Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 34  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 44, br. 1, str. 37-44
Primena hemijsko kinetičkih modela kod numeričke simulacije procesa nekatalitičke redukcije NOX-a amonijakom u produktima sagorevanja biomase
Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča

e-adresasnemoda@vinca.rs
Projekat:
Unapređenje industrijskog postrojenja sa fluidizovanim slojem u okviru razvoja tehnologije za energetski efikasno i ekološki opravdano sagorevanje različitih otpadnih materija u fluidizacionom ložištu (MPNTR - 33042)
Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije (MPNTR - 42011)

Sažetak
Istraživanja vezana za razvoj sekundarnih mera denitrifikacije dimnih gasova sagorevanja agrarne biomase su sve aktuelnija zbog sve intenzivnije primene ovog obnovljivog goriva i pospešivanja održivog razvoja, odnosno smanjenja potrošnje fosilnih goriva. Pri tome agrarna biomasa kao gorivo, pored niza prednosti, ima važan nedostatak zbog značajne emisije azotnih oksida. U radu se u prvom redu analiziraju hemijske reakcije selektivne nekalitičke redukcije azot-monoksida primenom amonijaka kao reagensa. Analiziraju se dva kinetička modela, jedan krajnje uprošćen, koji uzima u obzir samo dve neto reakcije i složeniji sa sedam hemijskih reakcija. Razmatrani hemijsko-kinetički modeli su inkorporirani u sveobuhvatni CFD model složenih procesa u eksperimentalnoj denitrifikacionoj komori za simuliranje procesa industrijske denitrifikacije. Pri tome je obavljena sveobuhvatna analiza procesa, koja uključuje simulaciju strujanja, mešanja komponenti i praćenje lokalnih hemijskih reakcija. Rezultati numeričke simulacije procesa u eksperimentalnoj denitrifikacionoj komori su poređeni sa eksperimentima iz literature, kao i sa rezultatima modela drugih autora. Pri tome su obezbeđeni isti granični uslovi odvijanja razmatranih procesa, tj ulazne koncetracije komponenta su: 300 ppm NH3, 300 ppm NO, 4.0% O2, 4.5% H2O, a vreme boravka reaktanata u komori je 150 ms.
Reference
Baulch, D. L., Cobos, C. J., Cox, R. A., Esser, C., Frank, P., Just, Th., Kerr, J. A., Pilling, M. J., Troe, J., Walker, R. W., Warnatz, J. (1992) Evaluated Kinetic Data for Combustion Modelling. Journal of Physical and Chemical Reference Data, 21(3): 411-734
Bowman, C.T. (1991) Chemistry of Gaseous Pollutant Formation and Destruction. Canada: John Wiley & Sons
Cohen, N., Westberg, K. R. (1991) Chemical Kinetic Data Sheets for High‐Temperature Reactions. Part II. Journal of Physical and Chemical Reference Data, 20(6): 1211-1311
Diau, E.W., Yu, T., Wagner, M.A. G., Lin, M. C. (1994) Kinetics of the NH2 + NO Reaction: Effects of Temperature on the Total Rate Constant and the OH/H2O Branching Ratio. Journal of Physical Chemistry, 98(15): 4034-4042
Maria, U., Alzueta, H.R., Kristensen, P.G., Glarborg, P., Johansen, K.D. (1997) Laboratory Study of the CO/NH3/NO/O2 System: Implications for Hybrid Reburn/SNCR Strategies. Energy & Fuels, 11: 716-723
Miller, J.A., Bowman, C.T. (1989) Mechanism and modeling of nitrogen chemistry in combustion. Progress in Energy and Combustion Science, 15(4): 287-338
Mladenovic, M., Dakic, D., Nemoda, S., Paprika, M., Komatina, M., Repic, B., Eric, A. (2016) The combustion of biomass - the impact of its types and combustion technologies on the emission of nitrogen oxide. Chemical Industry, 70(3): 287-298
Nemoda, S., Mladenović, M., Marinković, A., Paprika, M., Živković, G. (2017) Modeliranje procesa u eksperimentalnoj komori za denitrifikaciju produkata sagorevanja biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 43, br. 3, str. 111-120
Tsang, W., Hampson, R. F. (1986) Chemical Kinetic Data Base for Combustion Chemistry. Part I. Methane and Related Compounds. Journal of Physical and Chemical Reference Data, 15(3): 1087-1279
Vandooren, J., Bian, J., van Tiggelen, P.J. (1994) Comparison of experimental and calculated structures of an ammonianitric oxide flame. Importance of the NH2 + NO reaction. Combustion and Flame, 98(4): 402-410
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1801037N
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka