Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 189  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 19, br. 3, str. 269-290
Nasilje nad decom sa smetnjama u razvoji na području grada Beograda
Visoka škola socijalnog rada, Beograd

e-adresaasa.stepanovic@asp.edu.rs, ana.grbic@asp.edu.rs
Ključne reči: nasilje; oblici nasilja; deca sa smetnjama; porodični odnosi; škola
Sažetak
Predmet ovog empirijskog istraživanja je sagledavanje u kojoj meri je nasilje nad decom sa smetnjama zastupljeno u našem društvu, u kakvim se porodicama zlostavljanje javlja, konkretno u gradu Beogradu. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi da li i u kom stepenu postoje određeni (i koji) oblici zlostavljanja dece i mladih sa smetnjama u razvoju i koji su dominantni faktori za razvoj i održavanje ovakve situacije, dok je zadatak je bio da se utvrdi da li stepen zastupljenosti zlostavljanja dece i mladih sa smetnjama u razvoju na teritoriji grada Beograda zavisi od određenih sociodemografskih faktora, kao i na moguće uticaje javnosti u smanjenju ove negativne pojave. Uzorak su činila 80 ispitanika, učenika Osnovne i srednje škole "Novi Beograd" u Beogradu. Kao ciljna grupa birani su učenici starosti od 10. do 21. godine kod kojih je utvđeno da postoji neki faktor koji doprinosi vulnerabilnosti i marginalizaciji ove grupe dece i mladih u odnosu na decu i mlade normalnog razvoja. Analiza rezultata je pokazala da je od ukupnog broja ispitanika, njih 25% procenilo da su njihovi uslovi života siromašni, dok je njih 16,2% odgovorilo da (ponekad) nemaju dovoljno hrane. Njih 10% je procenilo da nema zadovoljavajuće higijenske uslove. Analizom pitanja na određenu grupu pitanja, došlo se do značajnih podataka koji govore u prilog postavljenim istraživačkim pitanjima da deca sa smetnjama u razvoju, a koja potiču iz socijalno depriviranih porodica sa mnogo članova i koja žive u prigradskim naseljima, u većem stepenu su izložena mogućnosti trpljenja nasilja i/ili zanemarivanja.
Reference
*** (2005-2015) Porodični zakon RS. Službeni glasnik RS, br. 18/2005,72/2011,6/2015
*** (2018) Situaciona analiza - položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici Srbiji. Dostupno na: https://www.unicef.org/serbia/polozaj-dece-sa-smetnjama-u-razvoju-pregled-nalaza. Pristupljeno 15.03.2021
*** Eksploatacija dece sa posebnim osvrtom na Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima deteta o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji. Dostupno na: http:// www.cpd.org.rs/Data/Files/eksploatacija_dece_2006.pdf . Pristupljeno 01.04.2021
*** (2016) Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Službeni glasnik RS, br.94
*** Familija uz finansijsku podršku EU. Dostupno na; http://familia.org.rs/Fam%2024%20 03%202014/DECA_SA_TESKOCAMA_preporuke_za_proce nu_i_podrsku.pdf. Pristupljeno 15.03.2021
*** (1989) Konvencija UN o pravima deteta. Dostuno na: https://www.unicef.org/serbia/ media/3186/file/Konvencija%20o%20pravima%20deteta.pdf. Pristupljeno 17.03.2021
Grbić, A., Vuković, J. (2017) Razvoj i implementacija zakonodavstva sistema državne brige o porodici i deci u okvire savremenog porodičnog života. Megatrend revija, Beograd, vol. 14, br. 2, str. 145-158
Heekin, M. (1997) Novi prijatelji. Zagreb: Mali professor, 109
Hrnjica, S. (1991) Ometeno dete - uvod u psihologiju ometenih u razvoju. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Išpanović-Radojković, V., Ignjatović, T. (2006) Priručnik za primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Beograd: Degraplas
Konstantinović-Vilić, S., Ristanović-Nikolić, V., Kostić, M. (2009) Kriminologija. Niš: Pelikan print
Ljubojev, N. (2009) Zlostavljanje deteta u porodici. Socijalna misao, vol. 16,br. 1: 63-77
Mihić, B. (2002) Porodično nasilje nad decom. ema broja Septembar: 51-58. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-6637/2002/1450-66370203051M.pdf. ( 11.04.2021)
Milosavljević, M. (1998) Nasilje nad decom. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka
Pejović-Milovančević, M.M., Išpanović-Radojković, V.T., Kalanj, D., Minčić, T., Radosavljev, J., Medurić, V., Vidojević, O., Miličević, B. (2002) Model zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Psihijatrija danas, vol. 34, br. 1-2, str. 117-132
Radojević, B., et al. (2014) Deca sa teškoćama - preporuke za procenu i podršku. Beograd: Republičko javno tužilaštvo, statistika, http://rjt.gov.rs/ci
Radojković, I.V., Ignjatović, V., Vujović,, Stevanović, I., Srna, J., Žegarac, N. (2006) Priručnik za primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Beograd: Centar za prava deteta
Simeunović-Pantić, B. (2021) Okrivljavanje žrtava seksualnog nasilja u kontekstu internalizovanog seksizma i ženske unutarrodne hostilnosti. Beograd: Sociološko naučno društvo Srbije
Smith, M., Robinson, L., Segal, R. (2020) What it is and how to help. Dostupno na https://www.helpguide.org/articles/abuse/child-abuse-and-neglect. html. Pristupljeno 9.5.2021
Stepanović, S. (2018) Inkluzija. Šabac: Sumatra izdavaštvo
Stepanović, S. (2019) ADHA I ADD, poremećaj pažnje iz drugog ugla. Beograd: Visoka škola socijalnog rada
Stevković, L. (2006) Karakteristike nasilja nad decom u porodici i njegove posledice na zdravlje. Zdravlje i žrtve. Dostupno na: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1 450-6637/2006/1450-66370603023S.pdf. Pristupljeno 15. 03.2021
University of Wisconsin (2008) MoSnitoring child disability in developing countries:Results from the multiple indicator cluster surveys. New York: United Nations Children'sFund, https://www.unicef.org/english/protection/Monitoring_Child_Disability_in_Developing_Countries.pdf. Pristupljeno 17.03.2021
Vujačić, M. (2006) Problemi i perspektive dece sa posebnim potrebama. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 38/1, 190-204
Vukotić, M., Đolović, A., Koprivica, I. (2011) Analiza podataka centara za socijalni rad o slučajevima seksualnog zlostavljanja i zloupotrebe dece u AP Vojvodini za period 2006-2010.godina. Novi Sad: Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disabili-ty-andrehabilitation/world-report-on-disability.(12.03.2021
WHO (2011) World report on Disability. Geneva, Dostupno na https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-andrehabilitation/ world-report-on-disability. ( 12.03.2021.)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev2203269S
primljen: 30.12.2021.
prihvaćen: 06.03.2022.
objavljen u SCIndeksu: 22.09.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka