Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 5 od 14  
Back povratak na rezultate
2019, br. 48, str. 67-87
Barokna geometrija rečenice u drami Nevinost ili Svetislav i Mileva (1827) Jovana Sterije Popovića
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresamilica.m.mmihajlovic@gmail.com
Ključne reči: istorija srpskog književnog jezika; sintaksa; barokizacija rečenice; Sterija
Sažetak
Sintaksička organizacija u drami Nevinost ili Svetislav i Mileva (1827) Jovana Sterije Popovića daleka je današnjim nosiocima standardnog srpskog jezika. Sterijina rečenica podlegla je barokizaciji, koja je u srpski jezik, posredstvom ruskog, dospela iz nemačke i latinske sintakse. U radu će biti analizirane barokne odlike Sterijinog jezika, koje se ogledaju pre svega u: finalizaciji glagola u predikatu i finalizaciji infinitiva, opkoračenjima kojima se rastavljaju višečlani rečenični konstituenti, postpoziciji atributa u odnosu na imenicu, anteponiranju genitiva, priloških i drugih odredbi, sintaksičkom paralelizmu i standardnom dekoru barokne rečenice u vidu brojnih uzvika, uzvičih rečenica i vokativa. Istraživanje je pokazalo da se karakteristike Sterijine sintakse ne razlikuju mnogo od registrovanih pojava u studijama o jeziku Jovana Hadžića i Jovana Subotića. Najizraženije barokne odlike u jeziku Jovana Sterije Popovića ujedno su one koje su dominantne kod ostalih pisaca 19. veka.
Reference
*** (1986) Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit
Bulat, S. (2016) Dramsko viđenje žene vladara u srpskoj istorijskoj drami sredine 20. veka. 1. 5. 2018
Deretić, J. (2002) Istorija srpske književnosti. Beograd: Prosveta
Deretić, J., Bojović, Z., Mitrović, M. (2003) Istorija književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Despotović-Milić, A., Milošaković-Tasić, Z., Đukanović, A., Jaćić, Ž., Jovčić, S. (2016) Originalni srpski dramatičar. Komunikacije, mediji, kultura, br. 8, str. 17-36
Herrity, P. (1981) Jezik u delima Jovana Sterije Popovića. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 29. sv. 3, 495-501
Iljič, T.N. (2004) Studije i članci iz srpskog književnog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva: Vukova zadužbina
Ivić, P. (1989) Dositejevski književni jezik između slavenosrpskog i vukovskog. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, knj. 19, sv. 2, 5-14, Beograd: MSC
Ivić, P. (1998) Pregled istorije srpskog jezika. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Lešić, Z. (2008) Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik
Milanović, A. (2014) Jezik Jovana Subotića. Beograd: Čigoja štampa
Milanović, A. (1982) Neke slavenosrpske osobine u jeziku Jovana Sterije Popovića (na materijalu dela Roman bez romana). Naučni sastanak slavista u Vukove dane, knj. 11, sv. 1, 47-52, Beograd: MSC
Pavić, M. (1970) Istorija srpske književnosti baroknog doba (XVII i XVIII vek). Beograd: Nolit
Petković, I.I. (2017) Srpsko-ruske književne veze barokne epohe. Nasleđe, Kragujevac, vol. 14, br. 37-2, str. 121-126
Saavedra, D. (2004) Jezik drame sa sintaksičko-semantičkog gledišta. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, knj. 32, sv. 1, 307-320, Beograd: MSC
Skerlić, J. (1997) Istorija nove srpske književnnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Sterija, P.J. (1827) Nevinosm' ili Svemislav' i Mileva: žalosmno nozorišme u nem' dějstvіâ. Pešta: Troškom' Matice Srbske
Subotić, L. (2007) Barokna geometrija rečenice dositejevskog tipa književnog jezika (Sterijin Roman Dejan i Damjanka). u: Sintaksička istraživanja (dijahrono-sinhroni plan) - Lingvističke sveske 6, Novi Sad: Filozofski fakultet
Subotić, L. (1996) Jezik Sterijinih pravnih spisa (Infinitiv - neka značenja i funkcije). Naučni sastanak slavista u Vukove dane, knj. 25, sv. 2, 79-84, Beograd: MSC
Subotić, L. (2004) Iz istorije književnog jezika - 'pitanje jezika. u: Predavanja iz istorije jezika - Lingvističke sveske 4, Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 145-191
Subotić, L. (1989) Jezik Jovana Hadžića. Novi Sad: Matica srpska
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1948067M
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2020.
Creative Commons License 4.0