Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 30  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 90, br. 1-2, str. 3-26
Obezbeđenje prisustva maloletnika u krivičnom postupku
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet + Viši sud, Niš
Ključne reči: mere procesne prinude; mere obezbeđenja prisustva maloletnika; pritvor; privremeni smeštaj maloletnika; policijsko zadržavanje; dovođenje; lična sloboda; krivični postupak prema maloletnicima
Sažetak
U ovom radu autor daje pregled specifičnosti krivičnog postupka prema maloletnicima u pogledu obezbeđenja prisustva maloletnika u krivičnom postupku, analizira pojam mera procesne prinude i njihove odlike u redovnom krivičnom postupku i upoređuje ih sa merama procesne prinude prema maloletnicima koje su regulisane Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Takođe, objašnjava se u kojoj meri su međunarodni standardi o maloletnicima ispoštovani u našem pozitivnopravnom zakonodavstvu u pogledu lišenja slobode maloletnika. Pokazaće se da je Zakonom o maloletnicima učinjen pozitivan zaokret u dosadašnjem regulisanju krivičnog postupka prema maloletnicima i da ne postoji potreba za značajnijim reformama, između ostalog, i u pogledu represivnih mera prema maloletnicima, osim neznatnih izmena na koje će ovim radom biti ukazano. Novim nacrtom Zakona o maloletnicima ne dolazi do značajnijih promena u pogledu načina primene mera procesne prinude prema maloletnicima, ipak autor u ovom radu daje i pregled izmena u novom nacrtu uz analizu njihove neophodnosti i svrsishodnosti.
Reference
*** (2014) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, br. 55
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku RS. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2005-2014) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr. 107/2005 - ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014
*** Konvencija o pravima deteta - usvojena na Generalnoj skupštini UN 20. novembra 1989. godine. http://www.unicef.org/serbia/Konvencija_o_pravima_deteta_sa_fakultativnim_protokolima(1).pdf
*** (1985) Standardna minimalna pravila Ujedinjenih nacija za maloletničko pravosuđe (Pekinška pravila). http://www.unicef.org/serbia/3PekinskaPravila(1).pdf
*** (1990) Pravila OUN o zaštiti maloletnika lišenih slobode tzv. Havanska pravila iz 1990. godine. http://ombudsman.npm.rs/attachments/5%20Pravila%20UNa.pdf
*** (1990) Standardna minimalna pravila za mere alternativne institucionalnom tretmanu (Rijadske smernice) iz 1990. godine. http://ombudsman.npm.rs/attachments/4%20Rijadske%20smernice.pdf
*** (1990) Standardna minimalna pravila OUN za alternativne kaznene mere (Tokijska pravila) iz 1990. godine. http://ombudsman.npm.rs/attachments/6%20Tokijska%20pravila.pdf
*** (2016) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, br. 6
*** (1950) Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. http:/www.echr.coe.int/Documents/Convention_SRP.pdf
*** (2011) Izveštaj o stanju ljudskih prava maloletnika u institucijama izolacije. http://www.odbor.rs/images/odbor/izvestaj%20OdborVA%20pritvor.pdf, 11.5.2016
*** Nacrt zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku. http://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/141215/141215-vest40.html, 11.5.2016
Brkić, S. (2014) Krivično procesno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet: Centar za izdavačku delatnost
Ćirić, Z. (2013) Osnovi sudske psihijatrije. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
Đurđić, V. (2015) Krivičnoprocesna forma kao instrument zaštite maloletnika. Pravni sistem i zaštita od diskriminacije, sv. br. 2, 9-27, Pravni fakultet Priština - Kosovska Mitrovica
Đurđić, V. (2014) Krivičnoprocesno pravo - opšti deo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
Đurđić, V. (2011) Krivičnoprocesno pravo - posebni deo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakultetau Nišu
Đurđić, V. (2014) Razlozi za pritvor i evropski standardi. Bilten sudske prakse Višeg suda u Nišu, br. 32, 9-30
Đurđić, V. (2015) Priroda, struktura i principi krivičnog postupka prema maloletnicima. u: Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 91-104
Grubač, M. (2011) Krivično procesno pravo. Beograd: Projuris
Grubač, M. (2014) Krivično procesno pravo - sa tekstom Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Projuris
Ilić, G.P., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2012) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Ilić, R. (2003) Položaj maloletnika u krivičnom postupku. Niš, magistarska teza
Ivanović, Z., Radojković, I. (2017) Policijsko zadržavanje lica u zakonodavstvu Republike Srbije. Pravne teme, god. 2, br. 4, 7-25 ( 9; 15
Jovašević, D. (2010) Alternativne mere za maloletnike u savremenom krivičnom pravu. u: Tematski zbornik radova 'Reforma krivičnog pravosuđa', Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, 95-123
Jovašević, D. (2015) Alternativne mere u novom maloletničkom krivičnom pravu Federacije Bosne i Hercegovine. u: Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 121-129
Jovašević, D. (2011) Maloletničko krivično pravo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
Jovašević, D. (2010) Položaj maloletnika u krivičnom pravu. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
Knežević, S. (2015) Ograničavanje lične slobode maloletnika u krivičnom postupku. Pravni sistem i zaštita od diskriminacije, sv. br. 2, 69-81, Pravni fakultet Priština - Kosovska Mitrovica
Knežević, S.S. (2007) Krivični postupak prema maloletnicima. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Knežević, S.S. (2010) Maloletničko krivično pravo materijalno, procesno i izvršno. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Knežević, S. (2009) Primena procesne prinude prema maloletnicima - projekat 'Pravo na pristup pravosuđu'. u: Instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem RS, Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 385-397
Lazarević, Lj., Grubač, M. (2005) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivični dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Justinijan
Obradović, D. (2015) Pojedine specifičnosti postupka prema maloletnicima - analiza konkretnog slučaja. u: Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 387-393
Perić, O. (2007) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivični dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Službeni glasnik
Stevanović, Č., Đurđić, V. (2006) Krivično procesno pravo - opšti deo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
Škulić, M. (2009) Krivično procesno pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Škulić, M. (2015) Reforma maloletničkog krivičnog prava u Srbiji. u: Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 39-68
Škulić, M. (2013) Osnovni evropski standardi u krivičnom postupku Srbije. u: Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 29-57
Škulić, M. (2007) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Škulić, M.Z., Stevanović, I. (1999) Maloletni delinkventi u Srbiji - neka pitanja materijalnog, procesnog i izvršnog prava. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta
Vasiljević, T., Grubač, M.V. (2003) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik, osmo izmenjeno i dopunjeno izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1802003M
objavljen u SCIndeksu: 03.01.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
Izuzeće sudije i drugi procesnopravni problemi u primeni uslovnog otpusta
Vuković Nikola

Gl Adv komore Vojvodine (2014)
Načelo in dubio pro reo kao obeležje pravičnog krivičnog postupka
Mirkov Željko

Gl Adv komore Vojvodine (2018)
Vaninstitucionalne vaspitne mere
Joksić Ivan, i dr.

prikaži sve [106]