Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 3 od 30  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 92, br. 3, str. 347-378
Krivičnopravna zaštita ličnih podataka
aUniverzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija
Ključne reči: pravo na privatnost; neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka; Krivični zakonik; Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
Sažetak
Pravo na privatnost je jedno od fundamentalnih ljudskih prava koje služi ostvarivanju čoveka kao društvenog bića i zaštiti privatne sfere njegovog života. Iako se ono može posmatrati na različite načine, u današnjim uslovima ekspanzije informacionih i komunikacionih tehnologija, ono se u najvećoj meri dovodi u vezu sa podacima o ličnosti i njihovom dostupnošću trećim licima. U tom smislu, pravo na privatnost se štiti i preko zaštite podataka o ličnosti. Osnov za ovakvu zaštitu u srpskom pravu je sadržan već u Ustavu Srbije, a domaći zakonodavac je donošenjem novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti pokazao svoju odlučnost da tu zaštitu pojača i proširi. Kada je reč o krivičnopravnoj zaštiti, ona je predviđena Krivičnim zakonikom u smislu propisivanja posebnog krivičnog dela neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka iz čl. 146. Krivičnog zakonika. Autori ovog naučnog rada će pokušati da izlože u čemu se ogleda ugroženost prava na privatnost i podataka o ličnosti, te da kroz prikazivanje elemenata navedenog krivičnog dela daju jasniju sliku kako se krivičnopravna zaštita ovih vrednosti ostvaruje u pravu Srbije.
Reference
*** (2011-2019) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014. i 35/2019
*** (2018) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Službeni glasnik RS, br. 87
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016. i 35/2019
*** (2016) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC. Official Journal of the European Union, L 119/1, 4. 5
*** (2008-2016) Zakon o javnom tužilaštvu. Službeni glasnik RS, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011. -dr. zakon, 101/2011, 38/2012. -odluka Ustavnog suda, 121/2012, 101/2013, 111/2014. -odluka Ustavnog suda, 117/2014, 106/2015. i 63/2016. - odluka Ustavnog s
*** (2005/2009) Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Službeni glasnik RS, br. 61 i 104
*** (2008-2018) Zakon o uređenju sudova. Službeni glasnik RS, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011. -dr. zakon, 78/2011. -dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015. -dr. zakon, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018. -odluka Ustavnog suda, 87/2018. i 8
*** Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. preuzeto 18. 7. 2020. sa internet stranice: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
*** Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data. preuzeto 18. 7. 2020. sa internet stranice: https://rm.coe.int/1680078b37
*** International Covenant on Civil and Political Rights. preuzeto 18. 7. 2020. sa internet stranice: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
*** (2012) Charter of Fundamental Rights of the European Union. Official Journal of European Union, C 326/391, 26. 10
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** Ustav Kraljevine Srbije. preuzeto 3. 3. 2020. sa internet stranice: http://www.ius.bg.ac.rs/prof/materijali/martan/USTAV%20KRALjEVINE%20SRBIJE%201888.pdf
Casstells, M. (2002) Moć identiteta. Zagreb: Golden marketing
Diligenski, A., Prlja, D., Cerović, D. (2018) Pravo zaštite podataka GDPR. Beograd: Institut za uporedno pravo
Hadson, L.D. (2010) The Right to Privacy. New York: Infobase Publishing
Joksić, I. (2015) Tumačenje u krivičnom pravu. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 87, br. 6, str. 311-326
Jović, M. (2015) Blanketna krivična dela. Pravne teme, br. 3
Kugler, T., Rucker, D. (2018) New Eeuropean General Data Protection Regulation: A Practitioner's Guide. C. H. Beck und Hart Publishing
Lazarević, Lj. (2011) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Lilić, S. (2010) Zaštita ličnih podataka u pravu Srbije i evropski standardi. u: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Midorović, S.D., Sekulić, M.B. (2019) A new function of personal data in the light of the contract for the supply of digital content and digital services. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 53, br. 3, str. 1145-1166
Mladenov, M. (2013) Zaštita prava na privatnost u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 3, str. 575-593
Republički zavod za statistiku Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2014-2018. Bilteni, preuzeto 9. 4. 2020 sa internet stranice: https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/pravosudje/punoletni-ucinioci-krivicnih-dela
Republički zavod za statistiku Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2017. Bilten, preuzeto 18. 7. 2020. sa https://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20185643.pdf
Riley, T. (1984) Data Protection Today and Some Trends. Low/Technology, 17(1)
Stojanović, Z., Delić, N. (2013) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Stojanović, Z. (2018) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: JP Službeni glasnik
Šarkić, N., i dr. (2011) Pravo informacionih tehnologija. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
United Nations Universal Declaration on Human Rights. preuzeto 18. 7. 2020. sa internet stranice: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights
Vodinelić, V.V. (2012) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gakv92-26404
primljen: 04.05.2020.
prihvaćen: 31.07.2020.
objavljen u SCIndeksu: 13.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka