Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 103  
Back povratak na rezultate
Kvalitet grupnog odlučivanja učenika u srednjim i osnovnim školama iz perspektive nastavnika
Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, odsek Kruševac, Kruševac

e-adresagoran.p@vaspks.edu.rs
Ključne reči: mala grupa; kvalitet donošenja odluka; učenici u srednjoj školi; učenici u osnovnoj školi; percepcija nastavnika
Sažetak
U radu autor istražuje na koji način nastavnici percipiraju kvalitet donošenja odluka učenika različitih uzrasta tokom rada u malim grupama. Ispitivanje uverenja 162 nastavnika o kvalitetu odluka koje učenici donose tokom rada u malim grupama ostvareno je KDOMG skalom koja je kreirana i testirana za potrebe ovog istraživanja. Dvofaktorskom univarijantnom analizom varijanse ustanovljeno je da postoji statistički značajna razlika između uverenja učitelja, nastavnika predmetne nastave i profesora u srednjoj školi o kvalitetu donošenja odluka učenika tokom rada u malim grupama. Razlika se ogleda u tome što uverenja nastavnika ukazuju da je kod srednjoškolaca veći kvalitet odluka, nego što je to slučaj kod učenika u osnovnoj školi.
Reference
Desanctis, G., Gallupe, R.B. (1987) A foundation for the study of group decision support systems. Management Science, 33(5): 589-609
Johnson, D.W., Johnson, R.T., Roseth, C., Shin, T.S. (2014) The relationship between motivation and achievement in interdependent situations: Relationship between motivation and achievement. Journal of Applied Social Psychology, 44(9): 622-633
Orlitzky, M., Hirokawa, R.Y. (2001) To Err is Human, to Correct for it Divine: A Meta-Analysis of Research Testing the Functional Theory of Group Decision-Making Effectiveness. Small Group Research, 32(3): 313-341
Pallant, J. (2020) SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS. Routledge, 7th ed
Panayides, P. (2013) Coefficient Alpha: Interpret with Caution. Europe's Journal of Psychology, 9(4): 687-696
Pljakić, G. (2013) Kvalitet donošenja odluka učenika tokom rada u malim grupama: Baždarenje KDO-MG skale. Naša škola, 2(1): 29-54
Pljakić, G.D. (2019) Pedagogija u društvu učenja. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, br. 15, str. 39-49
Reardon, K.K. (1998) Interpersonalna komunikacija - gdje se misli susreću. Alinea
Roeders, P. (2003) Interaktivna nastava - dinamika efikasnog učenja i nastave. Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta
Suzić, N. (2014) Nastavu sa memorisanja i reprodukcije pomjeriti ka učenju. u: Nikolić R. [ur.] Nastava i učenje, savremeni pristupi i perspektive, Učiteljski fakultet, 285-296
Suzić, N. (2005) Pedagogija za XXI vijek. TT -Centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sinteze9-26547
primljen: 12.05.2020.
prihvaćen: 11.01.2021.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci