Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 62, br. 1, str. 69-82
Kontrola u funkciji ocene efikasnosti inostranih filijala
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresajasminab@kg.ac.rs, violeta.domanovic@gmail.com
Projekat:
Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci (MPNTR - 41010)

Ključne reči: strana filijala; kontrola; prevođenje strane valute; kurs razmene; budžet; performanse
Sažetak
Dominantna uloga multinacionalnih kompanija (MNK) u međunarodnoj trgovini krajem 20. i početkom 21. veka ukazuje na značaj razmatranja njihovih sistema upravljanja kontrolom. Instrumentarij kontrole upravljanja omogućava monitoring ne samo efikasnosti MNK kao celine, već i njenih filijala. Primarne uloge računovodstva u procesu kontrole upravljanja su priprema budžeta i kreiranje sistema ocene performansi. Izrada budžeta u MNK se zasniva na prevođenju računovodstvenih podataka iskazanih u stranoj valuti u valutu matične kompanije. U tom kontekstu, izbor odgovarajuće valute predstavlja značajno pitanje kojim se bave MNK. MNK treba da pruže odgovor na sledeće pitanje: da li pripremu budžeta i ocenu ostvarenih rezultata treba izvršiti u matičnoj ili lokalnoj valuti.
Reference
Anthony, R.N., Dearden, J., Bedford, N. (1989) Management control systems. Homewood, IL, itd: Irwin, lU33p
Bedford, D.S., Malmi, T. (2015) Configurations of control: An exploratory analysis. Management Accounting Research, 27: 2-26
Berry, J., Broadbent, A., Otley, D. (2005) Approaches to control in the organizational literature. In J. Berry, A
Blake, J., Hossain, M. (1996) Readings in international accounting. London, itd: International Thomson Business Press
Bogićević, J., Domanović, V., Manić, S. (2013) The impact of foreign currency translation on foreign subsidiary performance. u: 2nd International Scientific Conference Contemporary Issues in Economic, Business, and Management, Conference proceedings, (2013), 513-525
Bogićević, J. (2013) Accounting implications of foreign currency transactions translation and hedging. Ekonomski horizonti, vol. 15, br. 2, str. 133-148
Choi, F., Czechovicz, I. (1983) Assessing Foreign Subsidiary Performance: A Multinational Comparison. Management International Review, 12-20; 23
Domanović, V. (2010) Balanced Scorecard - mogućnosti i efekti primene. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Domanović, V. (2014) Uloga kontrole u procesu upravljanja efikasnošću preduzeća. Revizor, 17(65); 23-39
Domanović, V., Bogićević, J. (2009) Uloga računovodstva u oceni performansi inostranih filijala. Ekonomske teme, vol. 47, br. 4, str. 113-128
Domanović, V., Bogićević, J. (2010) Izbalansirana karta rezultata u funkciji merenja efikasnosti inostranih filijala. Revizor, vol. 13, br. 50, str. 23-35
Doupnik, T., Perera, H. (2007) International accounting. New York: McGraw-Hill
Drucker, P. (1964) Control, controls and management. u: Bonini C.P., Jaedicke R.K., Wagner H.M. [ur.] Management Control: New Directions in Basic Research, New York: John Wiley, pp. 289-296
Jordan, S., Messner, M. (2012) Enabling control and the problem of incomplete performance indicators. Accounting, Organizations and Society, 37(8): 544-564
Krstić, B. (2012) Uloga strategijske kontrole u unapređenju poslovnih performansi. Niš: Ekonomski fakultet
Lessard, D., Lorange, P. (1977) Currency Changes and Management Control: Resolving the Centralization/Decentralization Dilemma. Accounting Review, 628-637
Merchant, K.A. (1985) Control in business organizations. Boston: Pitman
Otley, D. (1999) Performance management: A framework for management control systems research. Management Accounting Research, vol. 10, str. 363-382
Rivera, J., Milani, K. (2011) Budgeting for International Operations: Impact on and Integration with Strategic Planning. Management Accounting Quarterly, 1-13; (4); 12
Simons, R. (2000) Performance measurement and control systems for implementing strategy. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Tessier, S., Otley, D. (2012) A conceptual development of Simons’ Levers of Control framework. Management Accounting Research, 23(3): 171-185
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1601069B
objavljen u SCIndeksu: 06.05.2016.