Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 37  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 53, br. 1, str. 113-131
Saradnja policije i privatnog obezbeđenja u vanrednim situacijama u Republici Srbiji - stanje i mogućnosti
Projekat:
Rad je nastao kao rezultat rada na projekgu pod nazivom: Saradnja javnog i privatnog sektora u oblasti unutrašnjih poslova kao element održivog razvoja, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Sažetak
U vanrednim situacijama postoji potreba za posebnim i dodatnim angažovanjem državnih organa, ali i različitih nedržavnih subjekata. Među državnim organima posebno je značajna uloga Ministarstva unutrašnjih poslova. Među nedržavnim subjektima, značajnu ulogu moglo bi da ima i privatno obezbeđenje. Polazeći od te pretpostavke, autori nastoje da odrede način na koji bi privatno obezbeđenje moglo da se angažuje u vanrednim situacijama, sarađujući pri tome sa policijom. Cilj je da se kritički analizira naše važeće pravo i daju preporuke kako bi i u kom obliku ova saradnja mogla da se ostvari.
Reference
*** (2013-2018) Zakon o privatnom obezbeđenju. Službeni glasnik RS, br. 104/13, 42/15 i 87/18
*** (2016) Uredba o službi u pomoćnoj policiji. Službeni glasnik RS, br. 109
*** Organizaciona struktura Ministarstva unutrašnjih poslova. http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/ministarstvo/organizacija
*** (2009-2012) Zakon o vanrednim situacijama. Službeni glasnik RS, br. 111/09, 92/11 i 93/12
*** (2006/2009) Uredba o službi u pomoćnoj policiji i pravima i dužnostima pomoćnih policajaca. Službeni glasnik RS, br. 27 i 109
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2005) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, br. 101
*** (2011) Odluka o određivanju ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje Republici Srbiji. Službeni glasnik R. Srbije, broj 36
*** (2018) Odluka o određivanju ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje Republici Srbiji. Službeni glasnik RS, br. 26
*** (2017) Uredba o prestanku važenja Uredbe o službi u pomoćnoj policiji. Službeni glasnik RS, br. 2
*** (2009) Odluka o usvajanju Sgrategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2014) Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja. Službeni glasnik RS, br. 111
*** (2013) Odluka o određivanju ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje. Službeni list APV, br. 13
*** (2016-2018) Zakon o policiji. br. 6/16, 24/18 i 87/18
*** (2018) Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Službeni glasnik RS, br. 87
*** (2018) Zakon o kritičnoj infrastrukturi. Službeni glasnik RS, br. 87
*** (2018) Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu. Službeni glasnik R, br. 87
Avramović, D., Mlađan, D. (2014) Vanredno stanje i vanredna situacija - komparativni terminološki i sadržinski aspekti. Teme, vol. 38, br. 2, str. 767-781
Bojičić, N. (2013) Finansiranje sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji. Nauka, bezbednost, policija, vol. 18, br. 1, str. 129-143
Bojičić, N. (2013) Razvoj sistema zaštite i spasavanja u okviru MUP-a Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 55, br. 1, str. 160-183
Čiplić, S. (1999) Država u vanrednim prilikama. Novi Sad
Jugović, S. (2012) Pravni režim vanrednih situacija u Republici Srbiji. Pravna riječ, 31
Jugović, S. (2013) Upravna funkcija policije. Beograd
Lončar, Z. (1992) Pozitivno-pravni pojam uprave. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 1-2
Lončar, Z. (2005) Upravno pravo posebni deo - oblast unutrašnjih poslova. Beograd
Lončar, Z. (2011) Uloga organa državne uprave u postupku izdavanja putnih isprava. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 135, str. 241-258
Lončar, Z. (2012) Inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 257-276
Lončar, Z. (2014) Povereni poslovi državne uprave u oblasti zaštite životne sredine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 3, str. 265-278
Miletić, S. (2009) Komentar Zakona o policiji. Beograd
Miletić, S. (2013) Komentar Zakona o privatnom obezbeđenju. Pravni instruktor, 57
Milkov, D. (1986) Upravna stvar. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 5
Milkov, D. (2016) Upravno pravo I - uvodna i organizaciona pitanja. Novi Sad
Milkov, D. (1992) Upravni nadzor. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 1-2
Milkov, D. (2013) O vršiocima upravne delatnosti u Srbiji. u: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, Novi Sad, 81
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kriminalističko-policijska akademija (2013) Priručnik za pripremanje stručnih ispita zaposlenih u MUP RS. Beograd, http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/ministarstvo/organizacija
Mlađan, D. (2015) Bezbednost u vanrednim situacijama. Beograd
Orlović, S. (2009) O vanrednom stanju u srpskim ustavima. Pravni život, 14
Radivojević, N. Javno-privatno partnerstvo u oblasti javne bezbednosti u razvijenim zemljama sa posebnim osvrtom na Republiku Srbiju. neodbranjena doktorska disertacija, dostupna na https://cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/javniUvidl55505547243362.pd/?controlNumber=(BISIS)lW598&fileName=155505547243362.pdf&id=12761
Simović, D., Avramović, D. (2012) Vanredno stanje i vanredne situacije u Republici Srbiji - (ne)opravdani dualizam. Kultura polisa, Udruženje za političke nauke SCG, posebno izdanje 1
Stajić, L., Mandić, G.J. (2014) Neke kontroverze zakona o privatnom obezbeđenju. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 2, str. 131-150
Stajić, L., Radivojević, N. (2017) Policija, komunalna policija i privatno obezbeđenje - divergentni ili konvergentni subjekti javne bezbednosti?. u: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, Novi Sad
Stajić, L. (2015) Osnovi sistema bezbednosti - sa osnovama istraživanja bezbednosnih pojava. Novi Sad: Pravni fakultet
Stefanović, J. (1934) Poremećaj nadležnosti u korist izvršne vlasti usled stanja nužde. u: Spomenica Mauroviču, Beograd
Stevanović, O. (2013) Organizaciona struktura policije u Republici Srbiji na početku XXI veka. u: Struktura i funkcionisanje policijske organizacije - tradicija, stanje i perspektive, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 2
Subošić, D. (2017) Organizacija i poslovi policije. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns53-22005
objavljen u SCIndeksu: 23.11.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0