Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 31  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 36, br. 1, str. 72-80
Komponente prinosa i prinos ozime pšenice u zavisnosti od nivoa đubrenja azotom, fosforom i kalijumom
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Projekat:
Savremeno oplemenjivanje strnih žita za sadašnje i buduće potrebe (MPNTR - 31066)

Sažetak
U stacionarnom ogledu dugog trajanja ('Večiti' ogled) na Rimskim Šančevima, u dvogodišnjem periodu ispitivan je efekat 12 varijanti đubrenja različitim kombinacijama doza N, P i K na prinos i komponente prinosa ozime sorte pšenice 'NS-40S'. Najduži klasovi dobijeni su na varijanti gde su sva tri hraniva upotrebljena u najvećoj količini. Broj plodnih klasaka bio je mali na varijantama gde nije primenjen azot, a apsolutno najmanji na varijanti đubrenja samo sa P2. Najveći broj plodnih klasaka dobijen je na varijantama trojnog đubrenja sa povećanom dozom azota. Najmanja masa zrna po klasu dobijena je pri pojedinačnom đubrenju sa P i K, kao i na kontrolnoj varijanti, a bila je najveća pri najintenzivnijem đubrenju sa sva tri hraniva. Takođe i masa 1000 zrna je bila najveća pri izbalansiranom đubrenju sa sva tri hraniva (N2P2K2), ali su slične vrednosti dobijene na svim varijantama gde je primenjivan azot. Indeks klasa i žetveni indeks nisu ispoljili posebnu pravilnost pri različitim nivoima đubrenja, ali su vrednosti oba parametra bile veće na varijantama gde je đubreno sa sva tri hraniva. Najveći prinos zrna postignut je na varijanti N3P2K2 (6,10 t ha-1), mada su visoki prinosi, iznad 5 t ha-1 dobijani i na ostalim trojnim varijantama gde je azot primenjen u najvećoj količini, kao i na varijanti sa srednjim dozama sva tri hraniva.
Reference
Blue, E.N., i dr. (1990) Influence of planting date, seeding rate and phosphorus rate on seed yield. Agr. Jour. Madison, v. 2, n. 4, 762-768
Bogdanović, D.M. (1985) Dinamika mineralnog azota u černozemu i usvajanje azota iz zemljišta i đubriva usevom pšenice. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Borojevic, S., Roncevic, P., Vasiljevic, Lj. (1978) Ispitivanje optimalne strukture sklopa kod raznih sorata pšenice. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, str. 43-57
Fagam, A.S., Bununu, A.M., Buba, U.M. (2006) Path coefficient analysis of the components of grain yield in wheat (Triticum aestivum L.). International journal of Natural and Applied Sciences, v. 2, (4), 336-340
Halvorson, A.D., Black, A.L., Krupinsky, J.M., Merrill, S.D., Brian, W.J., Tanaka, D.L. (2000) Spring wheat response to tillage and nitrogen fertilization in rotation with sunflower and Winter wheat. Agronomy Journal, 92, str. 136-144
Hristov, N., Mladenov, N., Kondić-Špika, A., Štatkić, S., Kovačević, N. (2008) Direktni i indirektni efekti pojedinih svojstava na prinos zrna pšenice. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 15-20
Jacimovic, G., Maleševic, M., Marinkovic, B., Crnobarac, J., Latkovic, D., Šeremešic, S., Milošev, D. (2008) Komponente prinosa jare pšenice u zavisnosti od nivoa đubrenja azotom, fosforom i kalijumom. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 32(1): 57-63
Kastori, R., i dr. (2005) Azot - agrohemijski, agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Kumar, A.B.N., Hunshal, C.S. (1998) Correlation and path coefficient analysis in durum wheat under different planting dates. Crop Research (Hisar), v.16, n. 3, 358-361
Maleševic, M. (1987) Problematika azotne ishrane pšenice. Zbornik radova Instituta za rat. i povrt., Novi Sad, 21: str. 149-163
Malešević, M., Starčević, Š., Jaćimović, G., Đurić, V., Šeremešić, S., Milošev, D. (2008) Prinos ozime pšenice u zavisnosti od uslova godine i nivoa đubrenja azotom. Savetovanje o biotehnologiji (XIII), Čačak, 28-29. mart, Zbornik radova, vol. 13, (14), 135-141
Malešević, M., Starčević, S., Milošev, D. (1994) Uslovi gajenja i tehnologija proizvodnje strnih žita. u: Furman T. [ur.] Mehanizovana proizvodnja strnih žita, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za polj.tehniku
Milošev, D. (2000) Izbor sistema ratarenja u proizvodnji pšenice. Beograd: Zadužbina Andrejević
Milošev, D., Bogdanović, D., Jarak, M., Šeremešić, S. (2006) Uticaj azota iz različitih izvora na prinos i komponente prinosa pšenice. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 195-202
Okuyama, L.A., Federizzi, L.C., Barbosa, J.F. (2004) Correlation and path analysis of yield and its components and plant traits in wheat. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 34, n. 6, 1701-1708
Ragasits, I., Debreczeni, K., Berecz, K. (2000) Effect of long-term fertilization on grain yield, yield components and qualitu parameters of winter wheat. Acta Agronomica Hungarica, vol. 48, No 2; 149-154
Rehman, O., Zaka, M.A., Rafa, H.U., Hassan, N.M. (2006) Effect of balanced fertilization on yield and phosphorus uptake in wheat-rice rotation. J. Agric. Res, 2006, 44 (2)105-115
Sarić, M. (1981) Fiziološke i morfološke osobine idiotipa pšenice. u: Fiziologija pšenice, Beograd: SANU, 233-251
Sarić, M.R., Jocić, B. (1993) Biološki potencijal gajenih biljaka u agrofitocenozi u zavisnosti od mineralne ishrane. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, Knjiga 68, 15-18
Sarić, M.R., Kovačević, B. (1981) Sortna specifičnost mineralne ishrane pšenice. u: Fiziologija pšenice, Beograd: SANU, knjiga 53, 61-79
Stojanović, Ž. (1993) Nasleđivanje dužine klasa i njen uticaj na ispoljavanje genetičkog potencijala rodnosti i kvaliteta kod hibridne kombinacije ozime pšenice 28/Iib-208. Beograd, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci