Actions

Vojno delo
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:18
  • full-text downloads in 30 days:15

Contents

article: 8 from 52  
Back back to result list
2019, vol. 71, iss. 7, pp. 79-89
Komparativna analiza zaštite tajnosti podataka Republike Srbije sa drugim državama kod krivičnih dela protiv ustavnog uređenja
(The title is not available in English)
aMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd
bEducons University, Faculty for Applied Security Studies, Sremska Kamenica, Serbia
Abstract
(not available in English)
Krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti se takođe neformalno nazivaju i političkim krivičnim delima. Stoga, posebno je značajno pronaći pravu meru između krivičnoprocesne zaštite države i ugrožavanja slobode i prava građana. Realna opasnost postoji i u smislu da se krivično pravo u ovoj oblasti zloupotrebljava od strane nosioca vlasti, proganjanjem političkih protivnika. Kažnjavanje za pripremne radnje se može opravdati poboljšanjem prevencije u delu reagovanja u ranoj fazi ostvarivanja krivičnog dela, ali u isto vreme stvara mogućnost za eventualne zloupotrebe. Sa zlonamernim pojedincima, potencijalnim učiniocima navedenih krivičnih dela, sve češće pokušavaju da se izbore nacionalna prava. Cilj je da se ublaže negativne posledice i smanje gubici koji nastaju zbog vršenja navedenih kriminalnih aktivnosti. Posledice mogu biti dalekosežne po nacionalnu bezbednost, tj mogu prouzrokovati probleme od suštinskog značaja za funkcionisanje nacionalne zajednice. Najširi pojam u kontekstu bezbednosti jedne države jeste pojam nacionalne bezbednosti koji se različito shvata i tumači. U najširem poimanju pod njim se podrazumeva opstanak države ili nacionalni opstanak, odnosno odsudna odbrana radi očuvanja teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i državnih institucija. U velikim državama pod nacionalnom bezbednošću podrazumeva se zaštita svih nacionalnih interesa, odsustvo rata ili njegovo uspešno vođenje i završetak. Prema drugom shvatanju, pod nacionalnom bezbednošću, zasnovanom na spoljašnjim činiocima podrazumeva se odsustvo pretnji, odnosno položaj u međunarodnoj zajednici koji onemogućava ugrožavanje vitalnih interesa. Uzimajući u obzir prethodno iznete činjenice, osnovano je zaključiti da je efikasna zaštita poslovnih informacija nužna. U tom smislu svaki subjekt, posebno nacionalne države, ulažu ogromne napore koji se ogledaju u uspostavljanju posebnog sistema kojim će zaštititi poslovne informacije i rizik od njihovog neželjenog dolaska u pogrešne ruke, svesti na minimum.
References
*** (2011) Uredba o posebnim merama nadzora nad postupanjem sa tajnim podacima. Službeni glasnik Republike Srbije, 90
*** (2011) Uredba o posebnim merama fizičko-tehničke zaštite tajnih podataka. Službeni glasnik Republike Srbije, 97
*** (2010) Uredba o sadržini, obliku i načinu vođenja evidencija za pristup tajnim podacima. Službeni glasnik Republike Srbije, 89
*** (2011) Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka u informaciono-telekomunikacionim sistemima. Službeni glasnik Republike Srbije, 53
*** (2013) Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti 'Državna tajna' i 'Strogo poverljivo. Službeni glasnik, 46
*** (2013) Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti 'Poverljivo' i 'Interno' u Bezbednosno-informativnoj agenciji. Službeni glasnik Republike Srbije, 70/13, Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, Službeni glasnik Republike Srbije 86/13 i Ministarstvu unutrašnjih poslova, Službeni glasnik Republike Srbije 105/13
*** (2013) Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka koje se odnose na utvrđivanje ispunjenosti organizacionih i tehničkih uslova po osnovu ugovornog odnosa. Službeni glasnik Republike Srbije, 63
*** (2005-2013) Krivični zakon Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, 85/05, 88/05, ispr. 72/09, 111/09, 121/12, 104/13
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, 98
*** (2011) Zakon o zaštiti poslovne tajne. Službeni glasnik Republike Srbije, 72
*** (2009) Zakon o tajnosti podataka. Službeni glasnik Republike Srbije, 104
*** (2007-2009) Zakon o odbrani. Službeni glasnik Republike Srbije, 116/07, 88/09, 104/09
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, 28
Matić, G. (2013) Praktični aspekti primene zakona o tajnosti podataka iz 2009. godine. OEBS
Tepavac, D. (2018) Zaštita poslovnih informacija u funkciji nacionalne bezbednosti. Doktorska disertacija
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/vojdelo1907079T
published in SCIndeks: 16/01/2020

Related records

No related records