Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 23  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 55, br. 73, str. 117-136
O dvojbama Novog hrvatskog stečajnog zakona - pokretanje kaznenog postupka kao diskriminatorska prepreka za ostvarivanje pravnog statusa stečajnog upravitelja
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Republika Hrvatska

e-adresadbodul@pravri.hr, sgrbic@pravri.hr
Projekat:
Projekat Hrvatske zaklade za znanost, br. 6558: Business and personal insolvency: The ways to overcome excessive indebtednes

Ključne reči: pokretanje kaznenog postupka; stečajni upravitelj; imenovanje
Sažetak
Niz propisa propisuje opće i posebne preduvjete koje osoba mora ispunjavati kako bi mogla obavljati neku funkciju (exempli causa, za stečajnog upravitelja, povjerenika, odvjetnika, suca, javnog bilježnika, sportskog djelatnika). Ovo postaje još značajnije budući da je Stečajni zakon (Narodne novine, 71/15 - dalje: SZ) kao jedan od posebnih preduvjeta za imenovanje propisao da stečajni upravitelj mora biti dostojan javnog povjerenja za obavljanje profesije, a pritom se smatra da nije dostojna osoba protiv koje je pokrenut kazneni postupak za kaznena djela za koje se pokreće postupak ex offo. Teza rada je pitanje - je li ovakvo rješenje u skladu s (Europskom) Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Narodne novine - međunarodni ugovori,18/97, 6/99,14/02,13/03, 9/05,1/06 i 2/10 - dalje: Konvencija) budući je svatko nedužan i nitko se ne smije smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja (čl. 6, st. 2 Konvencije). Kompleksnost predmeta istraživanja i postavljeni zadaci uvjetovalisu izbor metoda pa je u istraživanju korišten metodološki pristup koji obuhvaća proučavanje domaće i strane literature, odgovarajućih zakonskih propisa, kao i analizu domaće i strane sudske prakse. U radu će se posebno analizirati i praksa Europskog suda za ljudska prava u postupcima prema čl. 6 (Pravo na pošteno suđenje) i čl. 14 (Zabrana diskriminacije) Konvencija jer polazimo od pretpostavke da saznanja o ovome mogu biti ključna za razumijevanje problematike rada koja je utemeljena na praksi Europskog suda za ljudska prava i europskom pozitivnom pravu. U tom smislu, ovaj rad ima namjeru ukazati na nedorečenost ovog pravnog rješenja pokušavajući usmjeriti razmišljanja o tom problemu u pravcu određenih de lege ferenda rješenja. Ovaj rad je mogao biti podijeljen na dva dijela, što će se i vidjeti tijekom njegovog čitanja, ali to formalno nije učinjeno.
Reference
*** (2000) Council Regulation of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings (No 1346/2000/ EC). OJ L, No 160, 30/06
*** (1997/2010) Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Narodne novine - Međunarodni ugovori, Br. 18. Br. 6 (1999). Br. 14 (2002). Br. 13 (2003). Br. 9 (2005). Br. 1(2006). Br. 2
*** (1853) Privremeni stečajni red. Sadržan u XLIII. kom. drž. zak. lista pod br. 132. izdanom i razposlanom dne 20. 07
*** (1897) Stečajni zakon. u: Sbornik zakonah i naredbah valjanih za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju, Komad VIII
*** (1929) Stečajni zakon. Kraljevina Jugoslavija, od 22. 11
*** (1996/2013) Stečajni zakon. Narodne novine, Br. 44. Br. 29 (1999). Br. 129 (2000). Br. 123 (2003). Br. 82 (2006). Br. 116 (2010). Br. 25 (2012). Br. 133 (2012). Br. 45
*** (2012/2015) Zakon o financijskom poslovanju predstečajnoj nagodbi. Narodne novine, Br. 108/12, Br. 144/12, Br. 81/13, Br. 112/13, Br. 71/15, Br. 78/15
*** (2008/2014) Zakon o kaznenom postupku. Narodne novine, Br. 152/08, Br. 76/09, Br. 80/11, Br. 121/11, Br. 91/12, Br. 143/12, Br. 56/13, Br. 145/13, Br. 152/14
*** (2005/2015) Zakon o otvorenim investicijskim fondovima. Narodne novine, Br. 150/05, Zakon o policiji. Narodne novine. Br. 34/11, Br. 130/12, Br. 89/14, Br. 151/14, Br. 33/15
*** (1994/2014) Zakon o sudskom registru. Narodne novine, Br. 1/95, Br. 57/96, Br. 1/98, Br. 30/99, Br. 4/99, Br. 54/05, Br. 40/07, Br. 91/10, Br. 90/11, Br. 148/13, Br. 93/14
*** (1993/2015) Zakon o trgovačkim društvima. Narodne novine, Br. 111/93, Br. 34/99, Br. 121/99, Br. 52/00, Br. 118/03, Br. 107/07, Br. 146/08, Br. 137/09, Br. 125/11, Br. 152/11, Br. 111/12, Br. 68/13, Br. 110/15
*** (2008/2015) Zakon o tržištu kapitala. Narodne novine, Br. 88/08, Br. 146/08, Br. 74/09, Br. 54/13, Br. 159/13, Br. 18/15, Br. 110/15
*** (2009/2015) Zakon o državnom odvjetništvu. Narodne novine, Br. 76/09, Br. 153/09, Br. 116/10, Br. 145/10, Br. 57/11, Br. 130/11, Br. 72/13, Br. 148/13, Br. 33/15, Br. 82/15
*** (1994/2011) Zakon o odvjetništvu. Narodne novine, Br. 9/94, Br. 117/08, Br. 50/09, Br. 75/09, Br. 18/11
*** (2008/2012) Zakon o suzbijanju