Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 4 od 392  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 27, br. 1-2, str. 11-16
Inventar socijalnih veština kod zdravstvenih radnika na teritoriji grada Loznice
Dom zdravlja "Dr Milenko Marin", Loznica

e-adresamarijalazarevicsil@gmail.com
Ključne reči: inventar socijalih veština; ekspresivnost; osetljivost; kontrola
Sažetak
Uvod. Inventar socijalnih veština je mera kojom se ocenjuju dve dimenzije komunikacijskih veština: emocionalna (neverbalna) i socijalna (verbalna). U svakoj se procenjuju tri kategorije: ekspresivnost, osetljivost i kontrola. Cilj rada. Želeli smo da utvrdimo da li postoji statistički značajna razlika u socijalnim veštinama kod medicinskih radnika na teritoriji grada Loznice. Postavljene su istraživačke hipoteze da između muškaraca i žena zaposlenih na primarnom i sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, ne postoji razlika u inventaru socijalnih veština. Metod. Ispitanicima je dat upitnik SSI (Social Skills Inventory) sa devedeset pitanja podeljenih u šest kategorija. Ukupan broj ispitanika zaposlenih u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti na teritoriji Loznice bio je 76, od čega 51 žena i 25 muškaraca starosti od 25 do 65 godina. Visoki stepen stručne spreme imalo je 47 ispitanika, viši stepen 4 ispitanika a srednji stepen 25 ispitanika. Za analizu podataka korišćena je inferencijalna statistika (t-test). Rezultati. Nakon analize podataka statističke obrade, odnosno t-testa nezavisnih uzoraka za pojedinačne kategorije, dobijena je vrednost p<0,05 za ekspresivnost koja je izraženija u muškoj populaciji i kontrolu ponašanja u ženskoj populaciji ispitanika. Za ukupan skor socijalnih veština dobijena je vrednost p>0,05, što nije statistički značajan rezultat. Između muškaraca i žena zaposlenih na primarnom i sekundarnom nivou zdravstvene zaštite na teritoriji Loznice, ne postoji statistički značajna razlika u ukupnom inventaru socijalnih sposobnosti, ali postoji značajna razlika po polu u ekspresivnosti u korist muškaraca i socijalnoj kontroli u korist žena. Zaključak. Ukupan skor nakon testiranja inventara socijalnih veština zdravstvenih radnika na nivou primarne i sekundarne zdravstvene zaštite na teritoriji Loznice ukazao je da ne postoji statistički značajna razlika između muškaraca i žena, dok na nivou ekspresivnosti i kontrole ponašanja postoji statistički značajna razlika.
Reference
Đorđević, M., Glumbić, N., Brojčin, B. (2016) Odnos između paralingvističkih sposobnosti i socijalnih veština kod odraslih osoba sa lakom i umerenom intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 15, br. 3, str. 265-285
Katinić-Gudelj, M. (2017) Povezanost emocionalne inteligencije sa stupnjem obrazovanja zdravstvenih djelatnika u hitnoj medicini. Catholic University of Croatia-Department of Nursing, Doctoral dissertation
Krajcar, I. (2016) Zastupljenost i uloga emocionalne inteligencije u svakodnevnom radu medicinskih sestara. University of North-University Center Varazdin-Department of Biomedical Sciences, Doctoral dissertation
Liu, Z., Riggio, R.E., Day, D.V., Zheng, C., Dai, S., Bian, Y. (2019) Leader development begins at home: Overparenting harms adolescent leader emergence. Journal of Applied Psychology, 104(10): 1226-1242
Marković, J., Marković, D., Mesić, E., Arsić, D., Arsić, K., Arsić, J. (2015) Specifičnosti komunikacijskih veština u medicini. PONS - medicinski časopis, vol. 12, br. 1, str. 25-29
Pereira-Lima, K., Loureiro, S.R. (2015) Burnout, anxiety, depression, and social skills in medical residents. Psychology, Health & Medicine, 20(3): 353-362
Riggio, R.E. (2005) The Social Skills Inventory (SSI): Measuring nonverbal and social skills. u: The sourcebook of nonverbal measures: Going beyond words, 25-33
Riggio, R.E. (2006) Nonverbal skills and abilities. u: The Sage handbook of nonverbal communication, 79-96
Riggio, R.E., Lee, J. (2007) Emotional and interpersonal competencies and leader development. Human Resource Management Review, 17(4): 418-426
Sekiguchi, T., Li, J., Hosomi, M. (2017) Predviđanje obavljanja poslova iz socijalno ugrađene perspektive - interaktivni efekat autonomije posla, socijalnih veština i statusa zaposlenika. Časopis za primenjenu nauku o ponašanju, 53(4):470-497
Sy, T., Horton, C., Riggio, R. (2018) Charismatic leadership: Eliciting and channeling follower emotions. Leadership Quarterly, 29(1): 58-69
Tomić, V. (2013) Emotional and social intelligence in a medical practice. Zdravstvena zaštita, vol. 42, br. 6, str. 50-56
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/opmed2102011L
primljen: 21.08.2020.
revidiran: 19.11.2020.
prihvaćen: 19.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.05.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Opšta medicina (2018)
Veštine interpersonalne komunikacije u radu lekara opšte medicine
Petrov-Kiurski Miloranka Đ., i dr.

Sestrinska reč (2019)
Komunikacija članova zdravstvenog tima sa bolesnikom u toku preoperativne pripreme
Ignjatović Marija, i dr.