Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 34  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 3, str. 270-288
(Ne)dozvoljenost ugovaranja naknade za troškove obrade kredita u pravu Bosne i Hercegovine
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, Pale, Republika Srpska, BiH + Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresarankaracic@t-com.me
Ključne reči: Ugovor o kreditu; Troškovi obrade kredita; Nepoštene odredbe
Sažetak
U radu se analiziraju pravni aspekti problematike koja se odnosi na (ne)dozvoljenost ugovaranja naknade za troškove obrade kredita. Ovo pitanje postalo je aktuelno odnedavno u pravu Bosne i Hercegovine. Prva sudska odluka, kojom je utvrđeno da je odredba o troškovima obrade kredita ništava, donesena je u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Nakon pravnosnažnosti ove odluke, u Bosni i Hercegovini podignuto je na desetine tužbi u kojima se traži da sud utvrdi da je odredba o naknadi troškova obrade kredita ništava. Zato je fokus istraživanja u radu usmjeren na preispitivanje pravnog okvira za ugovaranje naknade za troškove obrade kredita, sudskih odluka u kojima su zauzeti različiti pravni stavovi o ovom pitanju i posljedica donesenih odluka za ugovorne strane. Analiza pokazuje da je ugovaranje naknade za troškove obrade kredita dozvoljeno pod uslovom da se radi o stvarnim troškovima, čiji je sadržaj jasno određen.
Reference
*** (2018) Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije usvojen na sjednici Građanskog odjeljenja 22. 5. 2018. godine. dostupno na adresi: https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/140618/140618-vest1.html, 3. 4. 2020
*** (1978-2004) Zakon o obligacionim odnosima Republike Srpske - ZOO. Službeni list SFRJ + Službeni glasnik R. Srpske, br. 29/1978, 31/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989, br. 17/1993, 37/2001 - dr. zakon, 39/2003 i 74/2004
*** (2017) Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju - ZSPK. Narodne novine, br. 101, čl. 17 st. 4. U ovaj zakon su implementirane odredbe Direktive 2014/17 EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 4. februara 2014. godine o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stamb
*** (2014) Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Službene novine F. BiH, br. 31
*** (2006/2015) Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini - ZoZP BiH. Službeni glasnik BiH, br. 25 i 88
*** (2017-2019) Zakon o bankama Republike Srpske - ZoB. Službeni glasnik R. Srpske, br. 4/17, 19/18 i 54/19
*** (2009-2016) Zakon o potrošačkom kreditiranju. Narodne novine, br. 75/09, 112/12, 143/12, 147/13, 9/15, 78/15, 102/15 i 52/16
Gajović, J. (2018) Obrada kredita, provizija za obradu kredita, provizija banke. Iustitia, br. 3, 8-11
Hiber, D., Živković, M. (2015) Zaštita korisnika kredita od jednostrane izmene visine ugovorene kamate. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 70, 573-586
Ignjatić, I., Ilić, D. (2018) Pitanje naplate troškova obrade kredita. Iustitia, br. 3, 20-24
Kašćelan, B. (2018) Sporna pitanja u vezi sa ugovornom odredbom o naknadi za obradu kredita. Harmonius
Paragraf (2018) (Ne)zakonitost naknade za obradu kredita - donijete tri presude kojima se nalaže povraćaj sredstava klijentima banaka. dostupno na adresi: https://www.paragraf.me/dnevne-vijesti/28062018/28062018-vijest3.html, 3. 4. 2020
Radišić, J. (2014) Obligaciono pravo - opšti deo. Niš, deveto izdanje
Stanković, G., Račić, R. (2017) Parnično procesno pravo. Banja Luka, treće izdanje, 414
Todorović, M. (2018) Troškovi obrade kredita - prikaz problema. Iustitia, br. 3, 17-20
Živković, M. (2018) O dozvoljenosti ugovaranja troškova obrade kredita u pravu Srbije. Bankarstvo, vol. 47, br. 2, str. 14-51
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/PiP2003270R
primljen: 02.05.2020.
revidiran: 28.05.2020.
prihvaćen: 07.07.2020.
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka