Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 7 od 30  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 14, br. 45, str. 135-156
Pripovedanje u novinarstvu kao žanrovski postupak
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresalidija.mirkov@fpn.bg.ac.rs
Sažetak
U ovom radu su date definicije pripovedanja i novinarskog pripovedanja u naučnom diskursu, kao i distinkcija tih pojmova kada su u vezi sa medijima. Da bi se bliže odredilo pripovedanje u medijima, treba objasniti šta pripovedanje znači u drugim oblastima istraživanja. Najčešća upotreba tog pojma je u studijama književnosti i lingvistike, iako i pojedini autori iz tih oblasti ostavljaju otvorenom mogućnost da su njihove nauke postavile monopol nad pojmom pripovedanja, te da se istraživanje može proširiti na sve diskursne žanrove u kojima se ono odvija. Sredinom devedesetih godina, u profesionalnim novinarskim, a u protekloj deceniji i akademskim krugovima širom sveta, primećena je nova pojava u prikazivanju medijskih sadržaja: novinarsko pripovedanje. Na engleskom govornom području taj pojam se naziva "storytelling", a zajednička definicija sličnih pojmova bila bi - narativni diskurs. Pod tim pojmom podrazumevamo romantizovanu, umekšanu sliku važnih događaja i dešavanja o kojima mediji govore. U ovom radu je novinarsko pripovedanje prvi put definisano kao nefiktivni romantizovani novinarski diskurs. U ovoj definiciji je novinarsko pripovedanje nefiktivni diskurs jer, zbog prirode žurnalizma, informacije koje publika dobija jesu o stvarnom svetu, bez pretenzija da autor neku od njih predstavi kao zamišljenu, stvorenu ili subjektivnu - već, naprotiv, tvrdi se da pripoveda o stvarnosti, o onome što se zaista desilo. Žanrovske promene u novinarstvu od pripovedanja kratkih priča do faktografije i od faktografije do pripovednih vesti pokazuju da je novinarstvo stvaralačka profesija u diskurzivnom zapisivanju istorije.
Reference
Aristotel (1955) O pesničkoj umetnosti. Beograd: Kultura
Avis, A., ur. (1998) Srpsko-latinski i latinsko-srpski rečnik / Lexicon serbico-latinum latino-serbicum. Zemun: JRJ
Bal, M. (2000) Naratologija. Beograd: Narodna knjiga
Bal, M. (2009) Narratology: Introduction to the theory of narrative. Toronto-Buffalo-London: University of Toronto Press
Bart, R. (2010) Zadovoljstvo u tekstu i varijacije o pismu. Beograd: Službeni glasnik
Bell, A. (1991) The language of news media. Oxford: Blackwell
Biti, V. (1997) Pojmovnik suvremene književne teorije. Zagreb: Matica hrvatska
Brigs, A., Berk, P. (2006) Društvena istorija medija. Beograd: Clio
Fuko, M. (2007) Poredak diskursa. Loznica: Karpos
Fulton, H., Huisman, R., Murphet, J., Dunn, A., ur. (2005) Narrative and media. Cambridge: Cambridge University Press
Hajdeger, M. (1982) Mišljenje i pevanje. Beograd: Nolit
Hall, S. (2005) Encoding/decoding. u: Hall S., Hobson D., Lowe A., Willis P. [ur.] Culture, media, language: Working papers in cultural studies, 1972-1979, London: Routledge, pp. 117-128
Hallin, D.C., Mancini, P. (2004) Comparing media systems: Three models of media and politics. Cambridge: Cambridge University Press
Hartley, J., Mcwilliam, K. (2009) Story circle. London: Wiley-Blackwell Publishing
Jakobson, R. (1978) Ogledi iz poetike. Beograd: Prosveta
Kravar, Z. (1985) Problem figure u radovima Zdenka Škreba. Umjetnost Riječi, XXIX(4), http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/kravar.htm, posećeno 21. 4. 2017
Labov, W., Waletzky, J. (1997) Narrative analysis: Oral versions of personal experience. Journal of Narrative and Life History, 7(1-4): 3-38
Lorimer, R. (1998) Masovne komunikacije. Beograd: Clio
Martin, V. (2016) Novije teorije pripovedanja. Beograd: Službeni glasnik
Orlić, M. (2017) Andrić, Crnjanski, Pekić. Pančevo: Mali Nemo
Popović, Lj. (2008) Jezička slika stvarnosti. Beograd: Filološki fakultet
Rimon-Kenan, Š. (2007) Narativna proza. Beograd: Narodna knjiga-Alfa
Salmon, C. (2010) Storytelling: Bewitching the modern mind. London-New York: Verso
Salmon, K. (2010) Strategija Šeherezade. Beograd: Clio
Salmon, K. (2010) Storiteling ili pričam ti priču. Beograd: Clio
Stanojević, D. (2011) Javni diskurs i savremeno novinarstvo. Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, br. 132, str. 157-167
Šklovski, V.B. (1969) Uskrsnuće riječi. Zagreb: Stvarnost
Šklovski, V.B. (2015) O teoriji proze. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Škreb, Z. (1956) Jezik i umjetnička cjelina. Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, 2(V), 33-38
Škreb, Z. (1964) Stilovi i razdoblja. Zagreb: Matica hrvatska
Škreb, Z. (1954) Jezik u interpretaciji pjesničkog djela. Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, 5(II), 129-134
Šopenhauer, A. (2007) O sreći, ljubavi, filozofiji i umetnosti. Novi Sad: Adresa
Tartalja, I. (1998) Teorija književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Todorov, C. (2010) Simbolizam i tumačenje. Beograd: Službeni glasnik
Todorov, C. (1986) Poetika. Beograd: Filip Višnjić
Todorović, N. (2002) Novinarstvo - interpretativno i istraživačko. Beograd: Čigoja štampa
van Dijk, T. (1988) News analysis. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
Vukićević, D.B. (2015) Skriveni narativi. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, vol. 63, br. 2, str. 505-519
Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (2016) Školski izveštaji o rezultatima završnog ispita u junu 2016. http://test.ceo.edu.rs/novost/175-skolski-izvestaji-2016, posećeno: 21. 3. 2018
Ženet, Ž. (1972) Diskurs pripovednog teksta. Beograd: Nolit
Ženet, Ž. (1985) Figure. Beograd: Kultura
Životić, R. (1993) Novinarski žanrovi. Beograd: Institut za novinarstvo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/comman14-20822
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka