za savremenu istoriju / ISI
Petranović, B., Končar, R., Radonjić, R., ur. (1985) Sednice CK KPJ 1948-1952 - zapisnici i stenografske beleške. Beograd, itd: Komunist
Popović, P.T. (1929) Naš industrijski protekcionizam. Letopis Matice srpske, vol. CIII, sv. 3, str. 432
Prica, B. (1937) Hrvatsko pitanje i brojke. Beograd
Sirc, L. (2002) Ništa bez vlasti. Ekonomist, br. 132, str. 46 (intervju)
Stajić, S. (1959) Nacionalni dohodak Jugoslavije 1923-1939 u stalnim i tekućim cenama. Beograd: Ekonomski institut NR Srbije
Vučo, N. (1958) Poljoprivreda Jugoslavije - 1918-1941. Beograd: Rad
Vudvord, S. (1997) Balkanska tragedija - haos i raspad posle hladnog rata. Beograd: Filip Višnjić
Vuković, S.V. (1994) Pokretljivost i struktura društva. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Vuković, S.V. (2000) Sjedinjene američke države i razbijanje Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 34, br. 3-4, str. 85-98
Vuković, S.V. (2001) Nemačka, Austrija i razbijanje Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 35, br. 3-4, str. 213-234
Vuković, S.V. (2003) Korupcija i vladavina prava. Beograd: Institut društvenih nauka
Živković, M., Todović, M.M. (1995) Krađa kulturnog i nacionalnog blaga Jugoslavije. Beograd: NIC 'Vojska'
Žutić, N.S. (2002) Preseljenje (uništenje) srpske avio-industrije 1952-1961. - primer Ikarusa. Istorija 20. veka, vol. 20, br. 1, str. 115-131
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg0304163V
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.