Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 13  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 32, br. 1-3, str. 74-83
Alternativni oblici okončanja krivičnog postupka u pravu Libije
nema

e-adresamalsharef12@yahoo.com
Ključne reči: krivični postupak; nepreduzimanje krivičnog gonjenja; krivični zakon ; sud
Sažetak
Alternativni oblici okončanja krivičnog postupka predstavljaju pravni novum u većem broju savremenih krivičnih zakonodavstava u svetu. U tom smislu Libija se pridružila zemljama koje su ozakonile alternativni način okončanja krivičnog postupka. Njime se postižu višestruki pravni efekti na području poštovanja osnovnih krivično-procesnih načela poput: ekonomičnosti, efikasnosti, pravednosti i dr. Iako se u delu krivične teorije osporava ovakav način okončanja krivičnog postupka preovladalo je mišljenje po kome se ostvarenjem prethodno navedenih načela doprinosi pravovremenom rešenju određene krivične stvari. Preduslov za ovako okončanje krivičnog postupka je donošenje odluke o nepreduzimanju krivičnog gonjenja od strane javnog tužioca kako bi se alternativno (putem nagodbe) rešio konkretni krivični slučaj. Polazeći od navedenog, autor rada se opredelio da odluku o nepreduzimanju krivičnog gonjenja od strane javnog tužioca obradi sa teorijskog stanovišta imputirajući u određenim segmentima sopstvena iskustva radeći kao javni tužilac u Libiji. U tom smislu, ovaj rad predstavlja sintezu teorije i prakse u svetlu postojećih rešenja u libijskom krivičnom zakonodavstvu.
Reference
*** (1985) Odredbe Kasacionog suda u Tripoliju 33. Odredba 31. 03. 1985, br. 21
*** (1978) Majmua ahkam al-qanun. ‘Tanjina'i' časopis sudske prakse u Libiji, rubrika 29, 19.01
*** (1993) Majmu aahkam al-naqd. ‘Tanjina'i' časopis sudske prakse u Libiji, rubrika 44, broj 194, 28.12
*** (1984) Zakon o krivičnom postupku Libije - donet 1970. godine a poslednji put izmenjen 1984. godine
*** Libija - ljudska prava. http://www.apccza.org/fr/libija-ljudska-prava.html, 2015 Januar 10
Abulsitar, F. (2010) Šarah qanun al-ijra'at al-jana'iya. Kairo: izdavDar al-nahda'
al-Garib M. (2008) Mabadi' al-ijra'at al-jana'iya. Kairo: Dar al-iman li al-tibaa
al-Hadi A. (2011) Šarah al-qawaid al-ama li al-ijra'at al-jina'iya fi daw' ahkam al-qanun 145 li sana 2006 wa al-qanun al-raqmay 74 wa 153 li sana 2007. Al-nahda al-arabiya
al-Majali N. (1986) Al-qarar bi al-awjah li iqama al-daawa al-jina'iya. Pravni fakultet, Univerzitet ‘Ayn šams‘, doktorska disertacija
al-Šawi T. (1954) Fiqh al-ijra'at al-jina'iya. Kairo: Dar alkitab al-arabi, prvi deo
Ganim, G. (2009) Al-wajiz fe šarah qanun al-ijra'at al-jina'iya. Univerzitet ‘Jamia al-mansura'
Hijazi, A. (1992) Sulta al-niyaba al-ama fi hifzi al-awraq wa al-amr bi al-awjah li iqama al-daawa al-jina'iya. Kairo: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Salama, M. (2005) Qanun al-ijra'at al-jina'iya mualaqan alayha bi al-fiqh wa al-qada. Kairo: Maktaba rijal al-qada
Stefani, G., Levasseur, G., Bouloc, B. (2004) Procédure pénale. Paris
Vrhovni sud u Tripoliju odluka br. 163/26
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp1503074S
objavljen u SCIndeksu: 24.06.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka