Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 62, br. 4, str. 115-128
Adaptibilnost privrednih društava u Republici Srbiji - empirijsko istraživanje
aFaculty of business economics and entrepreneurship, Belgrade
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Inovacioni centar

e-adresagordana.gavric.bg@gmail.com, snezanakirin@yahoo.com, cukanovickaravidicmarija@gmail.com
Sažetak
U eri stalnih promena u svim sferama poslovanja, bitan faktor opstanka privrednog društva je praćenje dešavanja u okruženju, brza reakcija na aktuelne trendove i anticipiranje budućih dešavanja na tržištu. Na taj način kompanije postaju uspešnije i imaju proaktivniju kontrolu nad svojom budućnošću. Cilj rada je bio da kroz empirijsko istraživanje, urađeno po modelu Denisona, prikaže stepen adaptibilnosti privrednih društava u Republici Srbiji, da se identifikuju faktori koji na nju utiču i proveri predpostavka po kojoj je inovativnost bitan faktor adaptibilnosti. Analizirana je i razlika u adaptiranju promenama u domaćim i stranim kompanijama. Rezultati su pokazali da privredna društva u Republici Srbiji još treba da rade na unapređenju adaptibilnosti, da su određeni aspekti adaptibilnosti više prisutni u stranim nego u domaćim kompanijama i da inovativnost jeste glavni faktor adaptibilnosti. Značaj dobijenih rezultata je u određivanju pravaca unapređenja delovanja privrednih društava u Republici Srbiji, posebno domaćih privrednih društava koja nakon perioda tranzicije pokušavaju da se uspešno uklope u evropske i svetske privredne tokove.
Reference
Ackoff, R., Magidson, J., Addison, H. (2006) Idealized design: Creating an organization's future. Pennsylvania: Wharton School Publishing
Arikan, C.L., Enginoğlu, D. (2016) How elements of corporate culture affect overall firm performance. International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER), Vol 7(3), 680-689
Cameron, K., Quinn, R. (2006) Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework. San Francisco: John Wiley & Sons
Coutler, M. (2010) Strategijski menadžment na delu četvrto izdanje. Beograd: Data status
Denison, R.D., Neale, S.W. (1999) Denison organizational culture survey: Facilitator guide. Retrieved October 20, 14. from http://www.denisonconsulting.com/Docs/DOCS_A-Z/DOCS_Facilitator_Guide.Pdf
Draker, P. (2005) Upravljanje u novom društvu / Managing in the next society. Novi Sad: Adižes
Frank, A. (2015) Menadžment-učite od najboljih. Beograd: Laguna
Gavrić, G. (2016) Organizaciona kultura kao faktor rasta i razvoja privrednog društva. , doktorska disertacija
Goldman, S.L., Nagel, R.N., Preiss, K. (1995) Agile competitors and virtual organizations: Strategies for enriching the custom. New York: Van Nostrand Reinhold
Hamel, G., Brin, B. (2009) Budućnost menadžmenta. Novi Sad: Asee Jašarević S. (2012). Fleksibilizacija rada - rešenje ili zabluda. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 173-192; 4
Jovanović, Z. (2015) Management and changes in business environment. Ekonomika, vol. 61, br. 2, str. 143-151
Jovičić, M., Jovičić, A. (2015) Inovacije i konkurentska prednost. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 33, str. 193-202
Matos, K., Galinsky, E. (2012) 2012 national study of employers. Families and Work Institute, Retrieved February 2016 from
Nadler, A.D., Gerstein, S.M., Shaw, B.R., i dr. (1992) Organizational architecture: Designs for changing organizations. u: Marc Gerstein S., Robert Shaw B. [ur.] Organizational Architectures for Twenty-First Century, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, pp. 263-273
Robbins, S.P., Judge, T.A. (2010) Organizacijsko ponašanje. Zagreb: Mate
Stefanović, I., Jaško, O., Damnjanović, P. (2010) Analiza prirode savremenog organizacionog okruženja. Industrija, vol. 38, br. 2, str. 23-43
Stefanović, V., Vojnović, B., Urošević, S. (2012) Menadžment ljudskih resursa; savremene strategije i kontroverze. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Veselinović, P., Rosić, B., Stojanović, M. (2014) Intelektualni kapital u funkciji inovativnosti i konkurentnosti nacionalne ekonomije. Ekonomika, vol. 60, br. 1, str. 69-83
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1604115G
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2017.