Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 7 od 42  
Back povratak na rezultate
Vizuelne umetnosti i nauka - mogućnosti i ograničenja njihovog integrisanja u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresavera.vecanski@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: integrativni pristup nastavi; nastava likovne kulture; nastava prirode i društva; svojstva materijala
Sažetak
Integrativna nastava počiva na celovitosti stvarnosti koja nas okružuje i, posledično, holističkom pristupu nastavnim predmetima. Kao takva, ona ne obuhvata samo povezivanje sadržaja, već i procesa i postupaka kao i aktera vaspitnoobrazovnog rada radi dostizanja zajedničkog cilja i pojedinačnih ciljeva nastavnih disciplina uključenih u ovaj proces. Poslednjih nekoliko decenija posebnu pažnju privlače različite obrazovne koncepcije zasnovane na integraciji vizuelnih umetnosti i nauke. Iako deluje da su ove oblasti sadržinski i metodološki potpuno različite, one imaju zajedničko polazište u prirodnoj radoznalosti deteta, čulnom saznavanju i istraživačkim aktivnostima. Budući da je nastava u Srbiji predmetno organizovana, želeli smo da ispitamo da li učitelji u Srbiji uspevaju da u datim okolnostima integrišu nastavu likovne kulture i nastavu prirode i društva kada se bave istraživanjem svojstava materijala, kao jednoj od tačaka preseka ovih oblasti. Rezultati do kojih smo došli kombinovanjem sistematskog posmatranja deset časova likovne kulture i intervjua sa učiteljima pokazuju da se nedovoljno jasno prepoznaju i koriste mogućnosti za integrativno proučavanje nastavnih sadržaja ova dva nastavna predmeta. Ovakvi nalazi ukazuju da je nužno osposobljavanje učitelja za primenu metodičkih strategija koje podržavaju integrativne pristupe, kako tokom primarnog obrazovanja budućih učitelja, tako i tokom kasnijeg stručnog usavršavanja.
Reference
*** (2005) Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br. 1
*** (2010) Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br. 7
*** (2017) Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br. 10
*** (2018) Pravilnik o programu nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br. 16
*** (2019) Pravilnik o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br. 5
*** (2019) Pravilnik o programu nastave i učenja za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br. 15
Consortium of National Arts Education Associations (NAEA) (2002) Authentic Connections: Interdisciplinary Work in the Arts. Reston, VA, Retrieved August 17, 2016. from www: http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/culture/Arts_Education/Resource_Links/Authentic_Connections.pdf
Cutting, R., Kelly, O. (2015) Creative Teaching in Primary Science. Los Angeles: Sage Publications
Dhanapal, S., Kanapathy, R., Mastan, J. (2014) A study to understand the role of visual arts in the teaching and learning of science. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 15 (2). Retrieved May 4, 2016. from www: https://www.ied.edu.hk/apfslt/v15_issue2/dhanapal/index.htm#abstract
Dubova, M. (2012) Organizaciya proyektnoi deyatelynosti mladshih shkolnikov. Moskva: BAAASS
Hadži-Jovančić, N. (2012) Umetnost u opštem obrazovanju - funkcije i pristupi nastavi. Beograd: Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu
Harlen, W., Allende, J., eds. (2009) Inkvajeri (Inquiry-Based Science Education-IBSE) metod - Pregled namenjen zajednici obrazovanja. Posećeno 23. 5. 2019. godine na: http://www.vi.sanu.ac.rs/Odbor-obrazovanje/Informacije/2_IBSE.pdf
Howard-Jones, P. (2008) Fostering creative thinking: Co-constructed insights from neuroscience and education. Bristol: Higher Education Academy-Education Subject Centre, Retrieved September 14, 2016. from www: http://escalate.ac.uk/downloads/4389.pdf
Klein, J.T. (2006) A Platform for a Shared Discourse of Interdisciplinary Education. Journal of Social Science Education, 5(2): 10-18
Kostović-Vranješ, V., Vickov, G. (2013) Interdisciplinary Teaching of Science and English at an Early School Age. Croatian Journal of Education, 15 (3), 823-848
Lake, K. (1994) Integrated curriculum. u: School improvement research series, Portland: Northwest Regional Educational Laboratory, no. 16. Retrieved July 13, 2016. from www: http://educationnorthwest.org/sites/default/ files/integrated-curriculum.pdf
Lazarević, D. (1999) Od spontanih ka naučnim pojmovima. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mansilla, B.V. (2005) Assessing Student Work at Disciplinary Crossroads. Change: The Magazine of Higher Learning, 37 (1), 14-21
Martin, R., Sexton, C., Franklin, T., Gerlovich, J., Mcelroy, D. (2008) Teaching Science for All Children: Inquiry Methods for Constructing Understanding. New York: Pearson, 4th Edition
Miščević, G. (2006) Kvalitet znanja budućih učitelja o osnovnim astronomskim pojavama. Nastava i vaspitanje, vol. 55, br. 3, str. 318-329
Osbourn, A. (2008) SAW: Breaking Down Barriers between Art and Science. PLoS Biology, 6 (8), 1638-1641
Parsons, M. (2004) Art and Integrated Curriculum. u: Eisner E.W., Day M. [ur.] Handbook of Research and Policy in Art Education, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 775-794
Pavlović, M. (2015) Uloga likovnog dela u vaspitanju i obrazovanju dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Beograd: Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Pine, K., Messer, D., St, J.K. (2001) Children's Misconceptions in Primary Science: A Survey of teachers' views. Research in Science & Technological Education, 19(1): 79-96
Rodić, N. (2014) Connection between Physical Education and other School Subjects in Primary School. Croatian Journal of Education, 16(3): 265-292
Root-Bernstein, R., Allen, L., Beach, L., Bhadula, R., Fast, J., Hosey, C., Kremkow, B., Lapp, J., Lonc, K., Pawelec, K., Podufaly, A., Russ, C., Tennant, L., Vrtis, E., Weinlander, S. (2008) Art Foster Scientific Success: Avocations of Nobel, National Academy, Royal Society and SIGMA XI Members. Journal of Psychology of Science and Technology, 1 (2), 51-63
Sousa, D.A., Pilecki, T. (2013) From STEM to STEAM: Using Brain Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA: Corwin Press
Stanišić, J. (2015) Evaluacija korelacijsko-integracijskog metodičkog sistema u obradi sadržaja ekološkog obrazovanja. Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, doktorska disertacija
Šefer, J. (2005) Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Tress, G., Tress, B., Fry, G. (2005) Clarifying Integrative Research Concepts in Landscape Ecology. Landscape Ecology, 20(4): 479-493
Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) (2018) Katalog programa stručnog usavršavanja za školsku 2018/19, 2019/2020 i 2020/2021. godinu. Beograd
Zlatunić, R. (2005) Nastanak gline, tehnologija i mineralogija keramike. Histria archaeologica, 36: 61-114
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1904032V
objavljen u SCIndeksu: 03.06.2020.
Creative Commons License 4.0