Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 5, br. 2, str. 39-54
Poreklo duše u Mula Sadrinoj filozofiji
Grupa za religijsku filozofiju, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresat_halilovic@centarkom.rs
Sažetak
Svi islamski filozofi jednoglasno tvrde da je čovekova duša nadmaterijalno biće koje ne umire ni kada se rastane od tela. Takođe, poznato je da svi muslimanski mislioci veruju da je dušu stvorio Bog i da je njen bitak podređen Njegovom bitku. Dakle, u ovom radu ne razmatramo šta je suština duše niti ko je njen uzrok već način na koji islamski filozofi, posebno Mula Sadra koji je značajno unapredio filozofska istraživanja o duši, obrazlažu nastanak čovekove duše. Ovo pitanje postaje mnogo značajnije kada uporedimo različite religijske tekstove u Kuranu i predanjima iz kojih jednom možemo zaključiti da je čovekova duša nastala pre tela, a drugi put da je stvorena istovremeno s formiranjem tela u majčinom stomaku. Na osnovu inovativnih filozofskih principa koje je Mula Sadra utemeljio u svojoj transcendentnoj školi, on iznosi brojne kritike protiv popularnog mišljenja iz svog vremena o tome da se nadmaterijalna duša stvara istovremeno s nastankom tela. U stvari, ideja koju Mula Sadra predstavlja u svojoj filozofiji unapređuje rezultate ranijih filozofa u vezi s pitanjem porekla duše. On ističe da čovekova duša, kao što je navedeno u brojnim kuranskim stavkama, nastaje iz tela i postepeno postaje nadmaterijalna, odnosno razvija svoju ontološku vrednost.
Reference
Dijaudin, D. (1965) Lam' al-adille. Bejrut: Alam al-kutub
Džilo, H. (2014) Ontološki i gnoseološki pogledi sufija u svjetlu metafizičke i teozofske tradicije. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 1, str. 41-70
Halilović, M. (2014) Hajdeger i Mula Sadra - pojmovna evidentnost i suštinska nedokučivost bitka. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 1, str. 71-95
Halilović, S. (2014) Najkraći argument za postojanje Boga u islamskoj filozofiji. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 1, str. 21-39
Halilović, T. (2014) Istiniti snovi - dodir svetova u islamskoj filozofiji. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 1, str. 113-129
Halilović, T. (2015) Poreklo materije u Mula Sadrinoj filozofiji. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 2, str. 35-51
Hasanzade, A.H. (2002) Hezar o jek nokte. Kom, Bustan-e ketab
Ibn, Sina Abu Ali Husein (1983) Al-Išarat va at-tanbihat. Tehran, litografsko izdanje
Ibn, Sina Abu Ali Husein (1985) An-Nadžat. Tehran: Danešgah-e
Idži, A. (1907) Šarh al-Mavakif. Šarif Razijj: Kom
Jazdi, M., Taki, M. (2012) Amuzeš-e falsafe. Kom, Moassese-je amuzeši va pažuheši-je Emam Homeini
Jazdi, M., Taki, M. (2014) Šarh-e dželd-e haštom-e Asfar. Kom, Moassese-je amuzeši va pažuheši-je Emam Homeini
Kutbudin, Š.M. (1995) Šarh-u Hikmat al-išrak. Tehran: Anđoman-e asar va mafaher-e farhangi
Madžlisi, B.M. (1983) Bihar al-anvar. Bejrut: Dar al-ihja at-turas al-'arabi
Motahari, M. (1990) Harakat va zaman dar falsafe-je eslami. Tehran: Sadra
Mula, S.Š., Sadrudin, M. (1989) al-Asfar al-arbaa al-aklijja. al-Mustafavi: Kom
Sadra, Š.M., Muhamed, S. (2001) al-Mabda va al-ma’ad. Kom, Daftar-e tabligat-e eslami
Saduk, Š., Džafer, M.A. (1995) At-Tavhid. Kom: Muassasa an-našr al-islami
Suhravardi, Šejh Išrak Šihabudin (2001) Madžmue-je mosannafat-e Šejh Ešrak. u: Pažuhešgah-e olum-e ensani va motale'at-e farhangi, Tehran
Tabatabai, M.H. (1984) Nihajat al-hikma. Kom: Muassasa an-našr al-islami
Tabatabai, M.H. (1996) Al-Mizanfi tefsir al-Kuran. Bejrut: Muassasa al-A'lami li al-matbu'at
Tahanavi, M. (1996) Keššaf-u istilahat-i al-funun va al-ulum. Bejrut: Mektebe Lubnan Naširun
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1602039H
objavljen u SCIndeksu: 01.09.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka