Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2012, br. 35, str. 22-33
Prilog razvoju metodološkog pristupa planiranja predela u Republici Srbiji na primeru Nacionalnog parka Đerdap
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd

e-adresatijana@iaus.ac.rs, sasam@iaus.ac.rs, olja@iaus.ac.rs
Projekat:
Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji (MPNTR - 36036)

Ključne reči: planiranje predela; Evropska konvencija o predelu; Nacionalni park Đerdap
Sažetak
Ratifikacijom Evropske konvencije o predelu (European Landscape Convention) i njenim stupanjem na snagu usvajanjem Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o predelu 2011. godine stvorili su se uslovi za dalji razvoj planiranja i uređenja predela u Republici Srbiji. Uz uvažavanje novonastalih uslova, osnovni ciljevi rada jesu određivanje mesta i obuhvata Studije o predelu kojom bi se razmatrala predmetna problematika i formulisanje preporuka za razvoj metodološkog pristupa planiranja predela sa posebnim osvrtom na prostorno planiranje. Rad posebno izdvaja potencijale i ograničenja postojećeg zakonskog i planskog okvira i ističe neophodnost izrade Akcionog plana za implementaciju EKP-a, koji bi trebalo, pre svega, da razjasni nedoumice i uspostavi okvire, metodološke i proceduralne, za uključivanje problematike planiranja predela u procese urbanističkog i prostornog planiranja u Republici Srbiji. Pored toga, kao sledeći koraci istaknuti su: izrada informacione osnove uz paralelan razvoj institucionalnog okvira i jačanje kapaciteta. Kao prilog razvoju metodološkog pristupa planiranja predela u prostornom planiranju, uvažavajući aktuelne uslove, rad ističe značaj izrade posebne Studije o predelu, a kao primer izdvaja PPPPN NP 'Đerdap'. Sa ciljem razvoja predmetne problematike, izdvojene su i prioritetne aktivnosti usmerene ka implementaciji odredbi EKP-a i uspostavljanju metodološkog i proceduralnog okvira, a koje, između ostalog, obuhvataju sledeće: izradu strateških dokumenata, inoviranje i usaglašavanje zakonske osnove, izradu podzakonskih akata, priručnika, uspostavljanje institucionalnog okvira i osposobljavanje i edukaciju.
Reference
*** (2010) Zakon o Prostornom planu Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 88
*** (2009) Strategija prostornog razvoja Republike Srbije 2009-2013-2020. Republika Srbija, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Republička agencija za prostorno planiranje, www.rapp.gov.rs
*** (2011) Zakon o ratifikaciji Evropske Konvencije o predelu 2011. godine. Sl. glasnik RS, Međunarodni ugovori br. 4
*** (2009-2010) Zakon o zaštiti prirode. Sl. glasnik RS, br. 36/2009 i 88/2010
*** (2004-2009) Zakon o zaštiti životne sredine. Sl. glasnik RS, 135/04 i 36/09
*** (2009-2011) Zakon o planiranju i izgradnji. Sl. glasnik RS, br. 72/09, 81/2009, 64/2010, 24/2011
*** (2004-2010) Zakon o strateškoj proceni uticaja. Sl. glasnik RS, br. 135/04 i 88/2010
*** (2004-2009) Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu. Sl. glasnik RS, br. 135/04 i 36/2009
Crnčević, T., Bakić, O. (2012) Introducing European landscape convention in Serbia: New challenges and opportunities. u: Protection and restoration of the environment, International Conference, (XI), Thessaloniki, Greece, Proceedings
Crnčević, T., Marić, I., Bakić, O. (2010) Planiranje i upravljanje predelima banjskih mesta u Srbiji sa posebnim osvrtom na izabrane studije slučaja. Arhitektura i urbanizam, (29): 57-65
Cvejić, J., Vider, V., Prokić, S. (2001) Planiranje predela i zaštita prirode - primeri iz prakse. u: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Beograd: Geografski fakultet
Cvejić, J., Vasiljević, N., Tutundžić, A. (2008) Tipologija predela Beograda - za potrebe primene Evropske konvencije o predelima. Beograd: Šumarski fakultet
EC (2000) The multifunctional character of agriculture and land. u: European Community and its member States -22nd FAO Regional Conference for Europe, Porto, Portugal, Statement
Jellema, A., Stobbelaar, D., Groot, J.C.J., Rossing, W.A.H. (2009) Landscape character assessment using region growing techniques in geographical information systems. Journal of Environmental Management, 90: S161-S174
Maksin, M., Pucar, M., Milijić, S., Korać, M. (2011) Održivi razvoj turizma u Evropskoj uniji i Srbiji. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije - IAUS
Mićić-Maksin, M. (2003) Some problems of integrating the landscape planning into the spatial and environmental planning in Serbia. Spatium, br. 9, str. 28-33
Nikolić, M., ur. (2007) Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
OECD (2001) Multifunctionality: Towards an analytical framework
Scottish Natural Heritage The Countryside Agency (2002) Landscape character assessment: Guidance for England and Scotland
Stainitz, C. (2006) Some notes on landscape planning towards the objectives on the European Landscape Convention. u: Proceedings Landscape and Society, Ljubljana: Biotehnicka fakulteta
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Washer, D.M. (2005) Europena Landscape Areas: Typologies, Cartography and Indicators for the Assessment of Suistanable Landscapes. u: Final Project Report as deliverable from the EU's Accompanzing Measure project European Landscape Character Assessment Initiative (ELCAI), funded undre the 5th Framework Programme on Energy, Environme, www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/landscape/default_en.asp
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/arhurb1235022C
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Načelo zakonitosti
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (2006)
Medicinska, etička i pravna pitanja pojedinačnog i grupnog genetskog testiranja
Klajn-Tatić Vesna

Anali Pravnog fak Beograd (2006)
Pravo i promene - ADR, promena u pravu
Knežević Gašo

prikaži sve [240]