Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:33

Sadržaj

članak: 7 od 13  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 12, br. 2, str. 171-183
Ugovor o doživotnom izdržavanju - neke specifične karakteristike
Megatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd

e-adresadusannovakovic@megatrend.edu.rs
Ključne reči: ugovor; specifičnost ugovora o doživotnom izdržavanju; doživotno izdržavanje; primalac izdržavanja; davalac izdržavanja
Sažetak
Ovaj rad se bavi proučavanjem jednog od najsloženijih pravnih poslova savremenog srpskog prava. Budući da se radi o složenom pravnom poslu, prvo smo naveli hronologiju zakonskog regulisanja ugovora o doživotnom izdržavanju, bavili smo se njegovim pojmom kao ugovorom obligacionog prava. Pravnom analizom pojma ugovora utvrdili smo da se radi o ugovoru koji je imenovan, dvostrano obavezan i teretan, da se zaključuje s obzirom na posebna svojstva ličnosti, da je ugovor sa trajnim izvršenjem obaveze i da je formalan ugovor. pri tome smo naveli njegove specifičnosti u odnosu na predstavljene karakteristike, što je i bio cilj rada. Takođe, govorili smo o doživotnom izdržavanju koje predstavlja specifičnu obavezu davaoca izdržavanja, dok se specifična obaveza primaoca izdržavanja odnosi na njegovu obavezu da posle svoje smrti na davaoca izdržavanja prenese svojinu na određenim stvarima ili kakvim drugim pravima. Takođe, u radu je bilo govora o sukcesiji prava na davanje i primanje izdržavanja u slučaju smrti davaoca izdržavanja. u istraživanju smisla i domašaja ovog pravnog instituta, korišćen je pravni metod u analizi zakonskih normi kojima je regulisan. Tumačeći zakon primenili smo gramatičko tumačenje, istorijsko tumačenje i ciljno tumačenje. Ispitujući pozitivno pravo (de lege lata), bavili smo se i budućim pravom (de lege ferenda) ovog pravnog instituta. Iz rezultata istraživanja dolazi se do zaključka da se kod ovog ugovora radi o obligacionim odnosima kompleksne sadržine, koji se neprestano menjaju, takoreći iz dana u dan, pa ni najveći poznavaoci prava - zakonodavac, sudije, pravni pisci, pravni praktičari ili ugovorne strane nisu u mogućnosti da ih sve predvide.
Reference
Antić, O., Panov, S. (2006) Nasledno pravo. Beograd
Antić, O.B. (2004) Nasledno pravo. Beograd
Babić, I. (2008) Nasledno pravo. u: Borba, Beograd: Službeni glasnik, 281
Blagojević, B.T. (1982) Nasledno pravo u Jugoslaviji. Beograd
Đorđević, Ž., Stanković, V.J. (1987) Obligaciono pravo. Beograd
Đurđević, D.B. (2012) Institucije naslednog prava. Beograd: Službeni glasnik
Momčilović, R., Živanović, M. (2003) Nasledno pravo. Beograd-Banja Luka
Paunović, S. (2004) Ugovor o doživotnom izdržavanju. Sudska praksa, 6-7
Perović, S. (1980) Obligaciono pravo. Beograd
Petrović, N., Milisavljević, O. (2009) Doživotno izdržavanje po Zakonu o nasleđivanju. Beograd
Radišić, J. (1974) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd: Nolit
Stanković, O., Orlić, M. (2004) Stvarno pravo. Beograd
Stojanović, D., Antić, O.B. (2001) Uvod u građansko pravo. Beograd
Svorcan, S.N. (2009) Nasledno pravo. Kragujevac
Vuković, S. (2003) Komentar Zakona o vanparničnom postupku. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1502171N
objavljen u SCIndeksu: 18.01.2016.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Pravni položaj prethodnog naslednika
Đurđević Dejan B.

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
On creditor's supplemental rights
Radović Vuk, i dr.

Zb Pravnog fak Niš (2007)
Vanredna pravna sredstva sui generis protiv pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju
Krstić Novak

prikaži sve [153]