Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2011, br. 3, str. 46-56
Pravo na razliku i organizovana harmonizacija ugovornog prava
Pravni fakultet, Podgorica, Crna Gora
Ključne reči: pravni poredak; pravo na razliku; ugovornopravo; harmonizacija; organizovana harmonizacija; Imanuel Kant; Um; Sloboda; narodni duh
Sažetak
Autor se u tekstu bavi savremenim procesima harmonizacije i unifikacije prava, ali samo kao polaznom osnovom za postavljanje ključnog pitanja koje se tiče odnosa između ovih procesa i prirodnog i neospornog prava na razlikovanje. Autor nastoji da nađe izvorište prirodnog prava pojedinaca na razlikovanje i različitost, kao i da ukaže na filozofsko utemeljenje ovog prava. O prirodnom pravu na razlikovanje pisali su poznati filozofi kao što je Imanuel Kant, Artur Šopenhauer i Georg Vilhelm Fridrih Hegel. Iz činjenice da je čovjek umno biće nužno proizilazi i pravo svakog pojedinca na razlikovanje, jedinstvenost i individualnost. Um i Sloboda su 'rodno mjesto' prirodnog prava na razlikovanje. Autor u centar pažnje, ipak, stavlja pitanje da li ovo pravo - pravo na razlikovanje, pripada i narodima i da li iz njega proizilazi i pravo na vlastito, nacionalno zakonodavstvo. Iz analiza slijedi zaključak da pravo na razlikovanje pripada kako pojedincima tako i narodima, ali da narodima iz ovog osnovnog derivira i pravo da odlučuju o načinu i obimu usklađivanja svog nacionalno zakonodavstvo sa nacionalnim zakonodavstima drugih naroda ili nadnacionalnih zajednica.
Reference
*** (2007) Misli velikih ljudi. Beograd: Kreativni centar
Aristotel (1980) Nikomahova etika. Beograd: BIGZ
Aristotel (1975) Politika. Beograd: BIGZ
Castronovo, C. (1995) Principi di diritto europeo dei contratti. Rivista del diritto commerciale e delle obbligazioni, I, str. 21-38
Castronovo, C. (1997) Contract and the idea of codification in the principles of European contract law. u: Festskrift til Ole Lando, Copenhagen, str. 109-124
de Boer (1994) The relationship between uniform substantive law and private international law. u: Hartkamp i dr. [ur.] Towards a European Civil Code
Đorđević, A. (1996) Sistem privatnog (gradjanskog) prava. Beograd: Službeni list SRJ
Gaggero, P.G. (1997) Il progetto di un codice Europeo dei contratti: L'attivita del gruppo di lavoro pavese. Rivista di diritto civile, n. 1, str. 113-120
Hegel, G.V.F. (2006) Filozofija istorije. Beograd: Fedon
Hegel, V.G.F. (2006) Filozofija istorije. Beograd: Fedon
Heraklit (1981) Fragmenti. Beograd: Grafos
Jelinić, S., Akšamović, D. (2010) Ugovorno pravo Evropske unije na prekretnici. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1, str. 235
Kant, I. (2008) Zasnivanje metafizike morala. Beograd: Dereta
Kant, I. (1974) Um i sloboda - spisi iz filozofije istorije, prava i države. Beograd: Časopis Ideje
Kant, I. (1993) Metafizika morala. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Kjerkegor, S. (1981) Osvrt na moje delo. Beograd: Grafos
Košutić, B.P. (2008) Uvod u velike pravne sisteme današnjice. Beograd: Pravni fakultet
Miladinović, S. (2002) Od harmonizacije ka unifikaciji evropskog ugovornog prava (Načela evropskog ugovornog prava i Zakon o obligacionim odnosima). u: Zbornik Mediteranske škole evropskog prava - Sloboda i pravo (Sloboda i svojina), Sveska I (maj 2002), str. 141-158
Miladinović, S. (2002) Zakon o obligacionim odnosima u svjetlu harmonizacije i unifikacije evropskog ugovornog prava. u: Zbornik radova sa Savjetovanja pravnika, VIII Budvanski pravnički dani, str. 411-428
Miladinović, S. (2002) Zakon o obligacionim odnosima u svjetlu procesa harmonizacije i unifikacije evropskog ugovornog prava. u: Zbornik radova sa Savjetovanja pravnika, VIII Budvanski pravnički dani, str. 411-427
Petrović Petar II, Njegoš (2005) Luča mikrokozma. Beograd: Narodna knjiga
Stanojević, O. (2008) Rimsko pravo. Beograd: Dosije studio
von Savigny, F.K. (1998) Zakonodavstvo i pravna nauka. Podgorica: CID
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka