Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 1 od 16  
Back povratak na rezultate
2021, br. 1, str. 103-120
Dokazivanje mobinga - između krivičnog i radnog prava, teorije i sudske prakse
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaaleksandar.kvastek@gmail.com
Sažetak
Ovaj rad se bavi sagledavanjem zlostavljanja na radu kao teme 'na granici' teorije i prakse i krivičnog i radnog prava, koja predstavlja novum za našu doktrinu i sudsku praksu, iz kog razloga joj do sada nije bila posvećena adekvatna pažnja. Stoga će se najpre odrediti šta je to zlostavljanje na radu i koja sve ponašanja potpadaju pod ovu kategoriju u smislu domaćih pravnih akata koji regulišu ovu oblast. Takođe, potrebno je postaviti i demarkacionu liniju između mobinga i diskriminacije kao drugog najčešćeg oblika povrede dostojanstva na radu, budući da se ova ponašanja često poistovećuju. S obzirom na to da se stiče utisak, sudeći po šarolikosti sudske prakse, da mobingu sudije pristupaju na različite načine, biće neophodno analizirati standarde dokazivanja i dokazivosti ovih oblika ponašanja koji važe u krivičnom postupku, a i onih koji važe u radnom sporu kao posebnom parničnom postupku. Naposletku ćemo dati izvedene zaključke i preporuke za unapređenje problema u ovoj važnoj oblasti.
Reference
*** (2010) Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu. Službeni glasnik RS, br. 62
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 i 57/1989, Službeni list SRJ, br. 31/1993, Službeni list SCG, br. 1/2003, i Službeni glasnik RS, br. 18/2020
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2010) Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu. Službeni glasnik RS, br. 36
*** (2009-2016) Zakon o zabrani diskriminacije. Službeni glasnik BiH, br. 59/2009 i 66/2016
*** (2011-2019) Kazneni zakon Hrvatske. Narodne novine, br. 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018 i 126/2019
*** (2011-2020) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013, 74/2013, 55/2014, 87/2018 i 18/2020
*** (2012-2016) Zakon o zabrani zlostavljanja na radu. Službeni list Crne Gore, br. 30/2012 i 54/2016
*** (2009) Zakon o zabrani diskriminacije. Službeni glasnik RS, br. 22
*** (2011-2019) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, ... i 35/2019
Baltezarević, V. (2012) Pravni mehanizmi za zaštitu od mobinga u Republici Srbiji. u: Vasiljević S. [ur.] Uporednopravna analiza zakonodavstva u oblasti borbe protiv mobinga, Zagreb: Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobinga
Baltezarević, V. (2009) Socijalna grupa i mobing. Temida, 12(4), 77-92
Banović, B., Bejatović, S. (2019) Krivično procesno pravo opšti deo. Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
Đukić, L. (2017) Zlostavljanje na radu (mobing). Bilten Vrhovnog kasacionog suda, 8(3), 98-112
Đukić, L. (2012) Pravna zaštita zbog zlostavljanja na radu (mobinga). Bilten Vrhovnog kasacionog suda, 3(3), 121-135
Erturk, A. (2013) Mobbing behaviour: Victims and the affected. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(1), 169-173
Jakšić, A. (2017) Građansko procesno pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Jovanović, P. (2008) Zlostavljanje na radu kao pravno pitanje u međunarodnom i evropskom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 217-234
Katana, Lj. (2019) Nasilni oblici komunikacije. Politička revija, 59(1), 153-169
Kićanović, O. (2011) Komentar Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. Beograd: Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Kovačević, Lj. (2016) Pojam zlostavljanja na radu u zakonodavstvu i sudskoj praksi Republike Srbije. u: Ignjatović Đ. [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji VI deo -Tematska monografija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, 214-242
Leymann, H. (1996) The content and development of mobbing at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 165-184
Leymann, H. (1990) Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and Victims, 5(2), 119-126
Lipel, K., Vézina, M. (2018) La violence en milieu de travail: Rapport québécois sur la violence et la santé
Lozanski, L. (2016) La violence au travail: Fiche d'information sur la santé et la sécurité. Ottawa: Association canadienne des professeures et professeurs d'université
Lubarda, B. (2015) Uvod u radno pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Reljanović, M., Petrović, A.K. (2011) Šikanozno vršenje prava, diskriminacija i zlostavljanje na radu - zakonska regulativa i praksa. Pravni zapisi, vol. 2, br. 1, str. 186-196
Rosen, S., Katz, J., Morahan, P. (2007) Avoiding 'mobbing' in the workplace and surviving if you are mobbed: Academic physician and scientist
Shallcross, L., Ramsay, S., Barker, M. (2010) A proactive response to the mobbing problem: A guide for HR managers. New Zealand Journal of Human Resources Management, 10(1), 27-37
Stojanović, Z. (2020) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik Republike Srbije
Škulić, M. (2015) Krivično procesno pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Tanjević, N. (2017) Krivičnopravni pristup problemu mobinga. Bezbednost, Beograd, vol. 59, br. 2, str. 59-77
Urdarević, B., Radulović, Z. (2016) Posebni oblici zaštite zaposlenih od zlostavljanja na radu. Srpska politička misao, 54(4), 349-367
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/fb_godisnjak0-32484
objavljen u SCIndeksu: 18.03.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka