Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 9 od 86  
Back povratak na rezultate
2020, br. 50, str. 91-106
Turcizmi u romanu Testament Vidosava Stevanovića
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Odsek za filologiju, Studijska grupa Srpski jezik i književnost

e-adresakatjica.93.kg@gmail.com
Projekat:
Dinamika struktura savremenog srpskog jezika (MPNTR - 178014)

Sažetak
Predmet rada je popis i analiza turcizama u romanu Testament. Uočiće se koja je njihova frekventnost, a otkriće se i poreklo ekscerpiranih primera. Analiza će biti izvršena na osnovu Škaljićevog rečnika "Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku". Ekscerpirane lekseme predstavljene su u svom osnovnom obliku, a razvrstane su najpre na osnovu morfološkog, a potom i semantičkog kriterijuma. Pored takvog razvrstavanja, biće dat popis turcizama iz romana, u vidu rečnika, te kontekst u kojem je data reč upotrebljena u romanu. Ovakvo sagledavanje neophodno je kako bi se stekao što potpuniji uvid o prisustvu turcizama u romanu.
Reference
*** (2011) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
*** (1967) Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska, (knj. 1-3, knj. 4-6)
*** (2011) Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska, izmenjeno i popravljeno izdanje
Janić, A. (2018) Morfologija i semantika prideva na -(lj)iv u srpskom jeziku. Doktorska disertacija
Peco, A. (1987) Turcizmi u Vukovim rječnicima. Beograd: BIGZ
Peco, A. (1981) Funkcionalnost turcizama u romanu 'Derviš i smrt' Meše Selimovića. Naš jezik, XXV, 3, 118-129
Petrović, S. (2000) Šest turcizama iz južne Srbije. Južnoslovenski filolog
Petrović, S. (2005) Turcizmi u srpskom prizrenskom govoru. Doktorska
Petrović, S. (1993) Istorijat i stanje proučavanja turcizama u srpskohrvatskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, XXXVI/2, 71-127
Radić, P. (2001) Turski sufiksi u srpskom jeziku - sa osvrtom na stanje u makedonskom i bugarskom. Beograd: Institut za srpski jezik SANU
Skok, P. (1971-1974) Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Stakić, M.V. (1988) Derivaciona fonetika imenica i prideva u južnoslovenskim jezicima. Filolog, Banjaluka, Monografije, knj. LXVI, 54/3-4, 803-812
Škaljić, A. (1966) Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo: Svjetlost
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta, disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina30-25468
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

God Učit fak Vranje (2015)
Turcizmi u romanu Nečista krv Borisava Stankovića
Tomić Dragana

Baština (2021)
Hidronimija desnog sliva Srednjeg Ibra
Nikolić Jovana S.

Zb Filoz fak Priština (2015)
Toponimi s osnovom baz-
Nikić Biljana V.

prikaži sve [115]