Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 40, br. 9-12, str. 86-108
Zaposlenost između prestrukturiranja privrede i obrazovanja
Ekonomski institut, Beograd
Sažetak
Zaposlenost treba da traži stabilniji oslonac kroz usaglašavanje tehnologije i znanja, prestrukturiranjem privrede i obrazovanja. Fenomen je u tome što (sve dinamičniji) tehnološki razvoj i globalizacija menjaju pristup dubini zahvata obrazovanja, na koje se gleda kao na pokretačku polugu razvoja. Koncept i proces usaglašavanja valjani su ako se baziraju i izvode na jasno definisanoj strukturi. To je, ujedno, doprinelo i stvaranju zone visokog obrazovanja, pa mesto zaposlenosti u sistemu prestrukturiranja privrede, koje je prisutno, i obrazovanja, koje je presudno, treba da bude saglasno sa razvojnim ciljevima i namerama svake zemlje, jer se red zavodi u svesti, a ne u svetu. Suština je uvek u ljudima, a obrazovanje je, upravo, taj impuls kroz koji čovek može maksimalno da se iskaže. Sa toga stanovišta su u radu razmotreni pristupi prestrukturiranju privrede i obrazovanju u funkciji zaposlenosti birajući, pri tom, pravac ka tržišnoj ekonomiji i prema (porastu) zaposlenosti.
Reference
*** (2002) Evropsko zakonodavstvo, br. 2
*** (1999) Evropska zona visokog obrazovanja - Bolonjska deklaracija. Zajedničko saopštenje evropskih ministara obrazovanja sa sastanka u Bolonji 19. juna
Alternativna akademska obrazovna mreža (2002) Akreditacija u visokom školstvu Republike Srbije. Beograd, oktobar
Aristotel (1970) Politika. Beograd: Kultura
Backović, S., Ivanović, P., ur. (2001) Knjiga promjena. Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke
Bjukenan, D. (2002) Granice slobode - između anarhije i Levijatana. Beograd: Dereta
Castells, M. (2000) Information age: Economy, society and culture: The rise of the network society. Zagreb: Golden marketing
Cerović, B.D. (2002) Privatizacija i razvoj - početak privatizacije i razvojne perspektive Srbije. Ekonomski anali, vol. 46, br. van.br.apr, str. 11-27
Cerović, S. (1996) Njegoševe tajne staze. Podgorica: Montenegropublic
Cvjetičanin, D. (2003) Neka pitanja procesa privatizacije. u: SES Evropska integracija Srbije, Kopaonik biznis forum, 4-6. mart, Kopaonik
Draker, P.F. (1991) Inovacije i preduzetništvo - praksa i principi. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
Đuričin, D.N. (2003) Tri pitanja tranzicije Srbije. u: SES Evropska integracija Srbije, Kopaonik biznis forum, 4-6. mart, Kopaonik
Gregorić, A., Prašnikar, J., Ribnikar, I. (2002) Corporate governance in transitional economies: The case of Slovenia. u: X miločersko savetovanje: Finansijska tržišta, korporativno upravljanje i koncentracija vlasništva, Miločer, 18-20 septembra
Gylfason, T., Herbertssan, T., Zoega, G. (2001) Ownership and growth. World Bank Economic Review, br. 3/2001
Ichimura, S. (2002) Politička ekonomija japanskog i azijskog razvoja. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija
Marinković-Nedučin, R., Lažetić, P. (2002) Evropski sistem prenosa bodova u visokom školstvu - vodič kroz ECTS. Beograd: Alternativna akademska obrazovna mreža, decembar
Matejić, V.Č. (1992) Tehnološki razvoj u Jugoslaviji i njegove implikacije na sistem obrazovanja. Direktor škole, Beograd, br. 1/1992
Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (2002) Politika naučno-tehnološkog razvoja. Beograd, decembar
Ministarstvo za rad i zapošljavanje RS (2003) Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti - predlog. Beograd, januar
Nielson, S., Oldroyd, D. (2002) Dissemination of good practice in VET teacher and trainer training to the west Balkans: Vocational education and training teacher and trainer training (VET TTT) compendium of good practice
Ravitch, D. (1995) National standards in American education. Washington, DC: Brookings Institution Press
Republički zavod za tržište rada (2002) Poslovi, Beograd, od 6.06.2002
RSMRZ (2002) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, br. 70 od 13.12. 2001 i br. 73 od 24.12.2001
Sen, A.K. (2002) Razvoj kao sloboda. Beograd: Filip Višnjić
Sirilnik, B. (2003) Le Murmure des fantômes / Šapat duhova. Paris
Stojanović, B.J. (1997) Tržište rada i problemi zaposlenosti u Evropskoj uniji. Beograd: IES
Turajlić, S. (2001) Evropski univerzitet 2010?. Beograd: Alternativna akademska obrazovna mreža
Vajdenfeld, V., Vesels, V., ur. (2003) Evropa od A do Š - priručnik za evropsku integraciju. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer
Vasiljević, M.S. (2002) Izmene Zakona o preduzećima - siguran put u centralizaciju privrede. Pravo i privreda, vol. 39, br. 9-12, str. 20-33
Vukadinović, D. (2003) Uticaj politike tržišta rada na privredni rast. Poslovna politika, vol. 32, br. 1, str. 36-37
Vukotić, V.N. (2002) Ekonomske reforme - manje vidljiva strana. u: X miločersko savetovanje ekonomista, Miločer, 18-20. septembra 2002
Zec, M.R., Vasiljević, M. (2003) Koncepcijski okvir novog Zakona o privrednim društvima. u: SES Evropska integracija Srbije, Kopaonik biznis forum, 4-6. mart, Kopaonik
Zeldin, T. (2003) Intimna istorija čovečanstva. Beograd: Geopoetika
Zjalić, L.M. (2002) Zaposlenost u procesu privatizacije. Pravo i privreda, vol. 39, br. 1-4, str. 41-59
Zjalić, L.M. (1996) Prestrukturiranje privrede i zaposlenost. Ekonomist, vol. 49, br. 3-4, str. 209-224
Zjalić, L.M. (2002) Obrazovanje za izmenjene ekonomske i društvene uslove. Informator neprivrede, br. 7/2002
Zjalić, L.M. (2003) Globalni procesi i njihov uticaj na tehnologiju, kulturu i razvoj. Poslovna politika, vol. 32, br. 1, str. 27-33
Zjalić, L.M. (2003) Kulturno-tehnološke determinante razvoja i kvalitet života i rada. Međunarodni problemi, vol. 55, br. 3-4, str. 374-394
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Pravo i privreda (2004)
Podstrek konkurentnosti privrede i kompetentnosti institucija za opstanak i razvoj
Zjalić Ljubica M.

Pravo i privreda (2002)
Zaposlenost u procesu privatizacije
Zjalić Ljubica M.

Stomatološki glasnik Srbije (2006)
Stomatološka edukacija levorukih studenata
Grga Đurica, i dr.

prikaži sve [197]