Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 30  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 90, br. 1-2, str. 3-26
Obezbeđenje prisustva maloletnika u krivičnom postupku
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet + Viši sud, Niš
Ključne reči: mere procesne prinude; mere obezbeđenja prisustva maloletnika; pritvor; privremeni smeštaj maloletnika; policijsko zadržavanje; dovođenje; lična sloboda; krivični postupak prema maloletnicima
Sažetak
U ovom radu autor daje pregled specifičnosti krivičnog postupka prema maloletnicima u pogledu obezbeđenja prisustva maloletnika u krivičnom postupku, analizira pojam mera procesne prinude i njihove odlike u redovnom krivičnom postupku i upoređuje ih sa merama procesne prinude prema maloletnicima koje su regulisane Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Takođe, objašnjava se u kojoj meri su međunarodni standardi o maloletnicima ispoštovani u našem pozitivnopravnom zakonodavstvu u pogledu lišenja slobode maloletnika. Pokazaće se da je Zakonom o maloletnicima učinjen pozitivan zaokret u dosadašnjem regulisanju krivičnog postupka prema maloletnicima i da ne postoji potreba za značajnijim reformama, između ostalog, i u pogledu represivnih mera prema maloletnicima, osim neznatnih izmena na koje će ovim radom biti ukazano. Novim nacrtom Zakona o maloletnicima ne dolazi do značajnijih promena u pogledu načina primene mera procesne prinude prema maloletnicima, ipak autor u ovom radu daje i pregled izmena u novom nacrtu uz analizu njihove neophodnosti i svrsishodnosti.
Reference
*** (2014) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, br. 55
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku RS. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2005-2014) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr. 107/2005 - ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014
*** Konvencija o pravima deteta - usvojena na Generalnoj skupštini UN 20. novembra 1989. godine. http://www.unicef.org/serbia/Konvencija_o_pravima_deteta_sa_fakultativnim_protokolima(1).pdf
*** (1985) Standardna minimalna pravila Ujedinjenih nacija za maloletničko pravosuđe (Pekinška pravila). http://www.unicef.org/serbia/3PekinskaPravila(1).pdf
*** (1990) Pravila OUN o zaštiti maloletnika lišenih slobode tzv. Havanska pravila iz 1990. godine. http://ombudsman.npm.rs/attachments/5%20Pravila%20UNa.pdf
*** (1990) Standardna minimalna pravila za mere alternativne institucionalnom tretmanu (Rijadske smernice) iz 1990. godine. http://ombudsman.npm.rs/attachments/4%20Rijadske%20smernice.pdf
*** (1990) Standardna minimalna pravila OUN za alternativne kaznene mere (Tokijska pravila) iz 1990. godine. http://ombudsman.npm.rs/attachments/6%20Tokijska%20pravila.pdf
*** (2016) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, br. 6
*** (1950) Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. http:/www.echr.coe.int/Documents/Convention_SRP.pdf
*** (2011) Izveštaj o stanju ljudskih prava maloletnika u institucijama izolacije. http://www.odbor.rs/images/odbor/izvestaj%20OdborVA%20pritvor.pdf, 11.5.2016
*** Nacrt zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku. http://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/141215/141215-vest40.html, 11.5.2016
Brkić, S. (2014) Krivično procesno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet: Centar za izdavačku delatnost
Ćirić, Z. (2013) Osnovi sudske psihijatrije. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
Đurđić, V. (2015) Krivičnoprocesna forma kao instrument zaštite maloletnika. Pravni sistem i zaštita od diskriminacije, sv. br. 2, 9-27, Pravni fakultet Priština - Kosovska Mitrovica
Đurđić, V. (2014) Krivičnoprocesno pravo - opšti deo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
Đurđić, V. (2011) Krivičnoprocesno pravo - posebni deo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakultetau Nišu
Đurđić, V. (2014) Razlozi za pritvor i evropski standardi. Bilten sudske prakse Višeg suda u Nišu, br. 32, 9-30
Đurđić, V. (2015) Priroda, struktura i principi krivičnog postupka prema maloletnicima. u: Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 91-104
Grubač, M. (2011) Krivično procesno pravo. Beograd: Projuris
Grubač, M. (2014) Krivično procesno pravo - sa tekstom Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Projuris
Ilić, G.P., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2012) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Ilić, R. (2003) Položaj maloletnika u krivičnom postupku. Niš, magistarska teza
Ivanović, Z., Radojković, I. (2017) Policijsko zadržavanje lica u zakonodavstvu Republike Srbije. Pravne teme, god. 2, br. 4, 7-25 ( 9; 15
Jovašević, D. (2010) Alternativne mere za maloletnike u savremenom krivičnom pravu. u: Tematski zbornik radova 'Reforma krivičnog pravosuđa', Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, 95-123
Jovašević, D. (2015) Alternativne mere u novom maloletničkom krivičnom pravu Federacije Bosne i Hercegovine. u: Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 121-129
Jovašević, D. (2011) Maloletničko krivično pravo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
Jovašević, D. (2010) Položaj maloletnika u krivičnom pravu. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
Knežević, S. (2015) Ograničavanje lične slobode maloletnika u krivičnom postupku. Pravni sistem i zaštita od diskriminacije, sv. br. 2, 69-81, Pravni fakultet Priština - Kosovska Mitrovica
Knežević, S.S. (2007) Krivični postupak prema maloletnicima. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Knežević, S.S. (2010) Maloletničko krivično pravo materijalno, procesno i izvršno. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Knežević, S. (2009) Primena procesne prinude prema maloletnicima - projekat 'Pravo na pristup pravosuđu'. u: Instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem RS, Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 385-397
Lazarević, Lj., Grubač, M. (2005) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivični dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Justinijan
Obradović, D. (2015) Pojedine specifičnosti postupka prema maloletnicima - analiza konkretnog slučaja. u: Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 387-393
Perić, O. (2007) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivični dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Službeni glasnik
Stevanović, Č., Đurđić, V. (2006) Krivično procesno pravo - opšti deo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
Škulić, M. (2009) Krivično procesno pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Škulić, M. (2015) Reforma maloletničkog krivičnog prava u Srbiji. u: Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 39-68
Škulić, M. (2013) Osnovni evropski standardi u krivičnom postupku Srbije. u: Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 29-57
Škulić, M. (2007) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Škulić, M.Z., Stevanović, I. (1999) Maloletni delinkventi u Srbiji - neka pitanja materijalnog, procesnog i izvršnog prava. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta
Vasiljević, T., Grubač, M.V. (2003) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik, osmo izmenjeno i dopunjeno izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1802003M
objavljen u SCIndeksu: 03.01.2019.
Creative Commons License 4.0