Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:57
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:55

Sadržaj

članak: 9 od 31  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 9, br. 2, str. 81-102
Uticaj konvergencije medija na razvoj integrisane korporativne komunikacije u turizmu
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresabranislav.sancanin@sbb.rs
Sažetak
Konvergencija medija ogleda se u prožimanju i integraciji različitih medija i turističkih aktivnosti, koje sve više menjaju ulogu i navike identifikovanih ciljnih grupa u turizmu. Predmet rada je istraživanje korelacije između konvergencije medija i rasta i razvoja turizma, kroz uticaj na korporativnu kulturu, identitet, imidž i reputaciju, što posmatrano u širem kontekstu naročito značajne implikacije ima na integrisanu poslovnu komunikaciju u turizmu. Cilj rada je da se ukaže na neophodnost ubrzanijeg grupisanja aktivnosti integrisanih poslovnih komunikacija u turizmu u okvirima koje determiniše konvergencija medija. S obzirom na to da konvergencija medija predstavlja proces, baš kao i rast i razvoj turizma, u radu se ukazuje na tehnološki, ekonomski, društveni, kulturni i globalni uticaj konvergencije na tradicionalne medije, kao i na web i mobilne sadržaje i njihovu sinergijsku refleksiju na turizam. Uticaj konvergencije medija na rast i razvoj turizma podložan je stalnim kvantitativnim i kvalitativnim promenama, što je rezultanta brojnih internih i eksternih determinanti.
Reference
*** (2018) Internet in Europe stats. Internet World Stats, [online] Available at: [Accessed 25 October 2018]
*** (2018) 6.5 mln Chinese to travel overseas during Spring Festival holiday. China.org.cn, [online] Available at: [Accessed 01 May 2018]
Andevski, M., Arsenijević, J. (2014) Konvergencija u kontekstu Web 2. O - pedagogija navigacije. u: 12. međunarodna naučno-stručna konferencija Doba znanja, Sremski Karlovci
Bešker, I. (2004) Istraživačko novinarstvo. Zagreb: Press Data
Blek, S. (2003) Odnosi s javnošću. Beograd: Clio
Car, V. (2007) Konvergirani javni medijski servis. Zagreb: Politička misao
Đorđević, A., Kostić-Stanković, M., Cvijović, J. (2014) Uporedna analiza oglašavanja putem tradicionalnih i društvenih medija. Novi ekonomist, Bijeljina, 15
European Commission (2018) Digital single market. [online] Available at: [Accessed 25 October 2018]
Ferguson, D., Istman, S., Klajn, A.R. (2004) Promocija i marketing elektronskih medija. Beograd: Clio
Fidler, R. (2004) Mediamorphosis - razumevanje novih medija. Beograd: Clio
García, A.J.A., Meier, K., Kaltenbrunner, A., Carvajal, M., Kraus, D. (2009) Newsroom integration in Austria, Spain and Germany. Journalism Practice, 3(3): 285-303
Gocini, Đ. (2001) Istorija novinarstva. Beograd: Clio
Infocomm Media Development Authority (2012) Media convergence review final report. [pdf] Available at: [Accesse
Isaković, Z. (1991) Uvod u propagandu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Jansson, A. (2013) Mediatization and Social Space: Reconstructing Mediatization for the Transmedia Age. Communication Theory, 23(3): 279-296
Jenkins, H. (2001) Convergence?, I diverge. Technology review, 104(5), p. 93
Jenkins, H. (2006) Convergence culture: Where old and new media collide. New York: University Pres
Kalamar, D. (2016) Convergence of media and transformation of audence. Informatol, 49, pp. 190-202
Kostić-Stanković, M. (2011) Integrisane poslovne komunikacije. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Kostić-Stanković, M., Todović, D. (2015) Integrisanje korporativnih komunikacija u razvoju poslovnog komuniciranja. u: X Skup privrednika i naučnika SPIN, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Zbornik radova
Lančić, D.R. (2010) Novi mediji i odnosi s javnošću. Zagreb: Medijske studije, 157-169
Martinoli, A. (2011) Konvergencija i digitalizacija medija-nove uloge publike i medija. Medijski dijalozi, 9, pp. 71-91
Norris, P. (2000) A virtouous Circle: Political Communications in Postindustrial Societies. New York: Cambridge University Press
Petersen, A.B. (2006) Internet and cross media productions: Case studies in two major danish media organizations. Australian Journal of Emerging Technologies & Society, 4(2)
Radović, N. (2010) Društvene mreže u veb-novinarstvu - Priručnik Veb novinarstva. Beograd: Udruženje novinara Srbije
Ramonet, I. (2001) La tyrannie de la communication (The Tyranny of Communication). Paris: Gallimard
Republički zavod za statistiku (2017) Upotreba informaciono komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji, 2017. [pdf] Available at: [Accessed 05 January 2018]
Rutović, Ž. (2009) Kriza štampe. Matica, god. 10, No. 40, str. 49-66
Stankić, R., Krsmanović, B. (2007) Elektronsko poslovanje. Bijeljina: Fakultet spoljne trgovine
Starčević, D. (2006) Digitalna ekonomija. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Starčević, D., Štavljanin, V. (2013) Multimediji. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Vashishta, S., Negi, N. (2013) Convergence in Indian media: A new Paradigm of ICT. [online] Available at: [Accessed 28 September 2018]
Williams, B. (2008) 'What South Park Character Are You?': Popular Culture, Literacy, and Online Performances of Identity. Computers and Composition, 25(1): 24-39
Word Travel & Tourism Council (WTTC) (2018) Travel & tourism economic impact 2018 Serbia. London, Available at: [Accessed 28 September 2018]
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/bizinfo1802081S
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.
Creative Commons License 4.0