Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 47  
Back povratak na rezultate
2016, br. 1, str. 62-73
Problemi kredita indeksiranih u švajcarskim francima - studija slučaja stambenih kredita u Srbiji
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresaraciczeljko@gmail.com
Ključne reči: devizni rizik; problematični krediti; upravljanje rizicima; terminske transakcije; krediti u švajcarskim francima; bankarski sistem Srbije; Narodna banka Srbije
Sažetak
Banke su profitne institucije koje imaju za cilj da ostvare što veći prinos uz preuzimanje što manjeg rizika. Apresijacija švajcarskog franka je u poslednjih desetak godina donela korist domaćim bankama, stvarajući istovremeno velike finansijske probleme korisnicima kredita indeksiranih u toj valuti. Iako fınansijski sistem Srbije, zbog problema s tim kreditima nije ugrožen, Narodna banka Srbije ponudila je četiri modela za olakšanje njihove otplate, koje većina dužnika nije prihvatila. U mnogim zemljama Evrope, banke su probleme kredita indeksiranih u francima rešile primenom modela konverzije kredita (u evro ili domicilnu valutu), koji su predvideli da se teret gubitaka za banke po osnovu konverzije deli na relaciji između korisnika kredita, poslovnih banaka i države. Generalni zaključak rada je da učestale krize na finansijskim tržištima širom sveta povećavaju verovatnoću značajnijih oscilacija deviznih kurseva na duži rok, zbog čega bi klijenti banaka, prilikom sklapanja ugovora sa valutnom klauzulom, trebalo da razmotre mogućnosti zaštite od nepovoljnog kretanja deviznih kurseva.
Reference
*** (2015) Odluka o merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u vezi s kreditima indeksiranim u stranoj valuti. Službeni glasnik Republike Srbije, 21 i 51
*** (2016) Tromesečni pregled kretanja indikatora finansijske stabilnosti Republike Srbije, za prvo tromesečje 2016. Preuzeto sa http://www.nbs.rs/internet/latinica/18/pregled_grafikona.pdf 2016 Jul 8
*** (2015) Statistički aneks. Preuzeto sa http://www.nbs.rs/internet/cirilica/55/55_4/index.html 2016 Jul 2
*** (2016) Statistički aneks. Preuzeto sa http://www.nbs.rs/internet/cirilica/55/55_4/index.html 2016 Jul 2
Bird, M. (2015) The Swiss franc is out of control. Preuzeto sa http://uk.businessinsider.com/the-swiss-franc-is-rocketing-upwards-2015-1 2016 Jul 5
Ćirović, M. (2006) Bankarstvo. Beograd: European Center for Peace and Development
Hrvatski sabor (2015) Zakon o izmjeni i dopunama zakona o potrošačkom kreditiranju. Preuzeto sa http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_102_1973.html 2016 Jul
Ivanović, P. (2009) Upravljanje rizicima u bankama. Beograd: Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije
Jeremić, Z. (2009) Finansijska tržišta. Beograd: Univerzitet Singidunum
Mishkin, F.S. (2009) Is monetary policy effective during financial crises. Cambridge: National bureau of economic research, Working Paper 14678, Jan., http://www.nber.org/papers/w14678
Ranisavljević, D., Hadžić, M. (2015) Problematični krediti stanovništva u Srbiji, Sinthesis-Međunarodna naučna konferencija iz oblasti informacionih tehnologija i savremenog poslovanja. Beograd: Univerzitet Singidunum, str. 455-458
Roche, C. (2015) The Swiss National Bank is different from most central banks in one critical way. Preuzeto sa http://www.businessinsider.com/theswiss 2015 Oct 19
Ružičić, B. (2015) Upravljanje devizinim rizikom na primeru stambenih kredita denomiranih u švajcarskim francima. u: Međunarodna naučna konferencija-FINIZ, Beograd: Univerzitet Singidunum, 182-186
Saunders, A., Cornet, M.M. (2011) Financial institutions management: A risk management approach. McGraw-Hill, 7th ed
Vunjak, N., Kovačević, Lj. (2011) Bankarstvo - bankarski menadžment. Subotica: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1-11358
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0