Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 6 od 73  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 51, br. 3, str. 188-199
Strategijsko planiranje marketinga - studija slučaja hosteli u Novom Sadu
aUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
bUniverzitet Singidunum, Beograd

e-adresasvetlana.vukosav@dgt.uns.ac.rs , petar.sadzakov@yahoo.com , scerovic@singidunum.ac.rs , vuk.garaca@dgt.uns.ac.rs
Ključne reči: hosteli; strategija; strategijsko planiranje marketinga; Novi Sad
Sažetak
Novi Sad kao Evropska omladinska prestonica za 2019. godinu i Evropska prestonica kulture za 2021. godinu uz veliki broj svetski poznatih manifestacija postaje gradska turistička destinacija za mlade koji su u najvećoj meri korisnici ovog vida smeštaja, što ukazuje da hosteli imaju izuzetan značaj u razvoju turizma Novog Sada. Hosteli su tek nedavno uvedeni kao pojam u pravne akte iz oblasti ugostiteljstva što je rezultat prilagođavanja potrebama tržišta koje je pokazalo veliko interesovanje za ovu vrstu smeštaja na našim prostorima i samim tim izazvalo otvaranje velikog broja hostela, pre svega u većim gradovima. Kao i ostala preduzeća ugostiteljsko-turističke privrede i hosteli se susreću sa velikim izazovima u poslovanju u turbulentnom i dinamičnom poslovnom okruženju, što implicira da se velika pažnja vlasnika i uprave mora posvetiti strategijskom planiranju marketinga. Stoga, cilj ovog rada je da se utvrdi u kojoj meri se sprovodi proces strategijskog planiranja marketinga u odabranim hostelima u Novom Sadu, kao i koliko su vlasnici ovih objekata usmereni na formulisanje i implementaciju razvojnih strategija kao krajnjeg rezultata ovog procesa.
Reference
*** (2016) Strategija razvoja turizma Republike Srbije za period 2016-2025. Beograd
*** (2014) Marketing plan razvoja turizma Vojvodine. u: INTERREG IPA CBC Hrvatska-Srbija 2014-2020, Novi Sad
*** (2012/2016) Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugosteljskih objekata. Službeni glasnik RS, br. 48 i 58
Agarwal, R., Grassl, W., Pahl, J. (2012) Meta-SWOT: Introducing a new strategic planning tool. Journal of Business Strategy, 33(2): 12-21
Aldehayyat, J.S. (2011) Organisational characteristics and the practice of strategic planning in Jordanian hotels. International Journal of Hospitality Management, 30(1): 192-199
Armstrong, G., Kotler, P. (2013) Marketing: An introduction. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 12th ed
Ayub, A., Razzaq, A., Salman, A.M., Iftekhar, H. (2013) A conceptual framework on evaluating swot analysisas the mediator in strategic marketing planning through marketing intelligence. European Journal of Business and Social Sciences, 2(1): 91-98
Bagnall, D. (1996) Razor gang creates tourism jitters. Bulletin, 25: 46-46
Baker, M.J. (2000) Marketing strategy and management. New York: Palgrave, 3rd ed
Bartkus, B., Glassman, M., Bruce, M.R. (2000) Mission statements: Are they smoke and mirrors?. Business Horizons, 43(6): 23-28
Bergeron, F., Raymond, L., Rivard, S. (2004) Ideal patterns of strategic alignment and business performance. Information & Management, 41(8): 1003-1020
Blery, E.K., Kapetaniou, E. (2008) Holiday Inn hotel: A case study from Greece. Journal of International Business and Entrepreneurship Development, 3(3/4): 308-320
Cashman, S. (2010) Thinking Big a Guide to Strategic Marketing Planning for Arts Organizations. London: Arts Council England
Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., Wanhill, S. (2008) Tourism: Principles and Practice. England: Pearson Education Limited, fourth edition
Cravens, W. (2009) Strategic Marketing. New York: McGraw-Hill Higher Education
Cravens, W., Piercy, N. (2012) Strategic marketing. New York: McGraw-Hill Education
Čerović, S., Knežević, M. (2019) Menadžment u hotelijerstvu. Beograd: Univerzitet Singidunum
Čerović, S. (2009) Strategijski menadžment u turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum - Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
David, R. (2011) Strategic Management: Concepts and Cases. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
Dess, G.G., Lumpkin, T.G., Eisner, B.A. (2007) Strategijski menadžment. Beograd: Data Status
Drummond, G., Ensor, J., Ashford, R. (2008) Strategic Marketing: Planning and Control. Oxford: Butterworth-Heinemann
Edgell, D.L., Ruf, K.M., Agarwal, A. (2000) Strategic Marketing Planning for the Tourism Industry. Journal of Travel & Tourism Marketing, 8(3): 111-120
Feifan, X.P. (2006) Developing industrial heritage tourism: A case study of the proposed jeep museum in Toledo, Ohio. Tourism Management, 27(6): 1321-1330
Filipović, V., Janičić, R. (2010) Strateški marketing. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Glaister, K.W., Falshaw, R.J. (1999) Strategic Planning: Still Going Strong?. Long Range Planning, 32(1): 107-116
Grad Novi Sad (2018) Program razvoja turizma Grada Novog Sada za period 2018-2022 godine / Programme of tourism development of the city of Novi Sad for the period 2018-2022. Novi Sad
Greenley, G.E. (1986) Does strategic planning improve company performance?. Long Range Planning, 19(2): 101-109
Harrington, R. (2004) The environment, involvement, and performance: Implications for the strategic process of food service firms. International Journal of Hospitality Management, 23(4): 317-341
