Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 13  
Back povratak na rezultate
2019, br. 1, str. 319-338
Kapaciteti Bosne i Hercegovine u pogledu krivičnog gonjenja terorista sa posebnim osvrtom na ulogu policijskih agencija
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresapredrag84@yahoo.com
Sažetak
U posljednje vrijeme, terorizam kao negativna društvena pojava zbog svoje aktuelnosti, pojavnih oblika i posljedica koje prouzrokuje privlači veliku pažnju. Krivično gonjenje terorista predstavlja veoma težak i mukotrpan posao, koji iziskuje mobilizaciju i angažovanje određenog broja institucija (pravosudni organi i policijske agencije). Pored toga, važan doprinos u ovom pogledu ima i sam kvalitet zakonske regulative kojom se reguliše navedena oblast. U Bosni i Hercegovini postoji veliki broj krivičnih zakona i zakona o krivičnom postupku, kao i drugih zakona koji regulišu ovu oblast. U ovom radu, poseban akcenat se stavlja na ulogu policijskih agencija koje nesumnjivo predstavljaju značajan segment u ovoj oblasti.
Reference
*** Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. dostupno na: http://www.mup.vladars.net (pristupljeno 9. septembra 2019. godine)
*** Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. dostupno na: http://www.mup.vladars.net/lat/index.php?vijest=policija&vrsta=upravaterorizam-ekstremizam (pristupljeno 9. septembra 2019. godine)
*** Specijalna antiteroristička jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. dostupno na: http://www.mup.vladars.net/lat/index.php?vijest=policija&vrsta=saj (pristupljeno 9. septembra 2019. godine)
*** Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova. dostupno na: http://www.fmup.gov.ba/v2/ (pristupljeno 10. septembra 2019. godine)
*** Policija Brčko Distrikta. dostupno na: https://policijabdbih.gov.ba/sr/organizacione-jedinice-policije/kabinet-efapolicije.html (pristupljeno 10. septembra 2019. godine)
*** Jedinica opšte policije Brčko Distrikta. dostupno na: https://policijabdbih.gov.ba/sr/organizacione-jedinice-policije/jop.html (pristupljeno 10. septembra 2019. godine)
*** Jedinica za sprečavanje i suzbijanje terorizma i ekstremnog nasilja. dostupno na: https://policijabdbih.gov.ba/sr/organizacione-jedinicepolicije/jssten.html (pristupljeno 10. septembra 2019. godine)
*** Sud Bosne i Hercegovine. dostupno na: http://www.sudbih.gov.ba/ stranica/91/pregled (pristupljeno 10. septembra 2019. godine)
*** Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. dostupno na: http://www.tuzilastvobih. gov.ba/ (pristupljeno 12. septembra 2019. godine)
*** Okružni sud u Banja Luci. dostupno na: https://www.okruznisud-bl.com/ index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=55 (pristupljeno 12. septembra 2019. godine)
*** (2017/2018) Krivični zakonik Republike Srpske. Službeni glasnik RS, br. 64/2017 i 104/2018-odluka US
*** (2013/2018) Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik, br. 93/2009, 72/2013 i 65/2018
*** (2013/2019) Zakon o Krivičnom postupku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik, br. 34/2013 -prečišćen tekst, 27/2014 i 3/2019
*** (2009/2013) Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 53/2009 i 58/2013
*** Kriminalističko-istražno odjeljenje Sipe. dostupno na: http:// www.sipa.gov.ba/sr/o-nama/struktura/organizaciona-struktura/ kriminalisticko-istrazno-odjeljenje (pristupljeno 8. septembra 2019. godine)
*** Kriminalističko-obavještajno odjeljenje Sipe. dostupno na: http:// www.sipa.gov.ba/sr/o-nama/struktura/organizaciona-struktura/ fi nansijsko-obavjestajno-odjeljenje (pristupljeno 8. septembra 2019. godine)
*** (2003/2017) Krivični zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije BiH, br. 36/2003, 21/2004 -ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 46/2016 i 75/2017
*** (2013/2018) Krivični zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik, br. 33/2013 -prečišćeni tekst, 47/2014 -ispravka 26/16, 13/2017 i 50/2018
*** (2003/2018) Krivični zakon Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik, broj: 3/2003, 32/2003 -ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015 i 35/2018
*** (2012/2018) Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske. Službeni glasnik, br. 53/2012, 91/2017 i 66/2018
*** (2003) Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik, br. 35
Herbst, P. (2003) Talking terrorism: A dictionary of the loaded language of political violence. Westport, CT: Greenwood Press
Jovičić, D., Šetka, G. (2015) Organizacija i nadležnost policije. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Jovičić, D., Šetka, G. (2018) Organizacija i nadležnost policije. Banja Luka: Grafomark
Kunić, P., Karan, S. (2012) Ustavno pravo. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Popović, P. (2017) Saradnja policije Republike Srpske sa drugim subjektima u razmeni informacija od značaja za kontrolu terorizma u Bosni i Hercegovini. Bezbednost, Beograd, vol. 59, br. 2, str. 43-58
Simović, M. (2007) Krivično procesno pravo. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Simović, M. (2009) Krivično procesno pravo. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Šetka, G. (2016) Uticaj organizacije policijskih struktura u Bosni i Hercegovini na stanje bezbjednosti. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.18485/fb_godisnjak.2019.16
objavljen u SCIndeksu: 01.04.2020.
Creative Commons License 4.0