Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 15, br. 2, str. 133-148
Računovodstvene implikacije prevođenja i hedžinga transakcija u stranoj valuti
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
Ključne reči: transakcija u stranoj valuti; transakciona izloženost; finansijski izveštaji u stranoj valuti; valutni hedžing
Sažetak
Usled internacionalizacije poslovanja i učestalih fluktuacija deviznih kurseva, sve više dobijaju na značaju informacije o uticaju promene kurseva razmene na finansijski i prinosni položaj kako pojedinačnih preduzeća, tako i multinacionalnih grupa. Podaci o efektima prevođenja transakcija u stranoj valuti i finansijskih izveštaja stranih filijala, izloženosti preduzeća različitim tipovima deviznog rizika i preduzetim merama valutnog hedžinga omogućavaju brojnim korisnicima računovodstvenih sadržaja sticanje bolje predstave o finansijskom i prinosnom položaju entiteta. Ključna pitanja odnose se na izbor deviznog kursa koji će se koristiti pri prevođenju računovodstvenih podataka i finansijsko-izveštajno prikazivanje efekata prevođenja. Dok se efekti prevođenja finansijskih izveštaja stranih filijala mogu prikazati u bilansu stanja i u bilansu uspeha, efekti prevođenja transakcija u stranoj valuti inkorporiraju se u bilans uspeha. U radu se razmatraju računovodstveni aspekti prevođenja transakcija u stranoj valuti, transakciona izloženost preduzeća deviznom riziku, kao i korišćenje finansijskih derivatnih instrumenata za zaštitu od deviznog rizika.
Reference
*** (2009) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 9
Baker, R.E., Lembke, V., King, C., Thomas, E. (2005) Advanced financial accounting. New York, itd: McGraw-Hill
Bierman, H., Johnson, T., Peterson, S. (1991) Hedge accounting: An exploratory study of the underlying issues: Research report. USA: Financial Accounting Standards Board
Bogićević, J. (2011) Prevodjenje strane valute i valutni hedžing u medjunarodnom računovodstvu. Subotica: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Choi, F. (1997) International accounting and finance handbook. New York, itd: Wiley, second edition
Choi, F., Meek, G. (2008) International accounting. New Jersey: Pearson Education Inc
de Ceuster, M.J.K., Durinck, E., Laveren, E., Lodewyckx, J. (2000) A survey into the use of derivatives by large non-financial firms operating in Belgium. European Financial Management, 6(3): 301-318
Demirag, I., Goddard, S. (2004) Financial management for international business. McGraw Hill
Dhanani, A. (2003) Foreign exchange risk management: a case in the mining industry. British Accounting Review, 35(1): 35-63
Doupnik, T., Perera, H. (2007) International accounting. Singapore: McGraw-Hill International Companies
Fraser, L.M., Ormiston, A. (2013) Understanding financial statements. New Jersey: Pearson Prentice Hall
Kim, S.H., Kim, S.H. (2006) Global corporate finance text and cases. Malden (Mass.): Blackwell
Madura, J., Fox, R. (2011) International Financial Management. China: South-Western Cengage Learning
Menon, S., Viswanathan, K.G. (2005) Foreign currency risk management practices in US multinationals. Journal of International Business and Law, 4(1): 57-67
Nobes, C., Parker, R. (2010) Comparative international accounting. London: Prentice Hall, Eleventh Edition
Radebaugh, L.H., Gray, S.J. (1997) International accounting and multinational enterprises. New York, itd: Wiley, fourth edition
Roberts, C., Weetman, P., Gordon, P. (2008) International financial reporting: A comparative approach. England: Prentice Hall, 3rd Edition
Saudagaran, S. (2004) International accounting: A user perspective. Thomson Learning
Shapiro, A. (2006) Multinational financial management. John Wiley and Sons
Šaponja-Dmitrović, L., Bogićević, J., Jovetić, S. (2011) Empirijska analiza ekonomske izloženosti deviznom riziku preduzeća u Srbiji. Industrija, vol. 39, br. 4, str. 331-349
Troberg, P. (1987) Foreign currency translation: A Comparative analysis of approaches. Advances in international accounting, vol. 1
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekonhor1302133B
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2013.

Povezani članci