Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 81  
Back povratak na rezultate
2020, br. 167, str. 117-137
Legat u srpskoj muzejskoj praksi - primer Muzeja grada Beograda
Muzej grada Beograda, Beograd
Ključne reči: legat; Muzej grada Beograda; kulturna politika; zakonska regulativa; muzejska praksa
Sažetak
Rad se bavi pitanjem statusa legata u srpskoj muzejskoj praksi. U prvom delu su prikazana shvatanja pojma legata kod nekoliko autora, kao i pravno tumačenje i važeća legislativa u vezi s legatima. Posebno je naglašeno nepostojanje neupitne zakonske procedure kojom se reguliše postupanje muzejskih ustanova s legatima. Drugi deo rada je posvećen tretmanu i položaju legata u Muzeju grada Beograda, muzejske ustanove koja rukovodi sa njih 28. Navedeni su svi legati koji se trenutno nalaze pod upravom ovog Muzeja, a detaljno je analizirano više njih koji predstavljaju karakteristične primere kako dobre, tako i loše prakse. Na kraju rada je, kroz prikaz ranije zakonske regulative i pristupa u praksi, predloženo tumačenje različitih tretmana ove vrste muzejskih zbirki u periodu posle Drugog svetskog rata.
Reference
*** (1977) Zakon o zaštiti kulturnih dobara. Službeni glasnik Savezne Republike Srbije, 28/77
*** (1966) Zakon o zaštiti spomenika kulture. Službeni glasnik Savezne Republike Srbije, 3/66
*** (1994) Zakon o kulturnim dobrima. Službeni glasnik Republike Srbije, 71/94
*** (1990) Zakon o kulturnim dobrima. Službeni glasnik Savezne Republike Srbije, 6/90
*** (1951) Zakon o muzejima. Službeni glasnik Narodne Republike Srbije, 4/51
*** (1995/2003) Zakon o nasleđivanju. Službeni glasnik Republike Srbije, 46/95 i 101/2003
*** (1954) Legati Muzeju grada Beograda. Godišnjak grada Beograda, I, str. 407 411
*** (2018) Stručno uputstvo o uslovima i načinu čuvanja i korišćenja umetničko-istorijskih dela. http://www.narodnimuzej.rs/wp-content/uploads/2018/06/Stru--no-uputstvo-o-uslovimai-na-inu-uvanjai-korienja-umetni--koistorij skih-dela.pdf (pristupljeno: 5.5.2020)
*** (1982) Dogovor o sprovođenju jedinstvene politike prihvatanja, čuvanja,održavanja i izlaganja poklona i legata. Službeni list grada Beograda, 6, 27. februar
Arbutina, N. (2016) Legat u biblioteci. Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, doktorska disertacija
Avramović, Z. (1994) Legati u kulturi Beograda - stanje, problemi imoguća rešenja. Kultura, br. 93/94, str. 214 224
Banković, A. (2016) Cultural policy and formation of the museum network in Federal People's Republic of Yugoslavia: Example of Belgrade. u: Krstović N., Stanković I. [ur.] Proceedings of the Summer School of Museology Discussing Heritageand Museums: Crossing Paths of France and Serbia, Sirogojno: Open air Museum Old Village, 224-241
Barišić, R. (1981) Iz kolekcionarskog rada Radenka Perića. Beograd: Etnografski muzej
Božić, J. (2019) Legati u kulturnoj politici Republike Srbije. Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, doktorska disertacija
Jovanov, J. (2010) Legati u Srbiji. Rad muzeja Vojvodine, br. 52, str. 257-269
Krstić-Popovac, Lj. (2011) Legat Vladimira Marinovića. Beograd: Muzej grada Beograda
Lazić, B. (2004) Legat problem ili bogatstvo. u: Ogledi iz muzeologije, Valjevo: Narodni muzej, 43-56
Miladinović, S. (2000) Legat - kroz pravnu nauku i zakonodavstvo. Beograd: Zadužbina Andrejević
Panić-Surep, M., ur. (1949) Muzejski priručnik - osnovna uputstva o organizaciji i radu zavičajnih muzeja. Beograd: Prosveta
Radojčić, S., Pavlović, A., Bajić-Filipović, M. (1967) Zbirka ikona Sekulić. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Sekulić, J. (1965) Predgovor. u: Vujović B. [ur.] Zbirka Petra Popovića, Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, str. 1-3
Vujaklija, M. (2002) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Vujović, B. (1965) Zbirka Petra Popovića. Beograd: Zavod za zaštituspomenika kulture grada Beograda
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2067117B
objavljen u SCIndeksu: 26.09.2020.

Povezani članci