Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 4, str. 1453-1473
Poseban porez na nezakonito stečenu imovinu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaL.Baturan@pf.uns.ac.rs, G.Milosevic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao kao rezultat istraživanja na projektu: "Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)", koji se realizuje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

Ključne reči: poseban porez; nezakonito stečena imovina; neprijavljeni prihodi; realni porez na imovinu; porez na ekstraprofit
Sažetak
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu. "Novim" zakonskim rešenjem o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu naša država nastoji da posebnim zakonom zaštiti fiskalne i druge interese države vezane za prihode fizičkih lica koji su nastali zloupotrebom, a čiji je rezultat posedovanje imovine koja se ne može opravdati zakonitim prihodima. Budući da se Zakonom o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu uvodi Nov poreski oblik "poseban porez", to je prilika da se definišu osnovne konture ovog poreskog oblika, te da se daju smernice za praktičnu primenu, kao i za eventualnu korekciju zakonskog teksta.
Reference
*** (2009-2019) Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019
*** (2001-2011) Zakon o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti. Sl. glasnik RS, br. 36/2001,'Sl. list SRJ', br. 17/2002 - odluka SUS i. Sl. glasnik RS, br. 72/2011 - odluka US
*** (2020) Zakon o ministarstvima. Sl. glasnik RS, br. 128
*** (2020) Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu. Službeni glasnik RS, br. 18
*** (2001-2020) Zakon o porezu na dohodak građana. Sl. glasnik RS, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2
*** (2002-2020) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Sl. glasnik RS, br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011
*** (2019) Obrazloženje predloga Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu. Narodna Skupština Republike Srbije, http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/3199-19%20-%20Lat.pdf
European Commission (2020) Serbia 2020 report accompanying the communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions 2020 communication on EU enlargement policy. Brussels, 6.10.2020 SWD(2020) 352 final, Commission staff working document, https://ec.europa.eu/ neighbourhood-enlargement/sites/near/files/serbia_report_2020.pdf
Isailović, Z. (2002) Oporezivanje ekstra profita u Srbiji. Pravni život, vol. 51, br. 10, str. 357-370
Jelčić, B. (1983) Nauka o financijama i porezno pravo. Zagreb: Informator
Kostić, S. (2020) Komentar na usvojeni Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu. Privredni savetnik, god. LXVIII, br. 7, 5-8
Milošević, G., Kulić, M. (2015) Poresko pravo. Novi Sad: Pravni fakultet
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Beograd
Popović, D. (2018) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Raičević, B., Gagić, B. (1997) Utvrđivanje i naplata javnih prihoda. Beograd: Viša poslovna škola
Srb, V. (1984) Kritički osvrt na sadašnji sistem oporezivanja imovine. Financijska praksa, jun
Stanković, O., Orlić, M. (2014) Stvarno pravo. Beograd, IX neizmenjeno izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-29960
primljen: 21.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka