Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 4 od 12  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 3, str. 237-253
Osnovne karakteristike osiguranja života korisnika kredita
Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresam.glintic@iup.rs
Sažetak
Poslednjih godina, banke u Srbiji, kao ovlašćeni zastupnici osiguranja, počele su da nude različite vrste ugovora o osiguranju koji služe kao sredstvo obezbeđenja naplate kredita. Kako se naspram banke, kao potencijalni korisnik kredita, nalazi potrošač koji ne poseduje dovoljno pravničkog znanja o osiguranjima, ovaj rad ima za cilj da ukaže na osnovne karakteristike tih osiguranja i da istakne razlike između njih. I pored svih informacija koje su zastupnici osiguranja u obavezi da prenesu svojim klijentima, u vezi sa ovim osiguranjima uvek postoje određene nedoumice, naročito u vezi sa pitanjima koji su rizici pokriveni osiguranjem, da li su u obavezi da zaključe ove ugovore, kao i da li su ova osiguranja isplativa. Tokom poslednje dve godine je doneto nekoliko presuda u vezi sa osiguranjem kredita i ovlašćenjem banaka u vezi sa tim ugovorom, pa je bilo nužno razmotriti kakve bi to posledice imalo na načine ugovaranja i obračunavanja premija za neka druga, iako drugačije koncipirana, osiguranja takođe namenjena obezbeđenju kredita.
Reference
*** (1995-2015) Zakon o nasleđivanju. Službeni glasnik RS, br. 46/95, 101/2003 i 6/2015, čl. 222-227
*** Otplata stambenog kredita pomoću životnog osiguranja. Blic, dostupno na adresi: https://www.blic.rs/vesti/ekonomija/otplata-stambenog-kredita-pomocu-zivotnog-osiguranja/e63ry3v, 10. 2. 2020
*** (2016) Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution (recast). OJ L, 26, p. 19-59, 2.2.2016 - IDD
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima - ZOO. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ + Službeni list SCG + Službeni glasnik RS, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, br. 31/93, br. 1/2003 - Ustavna povelja, br. 18/2020, čl. 1065
*** (2006) Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i objavljivanja efektivne kamatne stope na depozite i kredite - odluka. Službeni glasnik RS, br. 57
*** (2005-2015) Zakon o bankama. Službeni glasnik RS, br. 107/05, 91/10 i 14/15, čl. 42
*** Nemački Zakon o ugovorima o osiguranju iz 2017. godine / Versicherungsvertragsgesetz. čl. 7d
*** (2011-2014) Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga ̶ ZZKFU. Službeni glasnik RS, br. 36 i 139, čl. 11
Belanić, L. (2012) Ugovor o osiguranju sposobnosti vraćanja kredita prema uslovima osiguranja hrvatskih društava za osiguranje, kritika i prijedlozi reforme u poredbenom pravu. Evropska revija za pravo osiguranja, 1, 70
Ciupke, S. (2008) Wertpotenziale der Kreditversicherung: Ansätze der Risikosteuerung durch Makroderivate. Karlsruhe, 10-11
Franz, E. (2008) Informationspflichten gegenüber Versicherten bei Gruppenversicherungsverträgen: Ein weißer Fleck auf der Landkarte des VVG?. Zeitschrift für Versicherungsrecht, Nr. 34, 1565
Geßner, T. (2008) Die Restschuldversicherung in der Äquivalenzprüfung des Darlehensvertrages. Verbraucher und Recht, Nr. 3, 84-85
Glintić, M. (2019) Pravna priroda prava na isplatu osigurane sume kod osiguranja lica. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, doktorska disertacija, 148-150
Göhrmann, A. (2014) Verbraucherdarlehen: Kein Verbundgeschäft bei Versicherungsnehmerstellung des Kreditinstitutes. Zeitschrift für Bankund Kapitalmarktrecht, Nr. 10, 409
Homberger, C. (2012) Anmerkung zum Urteil des LG München vom 16.03.2012 - 8 O 213/11. Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht, Nr. 15, 475
Hommel, U., Knecht, T., Wohlenberg, H., Hrsg. (2013) Handbuch Unternehmensrestrukturierung: Grundlagen - Konzepte, Maßnahmen. Wiesbaden, 439-440
Korczak, D. (2005) Verantwortungsvolle Kreditvorgabe. München, 26
Krüger, R., Hrsg (2000) Peripert der Personenrisikoexperte: Antrags-und Leistungsbearbeitung in der Personenversicherung. Wiesbaden
Krüger, U. (2004) ARD - Ratgeber Geld Konto und Kredit Ein Ratgeber für den Umgang mit der Bank. Köln, 167
Kuballa, M. (2013) Darlehensund Restschuldversicherungsvertrag als verbundene Verträge. Berlin: Freie Universität Berlin, Dissertation, 24
Millauer, H. (1966) Rechtsgrundsätze der Gruppenversicherung. Karlsruhe, 13
Mülbert, P., Wilhelm, A. (2009) Rechtsfragen der Kombination von Verbraucherdarlehen und Restschuldversicherung. Zeitschrift für Wirtschaft sund Bankrecht, Nr. 48, 2241
Müller, W.A. (2006) Praxishandbuch Forderungsmanagement: Juristisches Know-How für Manager und Führungskräfte: Mit vielen Praxishinweisen und Beispielen. Wiesbaden, 199
Narodna banka Srbije Krediti. dostupno na adresi: http://www.tvojnovac.nbs.rs/edukacija/latinica/20/krediti/index.html, 3. 3. 2020, internet izvor bez broja strane
Petrović-Tomić, N. (2017) Ugovor o osiguranju sposobnosti vraćanja kredita. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, br. 2, str. 91-112
Regina, S.A. (2007) Informationsund Beratungspflichten des Versicherers nach der VVG: Reform. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Nr. 96, 466
Reifner, U., Knobloch, M., Knops, K. (2010) Restschuldversicherung und Liquiditätssicherung: Analyse und Produktentwicklung. Norderstedt, 10
Schulz, H., Stegmann, V., Uffmann, J. (2007) Restkreditversicherung: Zahlungsverpflichtungen versichern. Frankfurt am Mein: Fritz Knapp Verlag, 3
Triglav osiguranje Opšti uslovi osiguranja za slučaj nemogućnosti vraćanja kredita odobrenih kod poslovnih banaka. čl. 5
Wiener Städtische Dopunski uslovi za osiguranje života samo za slučaj smrti osiguranika sa opadajućim osiguranim sumama. dostupno na adresi: https://wiener.co.rs/wpcontent/uploads/2019/08/Dopunski-uslovi-riziko-sa-opadajucim-osig-sumama-18.09.2015.pdf, 10. 7. 2020, čl. 4
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2003237G
primljen: 27.07.2020.
prihvaćen: 26.08.2020.
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2017)
Ugovor o osiguranju sposobnosti vraćanja kredita
Petrović-Tomić Nataša

Anali Pravnog fak Beograd (2020)
O ograničenoj i usmerenoj slobodi ugovaranja u ugovornom pravu osiguranja - fenomen "pokoravanja" ugovora o osiguranju
Petrović-Tomić Nataša

Zb Pravnog fak Niš (2021)
Ekonomski efekti zaštite prava kreditora
Lekpek Ahmedin