Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 10 od 73  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 50, br. 2, str. 135-142
Analiza kvaliteta događaja "Veseli spust" iz perspektive posetilaca
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresamdjuradjevic@gmail.com, darko.dimitrovski@kg.ac.rs
Ključne reči: kvalitet; analiza; promocija; Facebook; "Veseli spust"
Sažetak
Svrha ovog istraživanja je analiza organizacije jednog tradicionalnog događaja. Cilj je da se utvrdi kako posetioci ocenjuju kvalitet događaja i u kojoj meri smatraju da je događaj uspešno organizovan, kao i promovisan. Putem google upitnika plasiranog putem društvene mreže Facebook prikupljeni su odgovori 188 ispitanika. Na osnovu odgovora dolazi se do zaključka u kojoj meri je događaj uspešno organizovan. Kroz anketu se takođe može zaključiti kakva je promocija putem interneta, pre svega na društvenim mrežama. Ovi zaključci mogu biti od velike pomoći organizatorima događaja kako bistvorili jedan konkurentan turistički proizvod koji vremenom može postati hallmark destinacije. Kroz organizaciju jednog događaja mogli bise valorizovati i drugi resursi u destinaciji i na taj način razviti još neki selektivni oblici turizma, ne samo manifestacioni. Jedno od ograničenja rada se ogleda u tome što je analiziran samo jedan događaj, "Veseli spust", manifestacija koja se tradicionalno održava u gradu Kraljevu, a ne više događaja tog tipa.
Reference
*** (2018) Grad Kraljevo. http://www.kraljevo.com/veselispust, pristupljeno: 04.09
Alen, J., o'Toole W., Harris, R., McDonnell, I. (2005) Festival and special event management. Australia: John Wiley & Sons
Ferrucci, L., Sarti, S., Splendiani, S., Rodríguez, M.C. (2017) Enhancing the tourism image of Italian regions through urban events: The case of Steve Mccurry's sensational Umbria exhibition. u: Bellini N, Pasquinelli C. [ur.] Tourism in the city, Cham: Springer International Publishing, str. 235-245
Fetters, M.D. (2018) Six equations to help conceptualize the field of mixed methods. Journal of Mixed Methods Research, 12(3): 262-267
Getz, D., Page, S. (2016) Event studies: Theory, research and policy for planned events. Taylor & Fransis, Routledge
Getz, D. (2008) Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, 29(3): 403-428
Hall, C.M. (2012) Sustainable mega-events: Beyond the myth of balanced approaches to mega-event sustainability. Event Management, 16(2): 119-131
Jovanović, V., Delić, U. (2010) Karakteristke manifestacija i njihov uticaj na razvoj turizma u Srbiji. u: SinteZa - Univerzitet Singidunum, p. 204-220
Jovanović, V., Jovanović, T.M. (2015) Digitalizacija promocije banja Srbije - na primerima Vrnjačke Banje i Sokobanje. u: Proceedings of the Singidunum International Tourism Conference: Sitcon 2015, Belgrade, Serbia: Singidunum University, str. 65-70
Kotler, F., Bowen, J., Makens, J. (2010) Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu. Zagreb: Mate
Kuintela, A.J., Korreia, A.G., Antunes, J.G. (2011) Service quality in health and wellness tourism: Trends in Portugal. International Journal of Business, Management and Social Sciences, 2(3): 1-8
Lazić, J., Cvijanović, J., Ljumović, I. (2013) Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom u turizmu / International standards for quality management in tourism. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, 1(2), 36-46, HiT Menadžment
Liu, J., Kil, Y., Spears, D. (2005) A repeat purchase intention model based on an empirical study of Hawai'i hotels. u: Occasional Paper, University of Hawai'i, School of Travel Industry Management
López, M., Sicilia, M. (2014) Determinants of E-WOM influence: The role of consumers' Internet experience. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, 9(1): 7-8
McKercher, B. (2016) Do attractions attract tourists?: A framework to assess the importance of attractions in driving demand. International Journal of Tourism Research, 19(1): 120-125
Paris, C.M., Lee, W., Seery, P. (2010) The role of social media in promoting special events: Acceptance of Facebook 'events'. u: Gretzel U, Law R, Fuchs M. [ur.] Information and communication technologies in tourism 2010, Vienna: Springer Science and Business Media LLC, str. 531-541
Popesku, J., Oklobdžija, S. (2017) Korišćenje društvenih medija kao oblik digitalnih marketing aktivnosti nacionalnih turističkih organizacija. u: Izazovi I problemi savremenog marketinga, Zbornik radova koonferencije srpskog udruženja za marketing SeMA, Zlatibor, p. 231-240
Popesku, J. (2011) Menadžment turističke destinacije. Univerzitet Singidunum
Richards, G., Palmer, R. (2013) Uzbudljivi gradovi. Beograd: Clio
Sekol, I., Maurović, I. (2017) Miješanje kvantitativnog i kvalitativnog istraživačkog pristupa u društvenim znanostima - miješanje metoda ili metodologija?. Annual of Social Work, 24(1): 7-32
Senić, R., Senić, V. (2008) Menadžment i marketing usluga. Kragujevac: Prizma
Senić, V., Manojlović, N. (2017) Savremene tendencije u turizmu. HiT menadžment - manadžment u hotelijerstvu i turizmu, 5(1); 18-27
Setiawan, P.Y., Troena, E.A., Armanu, N. (2014) The effect of e-WOM on destination image, satisfaction and loyalty. International Journal of Business and Management Invention, 3(1): 22-29
Skalova, E., Peruthova, A. (2016) Quality in rural tourism services. u: International scientific days at Nitra
Tichaawa, T., Mhlanga, O. (2015) Guest experiences of service quality in bed and breakfast establishments in East London, South Africa. Journal of Human Ecology, 50(2): 93-101
Vojnović, B. (2008) Upravljanje kvalitetom usluga. Ekonomske teme, vol. 46, br. 3, str. 181-194
Young, K., Mincheol, K., Goh, B., Antun, J. (2009) A comparison between first-timers and repeaters at a food event. Journal of Culinary Science & Technology, 7(4): 239-249
Zečević, B., Đorđević, A., Nikolić, J. (2016) Satisfakcija posetilaca međunarodnih kulturnih događaja u Beogradu. Marketing, vol. 47, br. 2, str. 104-110
Živković, R. (2009) Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/markt1902135Q
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0