Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:38
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 8, str. 256-272
Odnos srpskog društvenog karaktera i vojne neutralnosti
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresasrdjan.starcevic@vs.rs, srdjan.blagojevic@mod.gov.rs
Sažetak
Čovek je jedino biće koje ima dve prirode - biološku koja mu je data začećem i veštačku koju stiče kao društveno, kulturno biće. On je, takođe, povlašćeno biće koje, živeći u prirodnom svetu, ili makar koristeći resurse tog sveta, stvara kulturu kao drugu prirodu, koja mu omogućava da prenosi svoja znanja drugim ljudima i potonjim generacijama, usavršava oruđa, postupak i organizaciju svog rada, osmišljava svoje postojanje i delatnosti, usmerava svoju zajednicu ka nekom cilju i ispoljava i razvija svoju kreativnost. Zato se u kulturi, koja ima nezaobilaznu ulogu u formiranju ličnosti i životu čoveka i društva, nužno nalaze oni činioci koji pomažu da se kompleksne društvene pojave i procesi objasne i razumeju. Pokušaj da se odgovori na pitanje - da li društveni karakter srpskog naroda i dominanti kulturni obrazac u Srbiji podržava vojnu neutralnost kao racionalan izbor - čini osnovnu nit ovog rada. Da bi se ponudio odgovor na to pitanje, u radu su izloženi ključni pogledi na društveni karakter našeg naroda i njegove odlike, sa posebnim osvrtom na one njegove osobine koje čine segmente domaće strateške kulture. U radu je analiziran odnos našeg društva prema slobodi i nezavisnosti, savezima i upotrebi Vojske Srbije, a zatim je taj odnos sagledan iz perspektive vrednosti na kojima se zasniva koncept vojne neutralnosti, s ciljem da se ukaže na tačke preseka vojne neutralnosti i društvene kohezije u vrednosnoj ravni.
Reference
Andrić, I. (1978) Istorija i legenda. Beograd: Prosveta
Bring, O. (2013) Koncept neutralnosti - poreklo i izazovi od Vestfalskog mira do Evropske unije. u: Novaković I. [ur.] Neutralnost u XXI veku - pouke za Srbiju, Beograd: ISAC Fond-Centar za međunarodne i bezbednosne poslove, 21-26
Cvijić, J. (1987) Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje. u: Sabrana dela Jovana Cvijića, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), knjiga 2
Čupić, Č. (2002) Politika i poziv. Beograd: Udruženje za političke nauke Jugoslavije
Dirkem, E. (1972) O podeli društvenog rada. Beograd: Prosveta
Diverže, M. (1966) Uvod u politiku. Beograd: Savremena administracija
Dvorniković, V. (1996) Psiha jugoslovenske melanholije. Beograd: Tersit
Đorđević, T. (1984) Naš narodni život. Beograd: Prosveta, tom 4
Đorđević, T.R. (1985) Zle oči u verovanju Južnih Slovena. Beograd: Prosveta
Fišer, T. (2013) Švajcarska - početak prakse stalne neutralnosti. u: Novaković I. [ur.] Neutralnost u XXI veku - pouke za Srbij, Beograd: ISAC Fond-Centar za međunarodne i bezbednosne poslove, 41-45
From, E. (1980) Zdravo društvo. Beograd: Rad
Hejvud, E. (2004) Politika. Beograd: Clio
Hobsbaum, E. (2008) Globalizacija, demokratija i terorizam. Beograd: Arhipelag
Huntington, S. (1996) The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: Simon & Schuster
Ilić, M. (1980) Sociologija kulture i umetnosti. Beograd: Naučna knjiga
Klauzevic, K. (1951) O ratu. Vojno delo, Beograd
Krestić, V. (1999) Duhovni problemi srpskog naroda. u: Srpski duhovni prostor, Banja Luka-Srpsko Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Naučni skupovi knj. 1, Odeljenje društvenih nauka knj. 1
Kreveld, M. (2012) Uspon i propadanje države. Beograd: Albatros plus
Ksenofont (2002) Anabaza. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Levi-Stros, K. (1978) Divlja misao. Beograd: Nolit
Lyotard, J.F. (1995) Šta je postmoderna. Beograd: KIZ Art press
Makijaveli, N. (2005) Vladalac. Beograd: Dereta
Matić, M. (1998) Mit i politika. Beograd: FPN
Mišić, Ž. (1907) Strategija. Beograd: Nova štamparija Davidović
Mišić, Ž. (1993) Strategija. Beograd: VINC
Monteskje (2001) O duhu zakona. Čačak: Gradac
Monteskje, S. (2004) Razmatranja o uzrocima veličine Rimljana i njihove propasti. Beograd: Utopija
Mos, M. (1998) Sociologija i antropologija. Beograd: XX vek
Nedeljković, D. (1997) Traženje dobra u nedoba. Banja Luka-Beograd: Zadužbina Petar Kočić
Pečujlić, M., Milić, V. (2005) Sociologija. Beograd: Službeni glasnik
Sapir, E. (1974) Ogledi iz kulturne antropologije. Beograd: BIGZ
Sasman, V. (1987) Kultura kao istorija. Beograd: Rad
Sondhaus, L. (2006) Strategic Culture and Ways of War. New York: Routledge
Sorokin, P. (2002) Društvena i kulturna dinamika. Podgorica: CID
Starčević, S. (2016) Mit o junaku, proizvod duše. Odbrana, specijalni prilog br. 142, broj 252, 15. mart
Starčević, S.V. (2012) Primena antropologije u vojne svrhe. Vojno delo, vol. 64, br. 1, str. 253-271
Stojković, B. (2002) Identitet i komunikacija. Beograd: FPN
Šmit, K. (2001) Pojam političkoga. u: Đuretić Jagoš, Samardžić Slobodan [ur.] Norma i odluka - Karl Šmit i njegovi kritičari, Beograd: Filip Višnjić
Šušnjić, Đ. (2015) Teorije kulture. Beograd: Zavod za udžbenike
Žomini, A. (1952) Pregled ratne veštine. Vojno delo, Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1908256S
objavljen u SCIndeksu: 17.01.2020.

Povezani članci