Helms, M.M., Nixon, J. (2010) Exploring SWOT analysis: Where are we now? A review of academic research from the last decade. Journal of Strategy and Management, 3(3): 215-251
Ilić, B., Stefanović, V. (2018) Planiranje kao element strategijskog menadžmenta u turizmu. Trendovi u poslovanju, vol. 6, br. 2, str. 11-18
Johnson, G., Scholes, K., Whittington, R. (2008) Exploring Corporate Strategy. Essex, New Jersey: Pearson Education Limited
Kee, L., Ghosh, B.C. (1990) Strategies for hotels in Singapore. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 31(1): 74-79
Kosar, Lj. (2015) Osnove hotelijerstva. Beograd: Visa hotelijerska škola
Kotler, P., Keller, K.L. (2009) Marketing Management. New Jersey: Pearson-Prentice Hall
Krešić, D., Miličević, K. (2010) Priručnik - kako osnovati i upravljati hostelom. Zagreb: Hrvatski Ferijalni Savez
Lin, X. (2016) Strategy analysis of a boutique and lifestyle hotel: A SWOT analysis. Retrieved from http://broncoscholar.library.cpp.edu/bitstream/handle/10211.3/174609 /XiaomeLin_Project2016.pdf? sequence=4
Mašić, B. (2009) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet Singidunum
Mccarthy, J. (2009) Essentials of Marketing. Homewood, Illinois: Irwin
Meredith, D., Fred, D., Forest, D. (2016) The quantitative strategic planning matrix: A new marketing tool. Journal of Strategic Marketing, 25(1): 1-12
Milisavljević, M. (2012) Strategijski menadžment - analiza, izbor i promena. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Morgan, R.E., Thorpe, E.R., Mcguinness, T., Thorpe, E.R. (2000) The contribution of marketing to business strategy formation: A perspective on business performance gains. Journal of Strategic Marketing, 8(4): 341-362
Nikolić, D. (2007) Upravljanje finansijskim poslovanjem i politika cena u hotelijerstvu i turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum-FTHM
Ogunmokun, G., Chen, H.T.E. (2012) The Effect of Strategic Marketing Planning Behaviour on the Performance of Small-to Medium-Sized Firms. International Journal of Management, 29(1): 159-169
Parnell, J.A. (2000) Reframing the Combination Strategy Debate: Defining forms of combination. Journal of Applied Management Studies, 9(1): 33-54
Peng, W., Litteljohn, D. (2001) Organisational communication and strategy implementation: A primary inquiry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13(7): 360-363
Perreault, W.D., Cannon, J.P., Mccarthy, J.E. (2008) Marketing: Amarketing strategic planning approach. New York: McGraw-Hill Higher Education
Popesku, J. (2018) Marketing u turizmu i hotelijerstvu. Beograd: Univerzitet Singidunum
Pride, W.M., Ferrell, O.C. (2003) Marketing: Concepts and Strategies. Boston: Houghton Mifflin Company
Radnić, R., Gračan, D. (2003) Uloga strategijskog marketinškog planiranja u repozicioniranju Opatijske rivijere na turističkom tržištu. Tourism and hospitality management, 9(1): 153-165
Rajaratnam, D., Chonko, L.B. (1995) The Effect of Business Strategy Type on Marketing Organization Design, Product-Market Growth Strategy, Relative Marketing Effort, and Organization Performance. Journal of Marketing Theory and Practice, 3(3): 60-75
Republički zavod za statistiku (2008-2018) Beograd
Riege, A.M., Perry, C. (2000) National marketing strategies in international travel and tourism. European Journal of Marketing, 34(11/12), 1290-1304
Senić, R., Senić, V. (2016) Marketing menadžment u turizmu / Marketing management in tourism. Vrnjačka Banja: Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Simons, T., Namasivayam, K. (1999) The Eye of the Beholder: Hotel Company CEO Perceptions of Threats and Opportunities. Journal of Hospitality & Tourism Research, 23(4): 354-370
Spasić, V., Čerović, S. (2016) Ekonomsko finansijska analiza poslovanja preduzeća u hotelijerstvu i turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum
Stanton, W. (2008) Fundamentals of Marketing. New Jersey: John Wiley & Sons
Starčević, M. (2014) Strateško planiranje marketinga u ustanovama kulture. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, Doktorska disertacija u rukopisu
Tsiotsou, R., Goldsmith, R. (2012) Strategic marketing in tourism services. Bingley, UK: Emerald Group
Tsiotsou, R., Ratten, V. (2010) Future research directions in tourism marketing. Marketing Intelligence & Planning, 28(4): 533-544
Turistička organizacija Novi Sad (2019) Interni podaci. Novi Sad
Vargo, S.L., Lusch, R.F. (2004) Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing, 68(1): 1-17
Vukosav, S. (2016) Strategijski menadžment ugostiteljsko-turističkih preduzeća / Strategic management of hospitality and tourism companies. Novi Sad: Prirodno matematički fakultet - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Weihrich, H. (1982) The TOWS matrix: A tool for situational analysis. Long Range Planning, 15(2): 54-66
Williams, A. (2006) Tourism and hospitality marketing: Fantasy, feeling and fun. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(6): 482-495
Yu, L., Gu, H. (2005) Hotel reform in China: A SWOT analysis. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46(2): 153-169
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/markt2003188V
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0