diskriminacije. Narodne novine, Br. 85/08, Br. 112/12
*** (1993/2009) Zakon o javnom bilježništvu. Narodne novine, Br. 78/93, Br. 29/94, Br. 162/98, Br. 16/07, Br. 75(2009)
*** (2012) Zakon o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima. Narodne novine, Br. 112
*** (2015) Stečajni zakon. Narodne novine, Br. 71
*** (2015) Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima. Narodne novine, Br. 105
*** (1990/2014) Ustav RH. Narodne novine, Br. Br. 135 (1997), Br. 8 (1998). Br. 113 (2000). Br. 124 (2000). Br.28 (2001). Br. 41 (2001). Br. 55 (2001). Br. 76 (2010). Br. 85 (2010). Br. 05
*** (2005/2015) Zakon o državnim službenicima. Narodne novine, Br. 92/05, Br. 140/05, Br. 142/06, Br. 77/07, Br. 107/07, Br. 27/08, Br. 34/11, Br. 49/11, Br. 150/11, Br. 34/12, Br. 38/13, Br. 37/13, Br. 1/15, Br. 138/15
*** (2010/2015) Zakon o državnom sudbenom vijeću. Narodne novine, 116/10, Br. 57/11, Br. 130//11, Br. 13/13, Br. 28/13, Br. 82/15
*** (2013/2015) Zakon o kreditnim institucijama. Narodne novine, Br. 159/13, Br.19/15, Br. 102/15
*** (2006/2016) Zakon o sportu. Narodne novine, Br. 71/06, Br. 150/08, Br. 124/10, Br.124/11, Br. 86/12, Br. 94/13, Br. 85/15, Br. 19/16
Beljanski, S. (2001) Međunarodni pravni standardi o krivičnom postupku. Beograd: Centar za ljudska prava
Bodul, D., Vuković, A. (2015) (Još jedna) reforma stečajnog zakonodavstva funkcionalizacija stečajno pravne zaštite ili placebo efekt. Zbornik pravnog fakulteta sveučilišta u Rijeci, 181-213; (36; 1
Čuveljak, J. (2015) O novom Stečajnom zakonu. Pravo i porezi, 7(15) 3-12
Dika, M. (1997) Insolvencijsko pravo. Zagreb: Manualia Facultatis Juridicae Zagrabiensis
Đurđević, Z. (2012) Odluka Ustavnog suda RH o suglasnosti Zakona o kaznenom postupku s Ustavom. Hrvatski ljetopisza kazneno pravo i praksu, 2(19). 409-438
Garašić, J. (2013) Stečajni plan nakon izmjena i dopuna Stečajnog zakona 2012. u: Uzelac A., Garašić J., Maganić A. [ur.] Djelotvornapravna zaštita u pravičnom postupku - Izazovi pravosudnih transformacja na jugu Europe - Liberamicorum Mihajlo Dika - Zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike, Zagreb: Pravni Fakultet, 469-493
Garašić, J. (2005) Europska uredba o insolvencijskim postupcima. Zbornik pravnog fakulteta sveučilišta u Rijeci, 257-305; (26; 1
Gomien, D. (2007) Europska konvencija o ljudskim pravima. Zadar: Naklada d. o. o
Hanawalt, B., Wallace, D. (1999) Medieval crime and social control. Minneapolis: Univeristy of Minnesita Press
Hinković, H. (1884) Stečajni red od 18. srpnja 1859. Zagreb: Naklada knjižare Mučnjak i Senftleben
Hrastinskijurčec, L. (2007) Pravni položaj stečajnog upravitelja u stečajnim postupcima. u: Ovrha i stečaj: aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse, Zagreb: Inženjerski biro
Interrights (2008) Zabrana diskriminacije u skladu s Europskom konvencijom o ljudskim pravima (čl. 14.). u: Priručnik za odvjetnike
Jovanović-Zattila, M. (2005) Usklađivanje srpskog stečajnog prava sa merodavnim propisima EU, Pravni sistem Republike Srbije - usaglašavanje sa pravom Evropske unije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 525-542
Omejec, J. (2013) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava, strasbourški acquis. Zagreb: Novi informator
Omejec, J. (2009) Zabrana diskriminacije u praksi Europskog suda za ljudska prava. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 5(59). 958-960
Pavišić, B. (2015) Komentar Zakona o kaznenom postupku s prilozima. Šmrika: Templar Book
Pavišić, B. (2008) Novi hrvatski Zakon o kaznenom postupku. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, 2(15]. 489-602
Rašević, Ž. (2012) Zabrana diskriminacije i opšta zabrana diskriminacije u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 84, br. 5, str. 344-364
Reid, K. (2012) A practitioner's guide to the European Convention on human rights. London: Sweet& Maxwell-Thomson Reuters
Romac, A. (2007) Rječnik rimskog prava. Zagreb: Pravni fakultet
Rušnov, A. (1897) Zakon o pobijanju pravnih djela glede imovine insolventna dužnika od 24. ožujka 1897. i Stečajni zakon od 28. ožujka uz uporabu obrazloženja Vladine osnove. Zagreb: Tisak i naklada knjižare L. Hartmana (Kugli i Deutsch)
Schutter, O. (2011) The prohibition of discrimination under European human rights law. Luxembourg: European Commission
Verona, A., Zuglia, S. (1930) Stečajni zakon, Zakon o prinudnom poravnavanju i Zakon o uvođenju u život tih zakona, s komentarom, sudskim rješidbama i dodatkom sporednih pravnih propisa. Zagreb: Tisak Jugoslavenske štampe
 

O članku

jezik rada: hrvatski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1673117B
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka