Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 59, br. 87, str. 231-254
Nastanak i državnost Republike Srpske - od države do entiteta Bosne i Hercegovine, od svoje prošlosti i sadašnjosti ka budućnosti
Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresamilan.pilipovic@pf.unibl.org
Sažetak
Događaje iz perioda devedesetih godina prošlog vijeka na prostoru SFRJ i SR Bosne i Hercegovine, možemo posmatrati i analizirati ne samo sa istorijskog, pravno-istorijskog, već i sa ustavnopravnog aspekta, jer su doveli do nastanka Republike Srpske. Srpski narod u BiH je težio očuvanju SFRJ, u njenom federativnom obliku državnog uređenja. Legalni i legitimni predstavnici srpskog naroda zalagali su se za eventualnu promjenu državnopravnog statusa SR BiH, na ustavom predviđen način. Narušavanjem ustavnopravnog poretka savezne države, aktima i radnjama, prije svega Slovenije i Hrvatske, te njihovom secesijom, došlo je do disolucije SFRJ, što je neminovno dovelo do narušavanja, odnosno disolucije ustavnog uređenja SR BiH. Tome je doprinijelo i nepostojanje dogovora među konstitutivnim narodima SR BiH o promjeni njene državno-pravne prirode BiH, što je dovelo do građanskog rata. Disolucija je obuhvatila prvo organe SR BiH, potom njenu teritorijalnu organizaciju i dovela je do stvaranja, prvo Republike Srpske i Hrvatske republike Herceg - Bosne, a zatim i Federacije BiH. Budući da je Republika Srpska, izložena snažnim pritiscima tokom građanskog rata i mirovnih pregovora u Dejtonu, prihvatila da bude sastavni dio BiH, dio državnih funkcija su prenesene u nadležnosti BiH. Dejtonskim mirovnim sporazumom potvrđena je nezavisnost BiH i ustavnopravno uređenje države, prema kojem je BiH sastavljena od dva ravnopravna i jedinstvena entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, kao njenih konstitutivnih i državotvornih jedinica. Republika Srpska danas, njen položaj i lojalnost zajedničkoj državi, zasniva se na poštovanju dejtonskih rješenja i očuvanju njenog identiteta i subjektiviteta. Evropske integracije ne mogu i ne smiju biti povod da se vrše ustavne promjene koje bi narušile status Republike Srpske.
Reference
Avramov, K.S.M. (1996) Međunarodno javno pravo. Beograd
Dmičić, M. (2007) Prenos nadležnosti sa Republike Srpske na institucije Bosne i Hercegovine, efekti njihovih prenosa i mogućnost povrata. Pravna riječ, Banja Luka, br.10, Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske
Dmičić, M. (1999) Osvrt na neke aspekte ostvarivanja projektovanog ustavnopravnog modela Bosne i Hercegovine. u: Podjela nadležnosti između institucija Bosne i Hercegovine i Entiteta, Okrugli sto, Zbornik referata, Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Dmičić, M. (2005) Ustavno pravni status Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine-normativno i stvarno'. u: Republika Srpska-deset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma, naučni skup, Zbornik radova, Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Dmičić, M. (2003) Bosanskohercegovačka država i njen Ustav. Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u B. Luci, br. 35
Hejden, R. (2003) Skice za podeljenu kuću - ustavna logika jugoslovenskih sukoba. Beograd: Samizdat B92
Kasapović, M. (2006) Bosna i Hercegovina - deset godina nakon Dejtona. Status - Magazin za političku kulturu i društvena pitanja, br. 8, Mostar: Udruga građana 'Dijalog'
Kunić, P. (1997) Republika Srpska - država sa ograničenim suverenitetom. Banja Luka: Atlantik
Kuzmanović, R. (1994) Konstitutivni akti Republike Srpske. Pravni fakultet, Univerzitet u B. Luci
Kuzmanović, R. (2002) Ustavno pravo. Pravni fakultet, Univerzitet u B. Luci
Kuzmanović, R. (2004) Eseji o ustavnosi i državnosti. Pravni fakultet, Univerzitet u B. Luci
Kuzmanović, R. (2010) Novi eseji o ustavnosti i državnosti. Banja Luka: ANURS
Latinović, G. (2018) Istorijski korijeni državnosti Republike Srpske. u: Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama, naučni skup, Zbornik radova, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Lukić, V., Popović, V. (1999) Dokumenti Dejton - Pariz. Banja Luka: Institut za međunarodno pravo i međunarodnu poslovnu saradnju
Lukić, V.R. (2011) Ustavna kriza u socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini u periodu 1990-1992 godine i njene posljedice. Pravna riječ, Banja Luka, br.27, Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske
Lukić, V.R. (1999) Prilog raspravi o podjeli nadležnosti između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta. u: Podjela nadležnosti između institucija Bosne i Hercegovine i Entiteta, Okrugli sto, Zbornik referata, Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Marković, G. (2012) Bosanskohercegovački federalizam. Beograd: Službeni glasnik, Magistrat
Mijanović, G. (1983) Specifičnosti ustavnog uređenja SR Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Pravni fakultet
Mijović, Lj. (1997) Neka od pitanja međunarodno pravnog subjektiviteta Republike Srpske. u: Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema Republike Srpske, naučni skup, Zbornik referata, Banja Luka: Pravni fakultet
Nešković, R. (2013) Nedovršena državapolitički sistem Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung
Perović, S. (2011) Riječ na Savjetovanju 'Oktobarski pravnički dani'. Pravna riječ, Banja Luka, 30, Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske
Petrov, V. (2018) Federalizam danas. u: Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama, naučni skup, Zbornik radova, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Pilipović, M. (2008) Ustav BiH - normativno i stvarno. Banja Luka: Komesgrafika
Savić, S. (2000) Konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini. Pravni fakultet, Univerzitet u B. Luci
Savić, S. (2003) Dejtonska Bosna i Hercegovina. Pravni fakultet, Univerzitet u B. Luci
Savić, S. (1999) Republika Srpska poslije Dejtona. Pravni fakultet, Univerzitet u B. Luci
Savić, S.S. (2005) Osnove prava. Banja Luka: Komesgrafika
Simović, N.M., Dmičić, S.M. (2007) Ustav Republike Srpske. Laktaši: Grafomark, (sa izmjenama i dopunama,)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-23344
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka