Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 14  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 7, str. 345-353
Koeficijent leveridža kao Bazelski standard u finansijskom upravljanju naftnih kompanija
aUniverzitet odbrane, Beograd
bUniverzitet Singidunum, Beograd
Ključne reči: upravljanje; leveridž analiza; rizik; naftne kompanije
Sažetak
Predmet ovog rada je finansijska leveridž analiza kompanija u periodu od 2012. do 2016. godine, koje posluju u naftnoj industriji u Republici Srbiji (NIS a.d. Novi Sad, Lukoil Srbija d.o.o. Beograd i OMV Srbija d.o.o. Beograd). Leveridž analiza kao mera rizika bila je razmatrana od strane Bazelskog komiteta. Koeficijent leveridža ugrađenog u Bazel III jednostavan je za primenu pošto se lako izračunava, transparentan je, a najbitnije je da ukazuje na odnos između veličine kapitala banke i veličine izloženosti riziku, odnosno, kredibilna je mera koja ukazuje koliki su zahtevi za kapitalom. Osnov analize su finansijskih izveštaji odabranih kompanija javno obelodanjeni na sajtu Agencije za privredne registre. Rezultati finansijske leveridž analize ukazuju da su analizirana preduzeća relativno uspešno odgovorila na promene cene nafte i naftnih derivata na svetskom tržištu. Buduća istraživanja će razmotriti uspešnost upravljanja drugim tržišnim rizicima (kao što su: rizik konkurencije, devizni i kamatni rizik) u poslovanju kompanija u naftnoj industriji u Republici Srbiji.
Reference
Barjaktarović, L. (2013) Upravljanje rizikom. Beograd: Univerzitet Singidunum
Barjaktarović, S. (2004) Investiciono bankarstvo i tržište hartija od vrednosti. Beograd: Zadužbina Andrejević
Bikker, A.J. (2004) Competition and efficiency in a unified european banking market. Northampton: Edward Elgar
Knežević, G. (2007) Analiza finansijskih izveštaja. Beograd: Univerzitet Singidunum
Lipczynski, J., Wilson, J. (2001) Industrial organization: An analysis of competitive markets. Harlow: Prentice Hall
Malešević, Z. (2011) Otvorenost finansijskog tržišta Republike Srbije za integraciju sa finansijskim tržištima zemalja EU. Škola biznisa, http://www.vps.ns.ac.rs/SB/2011/8.8.pdf, 13. mart 2018
Mihajlović, M. (2016) Odnos menadžmenta preduzeća i korporativnog upravljanja. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 2, br. 1, str. 4-10
Milojević, I., Vukoje, A., Mihajlović, M. (2013) Accounting consolidation of the balance by the acquisition method. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 2, str. 237-252
Mishkin, S. (2006) Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status, sedmo izdanje
Nacionalni naftni komitet Srbije (2016) Cena nafte i investicije u naftnoj industriji. Bilten, br. 19
Nacionalni naftni komitet Srbije (2017) Godina u svetu nafte i gasa-analize, vesti i stavovi
Rose, S.P., Hudging, C.S. (2005) Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Data status
Stanojević, S., Đorđević, N., Volf, D. (2017) Primena kvantitativnih metoda u predviđanju poslovanja privrednih društava. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 1, str. 92-101
Vasić, J. (2016) Uticaj finansijskih tržišta na kvalitet makro-ekonomskih performansi Srbije i zemalja Centralne Evrope. doktorska disertacija, http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/8088/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 19. februar 2018
Živković, A., Stankić, R., Krstić, B. (2007) Bankarsko poslovanje i platni promet. Beograd: Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1807345I
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.