Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 51  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 36, br. 1-3, str. 1-15
Pranje novca - krivično delo protiv privrede i savremeni globalni fenomen
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresajelena.lukavac@gmail.com
Sažetak
Pranje novca kao oblik privednog kriminaliteta prisutan je u nacionlnim i međunarodnim razmerama. Bez obzira na veliki broj definicija, može se reći da se pranje novca sastoji u kretanju ilegalno stečenih sredstava, koje traje duže ili kraće, da bi se kroz ciklus transformacije na kraju dobila prividno legalna stečena sredstva. Predmet analize u radu bili su rezultati rada pravosudnih organa u Srbiji u krivičnim postupcima prema punoletnim učiniocima za krivična dela protiv privrede. Zastupljenost pranja novca u Srbiji analizirana je kroz odnos sa brojem prijavljenih punoletnih lica i donetih osuđujućih presuda za celu grupu krivičnih dela protiv privrede u periodu od 2012 do 2015. godine, a potom i za sva krivična dela na prostoru Republike Srbije u pomenutom periodu. Dobijeni rezultati ukazuju na veoma skromno učešće ovog krivičnog dela u ukupnom kriminalitetu na nivou cele zemlje. Ovo ukazuje na prevashodno dve stvari. Naime, pranje novca spada u grupu transnacionalnog kriminaliteta, te se vrlo teško otkriva i dokazuje u kasnijem postupku. Dalje, pranje novca spada u grupu krivičnih dela kod kojih je izražena velika tamna brojka, te su mnoge aktivnosti iz ove sfere van domašaja pravosudnog sistema i zvaničnih statističkih podataka.
Reference
*** (1991) Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime. Strasbourg: Council of Europe, Treaties and reports
*** (2005/2014) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05 -ispr., 107/05 - ispr., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14
***
***
*** (2013/2016) Saopštenje - statistika pravosuđa. Republički zavod za statistiku, 63(199), 64(191), 65(192), 66(189
***
Banović, B. (2002) Obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta. Beograd -Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Bošković, M. (1999) Kriminološki leksikon. Novi Sad: Matica srpska
Bošković, M. (1998) Organizovani kriminalitet. Beograd: Policijska akademija
Čejović, B., Kulić, M. (2014) Krivično pravo. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Fijat, L. (2008) Pranje novca. Bankarstvo, vol. 37, br. 3-4, str. 26-34
Ignjatović, Đ. (2007) Stanje kriminaliteta u Srbiji: analiza statističkih podataka. u: Đorđe Ignjatović [ur.] Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja, Beograd: Pravni fakultet
Iljkić, D. (2015) Pranje novca u domaćem i stranom zakonodavstvu. Finansije i pravo, 3(1): 37-58
Kučević, S. (2014) Krivičnopravni aspekt pranja novca. Pravne teme, 1(2): 134-147
Kulić, M. (2001) Pranje novca, privredni kriminal i korupcija. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Kuljača, R. (2007) Pranje novca kao oblik prikrivanja nezakonito stečenih prihoda. Nauka, bezbednost, policija, vol. 12, br. 3, str. 115-132
Mašnjak, B., Kaselj, Ž. (1998) Sprečavanje pranja novca. Zagreb: MUP Republike Hrvatske
Matijašević, J. (2010) Pranje novca, aktuelni oblik organizovanog kriminala - manifestacije, metodi i posledice. Pravo - teorija i praksa, vol. 27, br. 5-6, str. 118-131
Mršević, Z.Ž. (1992) Sprečavanje pranja novca merama nacionalnog zakonodavstva. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 21, br. 1-2, str. 91-108
Skakavac, Z. (2003) Pojam i pojavni oblici organizovanog kriminaliteta. Novi Sad: Pravni fakultet, magistarski rad
Šikman, M., Domuzin, R. (2013) Fenomenološka dimenzija privrednog kriminaliteta. Bezbjednost, policija, građani, 9 ( 3-4), str. 1-20
Vuković, M. (1993) Siva ekonomija - tamna brojka kriminaliteta. Bezbednost, 35(1): 341-346
Zirojević, A. (2017) Specifičnosti pranja novca u bankarskom sektoru. Pravo - teorija i praksa, vol. 34, br. 7-9, str. 16-26
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: aktuelni problemi
DOI: 10.5937/ptp1901001M
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka