Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 32  
Back povratak na rezultate
2020, br. 24, str. 113-142
Kako govorimo i mislimo o rodu - konceptualne metafore u srpskom jeziku
n/a

e-adresatamara11060@gmail.com
Ključne reči: kognitivna lingvistika; jezik; konceptualna metafora; jezički metaforički izraz; rod; savremeni patrijarhat; heteronormativ
Sažetak
Uticaj ljudskog iskustva na posmatranja različitih fizičkih i nefizičkih entiteta dugo je bio ignorisan, pa čak i osporavan, u okvirima zapadne filozofije, koja se, pored ostalog, bavila i pitanjem jezika. Kognitivistički pristup jeziku Marka Džonsona i Džordža Lejkofa, koji se razvijao 1980-ih, pokazao je da interreagovanje ljudi sa okruženjem ima duboke učinke na načine razumevanja koncepata. Takva razumevanja se, ako ne u potpunosti, a onda u priličnoj meri, ostvaruju metaforama koje time prestaju da se definišu kao primarno i jedino stilska figura. Imajući u vidu da su rodni aspekt i/ili njegova kontekstualna podloga često prenebregnuti u mnogim analizama konceptualnih metafora, ovaj rad nastoji da ispita apstraktnost pojmova žena i muškarac istraživanjem Korpusa savremenog srpskog jezika. Ako se ljudsko razumevanje apstraktnog odvija, makar delimično, putem metafora, a žena i muškarac kao potkategorije pojma čovek jesu apstraktni, onda se muškarac i žena moraju predstaviti i jednim od mogućih vidova metafora - jezičkim metaforičkim izrazima. Ujedno, društveni kontekst u kome se o ženama i muškarcima govori i misli jeste obeležen savremenim patrijarhatom i heteronormativom, a to nipošto nije zanemarljivo prilikom njegovog bližeg određenja. Žena i muškarac ne postoje, ili je nevažno da li postoje, van ljudske konstrukcije i imaginativne konceptualizacije, a činjenica da je nešto konstrukt ne znači da nema realne i opasne posledice.
Reference
Bugarski, R. (2003) Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Biblioteka XX vek
Cameron, D. (1985) Feminism and linguistic theory. London-Basingstoke: The Macmillan Press
Cameron, D., Kulick, D. (2003) Language and sexuality. New York: Cambridge University Press
Cameron, L. (1999) Identifying and describing metaphor in spoken discourse data. u: Cameron Lynne; Low Graham [ur.] Researching and applying metaphor, Cambridge: Cambridge University Press, 105-132
de Bovoar, S. (1983) Drugi pol II. Beograd: BIGZ
de Bovoar, S. (1983) Drugi pol I. Beograd: BIGZ
Gibbs, R.W. J. (1999) Researching metaphor. u: Cameron Lynne; Low Graham [ur.] Researching and applying metaphor, Cambridge: Cambridge University Press, 29-48
Hines, C. (1999) Rebaking the pie: The woman as dessert metaphor. u: Bucholt Mary; Liang A.C; Sutton Laurel A. [ur.] Reinventing identities: The gendered self in discourse, New York-Oxford: Oxford University Press, 145-162
Kittay, E.F. (1988) Woman as metaphor. Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy, 3(2): 63-86
Klikovac, D. (2004) Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: Biblioteka XX vek
Kövecses, Z. (2002) Metaphor: A practical introduction. Oxford: Oxford University Press
Lakoff, G., Johnson, M. (2003) Metaphors we live by. Chicago-London: University of Chicago Press
Lakoff, G., Turner, M. (1989) More than cool reason: A field guide to poetic metaphor. Chicago-London: University of Chicago Press
Lakoff, G. (1987) Women, fire and dangerous things: What categories reveal about the mind. Chicago-London: University of Chicago Press
Long, M.H., Richards, J.C. (1999) Series editors' preface. u: Cameron Lynne; Low Graham [ur.] Researching and applying metaphor, Cambridge: Cambridge University Press, x-xi
Pejtmen, K. (2001) Polni ugovor. Beograd: Feministička 94
Rich, A. (1995) Conditions for work: The common world of women. u: On lies, secrets and silence: Selected prose: 1966-1978, New York-London: W.W. Norton & Company, 203-214
Rich, A. (1995) Power and danger: Works of a common woman. u: On lies, secrets and silence: Selected prose: 1966-1978, New York-London: W.W. Norton & Company, 246-257
Vitas, D., Utvić, M. (2013) Korpus savremenog srpskog jezika. verzija SrpKor2013, copyright Grupa za jezičke tehnologije Univerziteta u Beogradu, http://www.korpus.matf.bg.ac.rs, pristupljeno: avgust 2019
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/genero2024113I
primljen: 19.01.2020.
prihvaćen: 17.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2020.