Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 9, br. 1, str. 19-34
Inovacije kao pokretački faktor razvoja privrede
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd

e-adresavukajlovicnp@gmail.com
Ključne reči: inovacije; privreda; preduzeća; inovacioni indeks
Sažetak
Danas je nemoguće zamisliti uspeh privrede kao celine, a u okviru nje privrednih subjekata, bez inovativne aktivnosti. Svaka ideja sama po sebi ne znači uspeh, već se mora tržišno dokazati da bi postala inovacija. Bez obzira kojom delatnošću se bavi privredni subjekt ili koje je veličine, zahtev za promenama i usavršavanjem proizvoda, usluga i procesa je imperativ uspeha. Privredna aktivnost na mikro nivou reflektuje uspeh na makro nivou. Inovaciona aktivnost privrede meri se globalnim inovacionim indeksom na čijem vrhu se nalaze privrede sa visokim dohotkom, zemlje koje ulažu u istraživanje i razvoj. Srbija kao zemlja sa visokim do srednjim prihodom u globalnom inovacionom indeksu pokazuje trend pada, iako indeks efikasnosti inovacija pokazuje bolju poziciju Srbije, s obzirom da se njime neutrališu razlike u razvijenosti privreda. Istraživanje sprovedeno na uzorku od 433 preduzeća, različite veličine i delatnosti, pokazalo je da je inovativna aktivnost u preduzećima u uzorku ocenjena ispod prosečnom ocenom, kao i da postoji značajna razlika u oceni inovativnih aktivnosti preduzeća različite veličine i delatnosti.
Reference
*** (2005) OSLO manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data. OECD, OECD, 3rd edition
*** (2010) Zakon o inovacionoj delatnosti. Sl. glasnik RS, br. 110/2005 i 18/2010
Bessant, J., Tidd, J. (2007) Innovation and entrepreneurship. Chichester: John Wiley & Sons
Chan, K.W., Mauborgne, R. (2005) Blue ocean strategy: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Boston: Harvard Business School Publishing
Chesbrough, H., Vanhaverbeke, B., Lopez, H. (2011) Open innovation and public policy in Europe: A research report commissioned by ESADE Business School & the Science and Business Innovation Board AISBL. Science/Business Publishing Ltd
Cvijić, M., Borocki, J., Lalić, D. (2012) Otvoreni modeli inovacija. u: Zbornik radova: Inovacije i preduzetništvo - otvoreni modeli za uspeh na tržištu EU, Beograd: Fakultet za ekonomiju, finansije i adminstraciju
Dikins, D., Fril, M. (2012) Preduzetništvo i male firme. Beograd: Data status
Drucker, P. (1996) Inovacije i preduzetništvo. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
Freeman, C. (1987) Technology policy and economic performance: Lessons from Japan. London: Pinter
Freeman, C. (1988) Small countries facing the technologica revolution. London: Frances Pinter
GII (2012) The global innovation index 2012. France: Business School for the World (INSEAD)
GII (2013) The global innovation index 2013: The local dynamics of innovation. Geneva: Johnson Cornell University
GII (2014) The global innovation index 2014: The human factor in innovation. France: Johnson Cornell University
Hadjimanolis, A., Dickson, K. (2001) Development of national innovation policy in small developing countries: the case of Cyprus. Research Policy, 30(5): 805-817
Jančetović, M., Miladinović, V., Kasagić, I. (2012) Menadžment inovacija. Beograd: Beogradska poslovna škola
Milićević, Z., Milićević, V., Arsić, L. (2014) Tehnološki razvoj i znanje kao izvori povećanja konkurentske prednosti u Srbiji. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 9, br. 2, str. 123-135
Nassif, A. (2007) National innovation system and macroeconomic policies: Brazil and India in comparative perspective. u: UN conference on trade and development, Brazilian Development Bank & BNDES, Brazil, Discussion papers, No. 184
Patten, D. (2001) Successful marketing for the small business. London: Kogan Page
Porter, M., Stern, S. (2003) Ranking national innovative capacity: Findings from the national innovative capacity index. u: The Global Competitiveness Report, kellogg.northwestern.edu
Povrenović, D. (2011) Analiza inovacione delatnosti u Srbiji. Beograd: Zavod za intelektualnu svojinu, str. 96
Radukić, S., Radović, M. (2012) Inovativnost preduzeća kao činilac poboljšanja konkurentnosti srpske privrede. u: Inovacije i preduzetištvo alati za uspeh na tržištu EU, Beograd: Univerzitet Singidunum, deo iz literature, str. 84-105
Smith, D. (2010) Exploring innovation. McGraw-Hill
Smits, R., Kuhlmann, S. (2004) The rise of systemic instruments in innovation policy. International Journal of Foresight and Innovation Policy, 1(1/2): 4
Stamatović, M., Vukajlović, Đ., Cvetanović, S. (2012) Ocena poslovanja domaćih preduzeća u uslovima rastuće konkurencije i povećanih zahteva tržišta. Megatrend revija, vol. 9, br. 4, str. 69-85
Zjalić, L.M. (2007) Inovativnost - nezaobilazan činilac razvoja. Međunarodni problemi, vol. 59, br. 1, str. 155-182
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/etp1601019R
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2016.

Povezani članci

Ekonomika (2013)
Rastući značaj politike inovacija u upravljanju savremenim razvojem
Despotović Danijela, i dr.

Ekonomika (2011)
Teorijske osnove koncepta inovacionog kapaciteta privrede
Cvetanović Slobodan, i dr.

Megatrend revija (2013)
Preduzetnički marketing u funkciji održivog razvoja
Vukajlović Đurđica, i dr.

prikaži sve [47]