Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:36
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 48, br. 4, str. 265-277
Zastarelost potraživanja naknada organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Sažetak
Predmet analize ovog rada jeste pitanje zastarelosti naknada organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Naime, u sistemu autorskog i srodnih prava, mogućnost kolektivnog ostvarivanja predstavlja jedan vid vršenja prava. Ovaj kolektivitet proizlazi iz činjenice da je iskorišćavanje predmeta zaštite autorskog i srodnih prava u savremenom društvu dostiglo razmere koje prevazilaze mogućnosti autora, odnosno titulara srodnih prava, kao pojedinaca, da svoja prava vrše samostalno. Stoga ulogu svojevrsnog po- srednika preuzimaju ovlašćene organizacije za kolektivno ostvarivanje, čija se uloga, suštinski, svodi na ubiranje naknada. Budući da je reč o obligacionom odnosu između organizacije i korisnika, pitanje koje se u praksi javilo, a smatramo da nije dobilo zadovoljavajući odgovor, jeste pitanje u kom roku zastarevaju potraživanja ovih subjekata. U odsustvu izričitih zakonskih propisa, odgovor se mora potražiti u shodnoj primeni odnosnih odredaba Zakona o obligacionim odnosima, čemu je ovaj rad posvetio naročitu pažnju.
Reference
*** (2014) Čl. 8. sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija. Službeni glasnik RS, br. 25
*** (2009/2012) Zakon o autorskim i srodnim pravima. Službeni glasnik RS, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012
*** (2014) Krivični zakonik. Sl. glasnik RS, br. 108
*** (1978/1993) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 i Službeni list SRJ, br. 31/93
*** (2013) Čl. 13 tarife naknada koje naplaćuje SOKOJ organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava TNS. Službeni glasnik RS, br. 117
*** Ugovor između titulara i organizacije za kolektivno ostvarivanje je, zapravo, ugovor o komisionu, kao posebna vrsta ugovora o nalogu
*** (2013) Zakon o uređenju sudova. Službeni glasnik RS, br. 101
Marković, S., Popović, D. (2013) Pravo intelektualne svojine. Beograd
Nikolić, D. (2013) Uvod u sistem građanskog prava. Novi Sad
Radovanović, S. (2013) Neka pitanja u vezi sa naplatom posebne naknade u slučaju umnožavanja za privatne potrebe. u: Pravne i infrastrukturne osnove za razvoj ekonomije zasnovane na znanju, Kragujevac, knjiga druga, 181
Salma, J. (2007) Obligaciono pravo. Novi Sad
Vodinelić, V.V. (2012) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-7510
objavljen u SCIndeksu: 09.06.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2018)
O elektronskoj formi ugovora u domaćem pravu
Radovanović Sanja M., i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
On creditor's supplemental rights
Radović Vuk, i dr.

Zb Pravnog fak Niš (2008)
Načelo jednake vrednosti davanja u ugovornom pravu
Cvetković Mihajlo

prikaži sve [97]