Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 15  
Back povratak na rezultate
2017, br. 1, str. 121-137
Uslovna osuda u Španskom krivičnom pravu
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresajovas@prafak.ni.ac.rs
Sažetak
U savremenom krivičnom pravu kazna zatvora je danas osnovna i najznačajnija vrsta krivične sankcije koja se izriče učiniocima krivičnih dela u cilju sprečavanja i suzbijanja kriminaliteta. No, sva krivična zakonodavstva pored bezuslovne kazne zatvora poznaju i različite modalitete njegovog izricanja ili izvršenja. To su različiti oblici supstituta ili alternativa u slučajevima kada prema oceni ličnosti učinioca krivičnog dela nije neophodno njegovo bezuslovno lišenje slobode. Tako se razlikuje potpuna ili delimična suspenzija kazne zatvora ili neke druge vrste kazne. U prvom slučaju radi se o uslovnoj osudi. To je potpuno izuzeće od izvršenja sudskom odlukom izrečene ili utvrđene kazne zatvora (i ili druge vrste i mere kazne) za određeno vreme (vreme proveravanja) i pod određenim uslovima. U slučaju da uslovno osuđeni ne ispuni postavljene opšte i posebne, obavezne ili fakultativne uslove, krivično pravo predviđa obavezno ili fakultativno opozivanje uslovne osude. No, pored uslovne osude kao oblika ili modaliteta izvršenja izrečene kazne zatvora, pojedina savremena krivična zakonodavstva poznaju i uslovnu osudu kao posebnu vrstu krivične sankcije - kao meru upozorenja. Pretpostavka za primenu ovih mera jeste ispunjenje formalnih uslova - u pogledu vrste i visine izrečene, odnosno izdržane kazne zatvora i materijalnih uslova - ocena suda da primena kazne u konkretnom slučaju nije neophodna jer se ciljevi (svrha) kažnjavanja mogu ostvariti i bez efektivnog izvršenja kazne zatvora u celosti ili delimično. Upravo o pojmu, karakteristikama, uslovima i načinima izvršenja ovih oblika suspenzije kazne zatvora u španskom krivičnom pravu sa teorijskog i praktičnog aspekta govori i ovaj rad.
Reference
*** (1995) Ley Orgánica 10, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletin de Estado, num. 281- Última modificación: 28 de abril de 2015
Arroyuo-Zapatero, L., de la Torre, G.B. (2007) Comentarios el Codigo penal. Madrid, 178-183
Bahmaiera, L., de Moral, G.A. (2011) Criminal law in Spain. Kluwer, 178-185
Birgin, H., Baratta, A. (2000) Las Trampas del Poder Punitivo: El Genero del Derecho Penal. 311-327
Calderon, C.A., Choclan, M.J.A. (2001) Derecho penal: Parte general. Barcelona
Cerezo, C.A., Choclan, M.H. (2005) Codigo penal Comentado. Bilbao, 328-336
Climent, C., Duran, F. (2004) Pastor Alcoy, Codigo penal con todas sus reformas comparados. Valencia, 389-401
Đorđević, M., Đorđević, Đ. (2014) Krivično pravo. Beograd, 99-102
Espinar, Z.J.M., Alonso, P.E.J. (2004) Derecho penal: Parte general. Valencia
Figueroa, S.R. (2011) Codigo procesal penal. Madrid, 389-392
Grozdanić, V., Škorić, M., Martinović, I. (2013) Kazneno pravo: Opći dio. Rijeka, 211-213
Guintero, G., Olivares, F. (2006) Morales Prats, Parte General del Derecho Penal. Barcelona, 268-281
Hernandez, M. (2014) Spanish criminal code reform. Madrid, 271-278
Jovašević, D. (2011) Leksikon krivičnog prava. Beograd, 759
Jovašević, D. (2016) Krivično pravo - opšti deo. Beograd, 268-270
Jovašević, D., Ikanović, V. (2012) Krivično pravo Republike Srpske: Opšti deo. Banja Luka, 211-214
Manuel, L.P.D., Diaz, M., Conlledo, G. (2012) Codigo Penal. Madrid, 439-443
Maria, L.V.C. (2004) Derecho penal espanol: Parte general. Madrid, 341-353
Melgar, S.J. (2006) Codigo prenal: Comentarios y jurisprudencia. Madrid
Merino, B.E. (2006) Spanish law and legal system. Thomson, 211-214
Novoselec, P. (2004) Opći dio kaznenog prava. Zagreb
Orts, B.E., Matallin, E.A., i dr. (2007) Derecho penal: Parte general. Valencia
Pavišić, B., Grozdanić, V., Veić, P. (2007) Komentar Kaznenog zakona. Zagreb
Petrović, B., Jovašević, D., Ferhatović, A. (2016) Krivično pravo. Sarajevo, 2, 218-221
Rodriguez, J.M., Deveza, A., Serrano, G. (2015) Derecho penal Espanol Parte general. Madrid, 342-351
Schmitt, C., Woodford, P.E. (2002) Derecho y criminologia. Mcgraw Hill, 389-401
Turković, K., i dr. (2013) Komentar Kaznenog zakona. Zagreb, 218-220
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.06.2017.