Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 103  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 66, br. 3, str. 497-514
Ispitivanje metrijskih karateristika Losonovog testa i njegove povezanosti sa sociodemografskim varijablama i ocenom iz fizike
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresabranka.radulovic@df.uns.ac.rs
Projekat:
Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi (KOSSEP) (MPNTR - 179010)

Ključne reči: naučno rezonovanje; Losonov test; nivoi postignuća; ocena iz fizike
Sažetak
Cilj istraživanja koje je predstavljeno u radu bio je da se provere metrijske karakteristike Losonovog testa naučnog rezonovanja (Lawson's Test of Scientific Reasoning - LTSR), kao i da se ispita povezanost nivoa naučnog rezonovanja sa socio-demografskim varijablama i ocenom iz fizike. Naučno rezonovanje se definiše kao skup potrebnih veština za uspešno sprovođenje naučnog metoda koji uključuje: analizu problema, formulisanje i testiranje hipoteza, manipulaciju varijablama, kao i praćenje i vrednovanje rezultata problema. Test se sastoji od 13 pitanja vezanih za proveru naučnog rezonovanja i 11 pitanja u okviru kojih učenici obrazlažu date odgovore. Empirijska analiza testa izvršena je na uzorku od 547 učenika gimnazija u Novom Sadu i Bačkoj Palanci. Dobijene vrednosti pokazatelja pouzdanosti i reprezentativnosti ukazuju na zadovoljavajuće psihometrijske karakteristike ovog testa te se on može upotrebljavati u daljim istraživanjima.
Reference
Ates, S., Cataloglu, E. (2007) The effects of students' reasoning abilities on conceptual understandings and problem-solving skills in introductory mechanics. European Journal of Physics, 28(6): 1161-1171
Azar, A., Sengulec, O.A. (2011) Computer-Assisted and Laboratory-Assisted Teaching Methods in Physics Teaching: The Effect on Student Physics Achievement and Attitude toward Physics. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, Vol. 10, No. 1, 43-50
Carmel, J.H. (2015) Investigation and Evaluation of Scientific Reasoning Development in the College Chemistry Classroom. Oxford, OH: Miami University, Doctoral dissertation
Chow, S.J., Yong, B.C.S. (2013) Secondary school students motivation and achievement in combined science. US-China Education Review B, Vol. 3, No. 4, 213-228
Coletta, V.P., Phillips, J.A. (2005) Interpreting FCI scores: Normalized gain, preinstruction scores, and scientific reasoning ability. American Journal of Physics, 73(12): 1172-1182
Coletta, V.P., Phillips, J.A., Steinert, J.J. (2007) Why You Should Measure Your Students' Reasoning Ability. Physics Teacher, 45(4): 235-238
Ding, L. (2014) Verification of causal influences of reasoning skills and epistemology on physics conceptual learning. Physical Review Special Topics - Physics Education Research, 10(2): 023101
Fabby, C. (2012) Reforming the introductory physics laboratory to impact scientific reasoning abilities. University of Cincinnati, Doctoral dissertation
Han, J. (2013) Scientific Reasoning: Research, Development, and Assessment. The Ohio State University, Doctoral dissertation
Kuhn, D., Iordanou, K., Pease, M., Wirkala, C. (2008) Beyond control of variables: What needs to develop to achieve skilled scientific thinking?. Cognitive Development, 23(4): 435-451
Kwon, Y., Lawson, A.E. (2000) Linking Brain Growth with the Development of Scientific Reasoning Ability and Conceptual Change during Adolescence. Journal of Research in Science Teaching, 37(1): 44-62
Lawson, A.E. (1978) The development and validation of a classroom test of formal reasoning. Journal of Research in Science Teaching, 15(1): 11-24
Lawson, A.E. (1982) Formal reasoning, achievement, and intelligence: An issue of importance. Science Education, 66(1): 77-83
Lawson, A.E. (1985) A review of research on formal reasoning and science teaching. Journal of Research in Science Teaching, 22(7): 569-617
Lawson, A.E., Thompson, L.D. (1988) Formal reasoning ability and misconceptions concerning genetics and natural selection. Journal of Research in Science Teaching, 25(9): 733-746
Lawson, A.E., Clark, B., Cramer-Meldrum, E., Falconer, K.A., Sequist, J.M., Kwon, Y. (2000) Development of Scientific Reasoning in College Biology: Do Two Levels of General Hypothesis-Testing Skills Exist?. Journal of Research in Science Teaching, 37(1): 81-101
Lawson, A.E. (2009) Basic inferences of scientific reasoning, argumentation, and discovery. Science Education, Vol. 94, No. 2, 336-364
Lawson, A.E. (2005) What is the role of induction and deduction in reasoning and scientific inquiry?. Journal of Research in Science Teaching, 42(6): 716-740
Lawson, A.E., Banks, D.L., Logvin, M. (2007) Self-efficacy, reasoning ability, and achievement in college biology. Journal of Research in Science Teaching, 44(5): 706-724
Lawson, A.E. (2004) The Nature and Development of Scientific Reasoning: A Synthetic View. International Journal of Science and Mathematics Education, 2(3): 307-338
Marušić, M., Sliško, J. (2012) Influence of Three Different Methods of Teaching Physics on the Gain in Students' Development of Reasoning. International Journal of Science Education, 34(2): 301-326
Mollohan, K.N. (2015) Epistemologies and Scientific Reasoning Skills Among Undergraduate Science Students. Columbus, OH: The Ohio State University, Doctoral dissertation
Moore, J. C., Rubbo, L.J. (2012) Scientific reasoning abilities of nonscience majors in physics-based courses. Physical Review Special Topics - Physics Education Research, 8(1):
Newton, D.P. (2011) Teaching for Understanding: What It Is and How to Do It. London-New York: Routledge/Flamer: and
Nieminen, P., Savinainen, A., Viiri, J. (2012) Relations between representational consistency, conceptual understanding of the force concept, and scientific reasoning. Physical Review Special Topics - Physics Education Research, Vol. 8, No. 1, 010123-1-010123-10
Radulovic, B., Stojanovic, M., Zupanec, V. (2016) The effects of laboratory inquire-based experiments and computer simulations on high school students‘ performance and cognitive load in physics teaching. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 48(2): 264-283
Radulović, B. (2015) Kognitivno opterećenje učenika drugog razreda gimnazije u nastavi fizike. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Doktorska disertacija
Radulović, B., Stojanović, M. (2015) Determination Instructions Efficiency of Teaching Methods in Teaching Physics in the Case of Teaching Unit Viscosity. Newtonian and Stokes Law. Acta Didactica Napocensia, Vol. 8, No. 2, 61-68
Rančić, I., Obadović, D., Cvjetićanin, S., Segedinac, M. (2015) Učenička metakognicija u vezi sa naučnim metodom u nastave fizike. Norma, vol. 20, br. 2, str. 279-288
Schen, M.S. (2007) Scientific Reasoning Skills Development in the Introductory Biology Courses for Undergraduates. Columbus, OH: The Ohio State University, Doctoral dissertation
Stepanović, I.Ž. (2004) Istraživanje formalno-operacionalnog mišljenja na uzrastu 14-19 godina. Psihologija, vol. 37, br. 2, str. 163-181
Stepanović, I.Ž. (2004) Formalne operacije - Pijažeov koncept, istraživanja i najvažnije kritike. Psihologija, vol. 37, br. 3, str. 311-334
Stepanović-Ilić, I., Baucal, A., Bond, T.G. (2012) Parallel Serbian versions of blot test: An empirical examination. Psihologija, vol. 45, br. 2, str. 121-137
Suzić, N. (2014) Nastavu sa memorisanja i reprodukcije pomjeriti ka učenju. u: Nikolić R. [ur.] Nastava i učenje, savremeni pristupi i perspektive, Užice: Univerzitet u Kragujevcu-Učiteljski fakultet, str. 285-296
Westbrook, S.L., Rogers, L.N. (1994) Examining the development of scientific reasoning in ninth-grade physical science students. Journal of Research in Science Teaching, 31(1): 65-76
Wood, K.E. (2015) Evolution of Scientific Reasoning in Control of Variables for Undergraduate Physics Lab. Cincinnati, OH: University of Cincinnati, Doctoral dissertation
Zeineddin, A., Abd-El-Khalick, F. (2010) Scientific reasoning and epistemological commitments: Coordination of theory and evidence among college science students. Journal of Research in Science Teaching, 47(9): 1064-1093
Zimmerman, C. (2000) The Development of Scientific Reasoning Skills. Developmental Review, 20(1): 99-149
Zimmerman, C. (2007) The development of scientific thinking skills in elementary and middle school. Developmental Review, 27(2): 172-223
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nasvas1703497R
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
Creative Commons License 4.0