Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 37  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 60, br. 91, str. 75-96
Delotvornost procesnih rešenja u prvostepenom upravnom postupku
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresadvucetic@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Rad je rezultat istraživanja na projektu "Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu", koji finansira Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, u periodu 2021-2025. godine

Sažetak
U radu je izvršena analiza delotvornosti procesnog rešenja koje je u srpski Zakon o opštem upravnom postupku (ZUP) uvedeno 2016. godine. Cilj je bio da se utvrdi šta je bila svrha uvođenja ovog instituta, a potom da se normativnim metodom istraži tekst ZUP-a i identifikuju sva "mesta" u kojima je propisano da se ova vrsta rešenja ima doneti, jer se norme kojima je to regulisano nalaze na više različitih mesta u Zakonu o opštem upravnom postupku. Istovremeno u radu je izvršena leksičko-logička analiza proučavanih normi, kako bi se pokazalo koliko je novouvedeno procesno rešenje delotvorno. Zato je značajna pažnja u radu posvećena i pojmu delotvornosti. Iako se i u drugostepenom postupku, kao i u postupku po vanrednim pravnim lekovima, javljaju procesna rešenja, fokus analize je stavljen prvenstveno na ona procesna rešenja koja su uvedena u prvostepeni postupak.
Reference
*** (2017-2020) Zakon o zaposlenima u javnim službama. Službeni glasnik RS, Br. 113/17, 95/18, 86/2019 i 157/2020
*** (2007) Zakon o opštem upravnom postupku. Sl. list SRJ, Br. 33/07
*** (2016/2018) Zakon o opštem upravnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje
*** (2016) Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine. Sl. glasnik RS, br. 8
*** (2005-2020) Zakon o državnim službenicima Srbije. Sl. glasnik RS, Br. 79/05, 81/05 -ispr., 83/05 -ispr., 64/07, 67/07 -ispr., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20
*** (2016-2018) Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Službeni glasnik RS, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 - dr. zakon
*** (2021) Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2030. godine. Sl. glasnik RS, Br. 42/21
*** (2015/2018) Zakon o inspekcijskom nadzoru. Sl. glasnik RS, br. 36, 44/18 - dr. zakon, 95
Cucić, V. (2018) Fino podešavanje Zakona o opštem upravnom postupku. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 66, br. 2, str. 139-163
Dimitrijević, P. (2014) Aporije Zakona o opštem upravnom postupku. Pravni život, 10, 197-210
Dimitrijević, P. (2019) Upravno pravo: opšti deo. Niš: Medivest
Jerinić, J., Vučetić, D., Stanković, M. (2020) Priručnik za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Beograd: Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije
Jerinić, J. (2020) U ime javnosti - legitimacija zastupnika kolektivnih interesa i širih interesa javnosti u upravnim stvarima. Pravni zapisi, vol. 11, br. 2, str. 504-531
Lilić, S. (2016) Upravni postupak i upravna stvar u novom Zakonu o opštem upravnom postupku Srbije. u: Zbornik radova, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Beograd, knjiga 6, 11-37
Lilić, S., Andrić, K., Golubović, K. (2018) Praktična primena novog ZUP-a - sporna pitanja i odgovori - analiza i komentar najznačajnijih otvorenih pitanja praktične primene novog Zakona o opštem upravnom postupku (2016). Beograd: Službeni glasnik
Lončar, Z. (2017) Povodom novog nacrta Zakona o opštem upravnom postupku Republike Srbije. u: Lukić, R. [ur.] Zbornik radova - dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma, Istočno Sarajevo: Pravni fakultet, 318-340
Lončar, Z. (2017) Osnovna načela upravnog postupka u Srbiji i evropski pravni standardi. u: Zbornik 'Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije', Novi Sad, 379-400
Lončar, Z.J. (2016) Posebni upravni postupci. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 4, str. 1231-1249
Lukić, R. (1995) Sistem filozofije prava. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Celokupna dela. Knj. 4
Milkov, D. (2012) Upravno pravo II - Upravna delatnost. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Milkov, D.L., Radošević, R.S. (2016) Neke novine u Zakonu o opštem upravnom postupku - 'Upravno postupanje'. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, vol. 50, br. 3, str. 733-752
Milkov, D.L., Radošević, R.S. (2020) Načelo predvidivosti u upravnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 54, br. 1, str. 1-19
Milovanović, D. (2017) Vremensko važenje Zakona o opštem upravnom postupku. Pravni život, 10, str. 267-282
Milovanović, D. (2018) Pretpostavke za primenu Zakona o opštem upravnom postupku. Pravni život, 149-167
Milovanović, D. (2015) Vuk Cucić, Nova rešenja Nacrta Zakona o opštem upravnom postupku u kontekstu reforme javne uprave u Srbiji. Pravni život, 10, 95-110
Mitrović, D. (2017) Uvod u pravo. Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo i informisanje
Petrović, M. (1981) Pravna vezanost i ocena celishodnosti državnih vlasti i organa. Beograd: Savremena administracija
Pljakić, L. (2016) Upravno postupanje u novom Zakonu o opštem upravnom postupku. Pravni život, 10, 237-250
Prica, M. (2019) Upravna stvar i upravnosudska stvar - prilog reformi srpskog zakonodavstva i pravosuđa. u: Mirović, D. [ur.] Pravo u funkciji razvoja društvazbornik radova, Kosovska Mitrovica, Tom I. 597-639
Radošević, R. (2016) Pojam upravne stvari i novi Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srbije. Pravna riječ, 46, 325-342
Tomić, Z., Bačić, V. (1999) Komentar Zakona o opštem upravnom postupku - sa sudskom praksom i registrom pojmova. Beograd: Službeni list SRJ
Tomić, Z. (2017) Novi Zakon o opštem upravnom postupku - zbornik radova. Beograd: Glosarijum
Tomić, Z., Milovanović, D., Cucić, V. (2017) Praktikum za primenu Zakona o opštem upravnom postupku. Beograd: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Tomić, Z. (2021) Opšte upravno pravo - organizaciono, materijalno, procesno. Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo i informisanje
Urošević, R. (2017) Komentar Zakona o opštem upravnom postupku ('Sl. list SRJ', br. 33/97 i 21/2001 i 'Sl. glasnik RS', br. 30/2010) po članovima. Beograd: Paragraf Leks
Vasiljević, D., Vukašinović-Radojičić, Z. (2019) Upravno pravo. Beograd: Kriminalističko-policijski univerzitet
Vasiljević, D. (2017) Oblici upravnog postupanja po novom Zakonu o opštem upravnom postupku Republike Srbije. Pravni život, 10, 351-36
Vučetić, D. (2020) Chapter IX: Serbia. u: Kmieciak, Z.; et al. [ur.] Administrative proceedings in the habsburg succession countries, Wolters Kluwer: Łódź University Press
Vučetić, D. (2014) Evropska upravno-procesna pravila i opšti upravni postupak Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 68, str. 175-186
Vučetić, D.R. (2018) O globalnim trendovima ukodifikovanju upravnog postupanja. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 78, str. 197-216
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-33292
primljen: 25.07.2021.
prihvaćen: 01.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2018)
Troškovi upravnog postupka
Lončar Zoran J.

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Fino podešavanje Zakona o opštem upravnom postupku
Cucić Vuk

Zb Pravnog fak Novi Sad (2016)
Posebni upravni postupci
Lončar Zoran J.

prikaži sve [50]