Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 14, br. 1, str. 1-26
Nastanak i rast srpskog bankarstva do Prvog svetskog rata - drugi deo - nacionalna država i nacionalno bankarstvo (1878-1914)
Džon Nezbit Univerzitet, Geoekonomski fakultet, Beograd

e-adresabstojanovic@naisbitt.edu.rs
Sažetak
Razvoj srpskog bankarstva tokom 19. veka je bio postepen proces koji je imao dve faze sa prekretnicom 1878. godine, kada je međunarodnim ugovorom Srbiji priznat status nezavisne države na Berlinskom kongresu. U prvoj fazi, do 1878. godine, stvarali su se neophodni politički, ekonomski i institucionalni preduslovi za pojavu bankarstva koji su doveli do stvaranja prvih organizovanih kredita i banaka. U drugoj fazi je odlučno sprovođenje ekonomskog i institucionalnog razvoja i modernizacije rezultiralo u velikom porastu banaka. Pored Privilegovane narodne banke Kraljevine Srbije (Narodna banka), kao emisione banke, postojale su državne banke i privatne banke koje su uglavnom bile u obliku akcionarskih društava. Od 1894. godine, poljoprivrednici su počeli da osnivaju seljačke zadruge koje su zadovoljavale kreditne potrebe seljaka po mnogo povoljnijim uslovima od banaka. Analiza ukazuje na zaključak da su banke u Kraljevini Srbiji u periodu 1878-1914. godina, više služile razvoju trgovine, izgradnji infrastrukture (železnica) i industrije nego zadovoljavanju kreditnih potreba poljoprivrednika koji su bili glavni ekonomski akteri zemlje u kojoj su činili 85% ukupnog stanovništva.
Reference
*** (1890) Godišnji izveštaj Privilegovane Narodne Banke Kraljevine Srbije
*** (1891) Građanski zakonik za Kraljevinu Srbiju. Beograd: Kraljsrpska drž. Štamparija
*** (1894) u: Zbornik zakona, Arhiv Srbije, 50
*** (1878) Srpske novine, 19.12.1878
*** (1911-1914) Statistika spoljne trgovine Kraljevine Srbije za 1912. Državna štamparija Kraljevine Srbije
*** Statistički godišnjak Kraljevine Srbije. various years
*** (1883) Zakon o Narodnoj banci. 6. Januar
*** (2008) Dva veka razvoja Srbije - statistički pregled / Two centuries of Serbian development: Statistical review. Beograd: Republički zavod za statistiku, oktobar
Avramović, M. (1914) Zemljoradnik i novčani zavod. Beograd
Berend, I.T., Ranki, G. (1974) Economic development in East-Central Europe in the 19th and 20th Centuries. Columbia University Press
Davies, G. (2002) A history of money from ancient times to the present day. Cardiff: University of Wales Press
Dugalić, V. (1994) Konvertibilnost dinara u periodu 1884-1941 - povodom 110. godišnjice osnivanja Narodne banke Srbije. Finansije, vol. 49, br. 5-6, str. 255-272
Dugalić, V. (1999) Narodna banka 1884-1941. Beograd: Jugoslovenski pregled
Đunisijević, R.V. (1990) Osnivanje industrijskih preduzeća i razvoj industrije u Srbiji do 1918. godine. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Gilbart, J.W. (1834) The History and Principles of Banking, Longman, Rees, Orme, Brown, Green, and Longman. London
Glomazić, M. (1933) Istorija državne hipotekarne banke 1862-1932. Beograd: Narodna misao
Gnjatović, D. (2006) The introduction of limping gold standard in the principality of Serbia. u: Avramov R.; Pamuk S. [ur.] Monetary and Fiscal Policies in South-East Europe, Comparative and Historical Perspective, Sofia: Bulgarian National Bank
Hadži-Pešić, J. (1995) Novac Srbije 1868-1918. Beograd: Zavod za izdavanje novčanica
Kukla, S. (1924) Razvitak kreditne organizacije u Srbiji. Zagreb: Komisionalna naklada Hrvatski štamparski zavod
Milić, D. (1992) Učešće Jevreja u bankarstvu Srbije do Prvog svetskog rata. Zbornik Jevrejski istorijski muzej, 6
Mitrović, A. (1999) Foreign Banks in Serbia 1881-2-1914. u: Kostis K.P. [ur.] Modern Banking in the Balkans and West-European Capital in the 19th Century, Aldershot
Stanarević, N. (1912) Beogradske banke u 1911. Beograd: Štamparija Sv. Sava
Stojanović, B. (1992) Iz ekonomsko-finansijske i političke istorije Srbije, 1878-1918 # From economic, financial and political events of the history of the Kingdom of Serbia (1878-1918). Finansije, vol. 47, br. 3-4, str. 164-182
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1701001S
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.
Creative Commons License 4.0