Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:70
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:65

Sadržaj

članak: 7 od 31  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 13, br. 43, str. 69-94
Od međunarodnog do globalnog komuniciranja i nazad
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresaaleksandar.vranjes@fpn.unibl.org
Sažetak
Transformacija međunarodnog u globalno komuniciranje je završen proces, čiji efekti su još uvijek predmet interesovanja stručne javnosti. Savremene infor-maciono-komunikacione tehnologije kao primarni agensi naveden transformacije omo-gućili su širenje broja subjekata ovog oblika komunikacione prakse. Prvi put u istoriji čovječanstva, građani su postali akteri kako međunarodne tako i globalne komunikacije uz uslov da posjeduju odgovarajući uređaj za pristup Internetu, kompjutersku pisme-nost, te potrebu i motiv da komuniciraju preko granica nacionalnih država. Samim tim otvorila se rasprava u stručnoj javnosti da li će ova transformacija dovesti do novog globalnog poretka zasnovanog na kosmpolitskim idejama ili pak povećanja hegemonije, izrabljivanja, potčinjavanja iz pravca centra ka periferiji. Otkrića globalnih uzbunji-vača dali su neoborive argumente zagovornicima ovog drugog "pesimističnog" pogleda na razvoj globalnog komuniciranja otvorivši jedno sasvim drugo pitanje-da li će u bu-dućnosti države težiti da ostvare tzv. sajber ili internet suverenitet. U slučaju da se po-zicija država ojača u domenu regulacije digitalnih komunikacija ali i ograničavanja i zaštite vlastitog komunikacionog suvereniteta u onlajn sferi, moguće je da ćemo u bliskoj budućnosti svjedočiti reverzibilnom procesu povratka međunarodnog komuniciranja u kojem će države ponovo imati primarnu ulogu kao subjekti globalne komunikacije, a pozicije građana bi mogle biti ili umanjene, ograničene ili u potpunosti dovedene u pitanje, što je ujedno osnovna tema ovog rada.
Reference
*** (2016) Investigatory Powers Act 2016. Parliament UK, Posjećeno 12. 1. 2017. URL: http://services.parliament.uk/bills/2015-16/investigatorypowers. html
*** (2017) Dangerously disproportionate: The Ever-expanding National Security State in Europe. Amnesty International, Posjećeno 28. 4. 2017. URL: https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0153422017ENG- LISH.PDF
Chitty, N., Rawnsley, G. (2008) Introduction. Journal of International Communication, 14(2): 5-8
Cole, D. (2015) What Should We Do About the Leakers. u: R. Goldfarb [ur.] After Snowden -Privacy, Secrecy and Security in the Information Age, New York: Thomas Dunne Books, St. Martin's press, 121-140
Curran, J. (2012) Reinterpreting the Internet and Rethinking the Internet. u: J. Curran, N. Fenton & D. Freedman [ur.] Misunderstanding the Internet, London-New York: Routledge, 3-33
Day, D. (2014) Shooting the news from low Earth orbit: An interview with Mark E. Brender, Executive Director of the DigitalGlobe Foundation. http://www.thespacereview.com/arti-cle/2429/1
Encenzberger, H.M. (1980) Nemačka, Nemačka između ostalog. Beograd: BIGZ
Giddens, A. (2003) The Globalizing of Modernity. u: A. McGrew & D. Held [ur.] The Global Transformations Reader: An Introduction to the Globalization Debate, Cambridge: Polity Press, 60-66
Gladwell, M. (2010) Small Change: Why the revolution will not be tweeted. The New Yorker. Posjećeno 12. 2. New Yorker, Posjećeno 12. 2. 2017. URL: http://www.new- yorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell
Hope, C. (2017) Exclusive spies and civil servants who leak secrets face 14 years in jail in first overhaul of the Official Secrets Act for 100 years. Telegraph, 2. februar, Posjećeno 29. 4. 2017. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/02/exclusive-spies-civil-servants-leak-secrets-face-14-yearsjail
Kamps, K. (2011) Internet i politika. u: A. Zerfass & M. Radojković [ur.] Menadžment političke komunikacije, Beograd: KAS, 277-327
Kidd, J. (2011) Are New Media Democratic?. Cultural Policy, Criticism and Management Research, 5, 91-109. Posjećeno 12. 1. 2017. URL: https://cul- turalpolicyjournal.files.wordpress.com/2011/08/issue5_kidd1.pdf
Littlejohn, S.W., Foss, K.A. (2009) Encyclopedia of Communication Theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
Makluan, M. (1971) Poznavanje opštila - čovekovih produžetaka. Beograd: Prosveta
McChesney, R.W. (2013) Digital Disconnect: How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy. New York: The New Press
Mills, J. (2015) The Future of Privacy in the Surveillance Age. u: R. Goldfarb [ur.] After Snowden -Privacy, Secrecy and Security in the Information Age, New York: Thomas Dunne Books, St. Martin's press, 191-260
Moody, G. (2016) Why the Investigatory Powers Act is a privacy disaster waiting to happen. Ars Technica UK., 17. novembar; Posjećeno 14. 1. 2017. URL: https://arstechnica.co.uk/tech-policy/2016/11/investigatory-powers- act-privacy-disaster-waiting-to-happen
Morozov, E. (2011) The Net Delusions: The Dark Side of Internet Freedom. New York: PublicAffairs
Nakashima, E., Warrick, J. (2013) For NSA chief, terrorist threat drives passion to 'collect it all'. Washington Post, 14. jul; Posjećeno 15. 1. 2016. URL: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/for-nsa- chief-terrorist-threat-drives-passion-to-collect-it-all/2013/07/14/3d26ef80- ea49-11e2-a301-ea5a811
Norris, P., Inglehart, R. (2009) Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a Globalized World. Cambridge: Cambridge University Press
Petrović, D. (2013) Društvenost u doba interneta. Novi Sad: Akademska knjiga
Radojković, M., Stojković, B., Vranješ, A. (2015) Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu. Beograd: Clio
Rubin, R., Rubin, A., Haridakis, P., Piele, L. (2010) Communication Research: Strategies and Sources. Boston: Wadsworth
Selva, D. (2014) Influence on Elections. u: K. Harvey [ur.] Encyclopedia of Social Media and Politics, London: Sage Publications
Steel, C., Stein, A. (2002) Communications Revolutions and International Relations. u: J. E. Allison [ur.] Technology, Development and DemocracyInternational Conflict and Cooperation in the Information Age, Albany: State University of New York Press, 25-54
Stojković, B. (2002) Identitet i komunikacija. Beograd: Čigoja
Veneti, A. (2014) Campaigns, Virtual. u: K. Harvey [ur.] Encyclopedia of Social Media and Politics, London: Sage Publications
Vranješ, A. (2017) Internet suverenitet sa kineskim karakteristikama. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 11, br. 18, str. 99-120
Vujić, L. (2017) Udar Londona na novinare i uzbunjivače. Politika, 13. februar; Posjećeno 28. 4. 2017. URL: http://www.politika.rs/sr/clanak/374220/ Udar-Londona-na-novinare-i-uzbunjivace
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/comman13-19767
objavljen u SCIndeksu: 12.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0