Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 3, str. 1173-1194
Razvoj pravne zaštite potrošača u ugovorima o kreditu u pravu Evropske unije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaA.Dudas@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: Direktiva br. 87/102/EEC; Direktiva br. 2008/48/EU Direktiva br. 2014/17/EU; Direktiva o hipotekarnim kreditima; Direktiva o potrošačkom kreditu; ugovor o kreditu; potrošački kredit
Sažetak
U radu je prikazan razvoj pravne regulative potrošačkog kredita u pravu Evropske unije. Taj put je započet 1987. godine usvajanjem Direktive br. 87/102/EEC o ugovorima o potrošačkim kreditima. Nakon nje je postepeno usvajan čitav niz direktiva kojima su uređeni pojedini segmenti tzv. 'retail' bankarstva, koji imaju značaj sa aspekta pravne zaštite potrošača ili potrebe nesmetanog odvijanja prekograničnih bankarskih transakcija i kredita, kao i prekograničnih investicija. Direktiva br. 87/102/EEC o ugovorima o potrošačkim kreditima je ukinuta istoimenom Direktivom br. 2008/48/EU. Ona je ostvarila značajne promene u pravnom okviru zaštite potrošača u vezi sa ugovorima o kreditu. Od novina uvedenih navedenom Direktivom svakako je najznačajnija obaveza iskazivanja svih troškova kredita preko efektivne kamatne stope i pružanja potpunih i jasnih informacija potrošaču pomoću jedinstvenog ESIS obrasca. Početak poslednje etape u razvoju regulative potrošačkog kredita u pravu Evropske unije obeležava usvajanje Direktive br. 2014/17/EU o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine, koja je u stručnoj javnosti poznata samo kao Direktiva o hipotekarnim kreditima. Njeno usvajanje je bilo motivisano iskustvima svetske ekonomske krize, i njome prouzrokovane krize hipotekarnih kredita, kao i uočene nepoštene prakse banaka u vezi sa izmenama varijabilne kamatne stope, koje su znatno snažnije došle do izražaja u potrošačkim hipotekarnim kreditima, pre svega zbog većih iznosa kredita, dugih rokova otplate kredita i mogućih negativnih socijalnih implikacija. Stoga su Direktivom o hipotekarnim kreditima u odnosu na Direktivu br. 2008/48/EU pooštrene predugovorne obaveze obaveštavanja potrošača od strane kreditora, efektivna kamatna stopa i obaveštavanje putem ESIS obrasca uređeni su u skladu sa načelom maksimalne harmonizacije, izričito su uređena pitanja indeksiranja kredita u stranoj valuti i primene varijabilne kamatne stope i sl. U doktrini se međutim sa razlogom izražava sumnja u potencijale Direktive da ostvari zacrtane ciljeve stvaranja pravog jedinstvenog evropskog tržišta hipotekarnih kredita, s jedne, i ujednačenja stepena pravne zaštite potrošača u hipotekarnim kreditima u Evropskoj uniji, s druge strane. Odredbe Direktive su naime, osim pravila o efektivnoj kamatnoj stopi i predugovornom obaveštavanju potrošača putem ESIS obrasca, zasnovane na minimalnoj harmonizaciji. Stoga je za očekivati da će države članice pri transponovanju Direktive postupiti nejednako i time onemogućiti ostvarivanje jedinstvenog režima hipotekarnih potrošačkih kredita u Evropskoj uniji.
Reference
*** (2008) Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC. Službeni glasnik Evropske unije, br. L 133
*** (2014) Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010. Službeni glasnik Evropske unije, L 60, 34-85
*** (2016) Commission implementing regulation (eu) 2016/824 of 25 May 2016 laying down implementing technical standards with regard to the content and format of the description of the functioning of multilateral trading facilities and organised trading faciliti. Službeni glasnik Evropske unije, br. L 137
*** (1990) Council Directive 90/88/EEC of 22 February 1990 amending Directive 87/102/EEC for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit. Službeni glasnik Evropskih zajednica, br. L 61/14
*** (1998) Directive 98/7/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 amending Directive 87/102/EEC for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit. Službeni glasnik Evropskih zajednica, br. L 101/17
Danco, A. (2003) Die Novellierung der Verbraucherkreditrichtlinie. WertpapierMitteilungen, 18, 853-861
Dudaš, A.I. (2016) Dopuštenost jednostranog povećanja kamate u ugovorima o kreditu u pravu Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 2, str. 549-567
Dudaš, A.I. (2017) Jednostrana izmena ugovora o kreditu u pravu Mađarske. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 3-1, str. 791-812
Hiber, D., Živković, M. (2015) Zaštita korisnika kredita od jednostrane izmene visine ugovorene kamate. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 70; 573-586
Hiber, D., Živković, M. (2015) Obezbeđenje i učvršćenje potraživanja. Beograd, 30-31
Latham, P. (1988) Dispositions communautaires relative au crédit a la consommation: La directive 87/102/CEE du 22 décémbre 1986. Revue du Marché Commun, No. 316, 219-224, 219
Matthias, R. (2003) Privatautonomie im Verbraucherkreditrecht wohin? - Zum Richtlinienvorschlag zur Harmonisirung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit. Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht, 7, 267-273, 267
Mavromati, D. (2008) The law of payment services in the EU: The EC directive on payment services in the internal market. The Hague: Kluwer Law International, Volume 2188, 93
Mišćenić, E. (2015) Novo europsko uređenje hipotekarnih kredita. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, 136: 113-169
Oehler, A., Wendt, S. (2017) Good Consumer Information: the Information Paradigm at its (Dead) End?. Journal of Consumer Policy, 40(2): 179-191
Popov, Đ. (2009) Svetska ekonomska kriza i restrukturiranje dugova. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 1, str. 7-20
Popov, Đ. (2010) Evropska unija i svetska ekonomska kriza. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 2, str. 7-22
Popov, Đ. (2010) Svetska ekonomska kriza i Srbija. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 7-26
Reich, N., Micklitz, H.W. (2003) Europäisches Verbraucherrecht. Baden-Baden, 735
Reich, N., i dr. (2014) European consumer law. Cambridge - Antwerp - Portland, 200
Riesenhuber, K. (2003) nformation - Beratung - Fürsorge, Kritische Bemerkungen zum Vorschlag einer neuen Verbraucherkreditrichtlinie. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 15(5)
Rott, P. (2012) Renationalisation of direct selling—the impact of the new Consumer Rights Directive on financial services. ERA Forum, 13(1): 35-44
van Gerven, W. (2004) Harmonization of Private Law: do we Need it?. Common Market Law Review, 2, 505-532, 510
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-19673
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0