Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 21, br. 1, str. 187-202
Disciplinske mere za policijske službenike u Hrvatskoj i u Srbiji
aMinistarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
bPolicijska akademija, Beograd, Srbija

e-adresadjuras@mup.hr, zeljko.nikac@kpa.edu.rs
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: disciplinske mere; disciplinska odgovornost; policijski službenik; povreda službene dužnosti; Zakon o policiji
Sažetak
Autori u radu daju prikaz i opis zakonom propisanih disciplinskih mera za policijske službenike u pravu Republike Hrvatske i Republike Srbije. Uz pojedine institute autori iznose stavove pravne doktrine, sudske prakse i statističke podatke. U uvodnom delu definišu se pojmovi policijskog službenika, disciplinske odgovornosti i obrazlaže svrha disciplinskog kažnjavanja. U poglavlju o disciplinskim merama određuje se pojam disciplinske mere, a zatim se navode i opisuju mere za lake i teške povrede službene dužnosti u hrvatskom i srpskom zakonodavstvu. U narednom poglavlju autori opisuju pravila za odmeravanje, izvršenje i brisanje disciplinskih mera. Nakon analize i upoređenja zakonodavnih rešenja u ovim državama, u zaključku autori daju kritički osvrt na postojeće zakonodavstvo i pojedine predloge za unapređenje u smislu preciziranja postojećih i propisivanja dodatnih disciplinskih mera za policijske službenike.
Reference
*** (2011) Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika. Narodne novine, br. 141
*** (2006) Uredba o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 8
*** (2014-2015) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Narodne novine, br. 49/14, 51/14, 11/15, 17/15
*** (2001-2013) Savezni disciplinski zakon Njemačke (Bundesdisziplinargesetz). Bundesgesetzblatt, IS 1510/2001, 160/2009, 2554/11, 3154/13, 3386/13, dostupno na http://www.juris.de (24.12.2014.)
*** (2005-2013) Zakon o državnim službenicima. Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-proč. tekst, 37/13, 38/13
*** (2005-2014) Zakon o državnim službenicima - dalje Z.D.S. Sl. glasnik RS, br. 79/05, 81/05-ispr, 83/05-ispr, 64/07, 67/07-ispr, 116/08, 104/09, 99/14
*** (2011-2015) Zakon o policiji. Narodne novine, br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15
*** (2016) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 6
*** (2009) Zakon o policijskim poslovima i ovlastima. Narodne novine, br. 76, 92/1
*** (2013) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Narodne novine, br. 80, 137
*** (2000-2008) Zakon o policiji. Narodne novine, br. 129, 41
Babac, B. (2004) Upravno pravo. Osijek: Pravni fakultet u Osijeku
Benković, B. (2010) Disciplinska odgovornost državnih službenika upravu Republike Hrvatske i pravu Bosne i Hercegovine. Osijek: Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku, magistarski rad
Bezbradica, R. (2007) Disciplinska odgovornost državnih službenika. Radno i socijalno pravo, god. 11, br. 1/2007, Beograd, Udruženje pravnika u privredi Srbije
Borković, I. (1999) Službeničko pravo. Zagreb: Informator
Braibant, G. (2002) Administrativno pravo Francuske. Beograd: JP Službeni list SRJ
Cardona, F. Liabilities and Discipline of Civil Servants. (online), dostupno na http://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/37890790.pdf, (29.12.2014.)
Crnić, J. (1988) Disciplinska odgovornost radnika - primjena novela ZUR-a, republičkih i pokrajinskih propisa o disciplinskoj odgovornosti. Zagreb: Informator
Dedić, S., Gradaščević-Sijerčić, J. (2005) Radno pravo. Sarajevo: Pravni fakultet u Sarajevu
Drmić, A. (2010) Vrste povreda službene dužnosti i disciplinske sankcije, Hrvatska javna uprava. Novi informator, god. 10, br. 3, Hrvatska javna uprava, Zagreb
Gradaščević, J. (1987) Disciplinska odgovornost radnika u svjetlu izmjena i dopuna Zakona o udruženom radu. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo, broj XXXV, Pravni fakultet
Juras, D. (2015) Disciplinska odgovornost policijskih službenika u Republici Srpskoj. Beograd: KPA, br. 1/15, NBP
Kolakušić, M. Postupak radi povrede službene dužnosti državnih službenika i namještenika, te udaljenje iz službe (s osvrtom na policijske i sudske službenike). dostupno na http://www.upravnisudrh.hr/radovi.html, (29.12.2014.)
Leštanin, B., Nikač, Ž. (2016) Komentar Zakona o policiji. Beograd: Poslovni biro
Lubarda, B. (2001) Disciplinska odgovornost i harmonizacija prava. Pravo i privreda, vol. 38, br. 5-8, str. 241-253
Milković, D. (2005) Odgovornost službenika za povredu službene dužnosti,. Zagreb: Radno pravo Rosip d. o. o, br. 6
MUP Republike Srbije, Sektor finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova, Uprava za ljudske resurse (2015) Akt 06/3. br. 3999, od 21.07
Nikač, Ž. (2014) Policija u zajednici. Beograd: KPA
Nikolić, G. (2008) Disciplinska odgovornost državnih službenika. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, magistarski rad
Nikolić, V. (2012) Radnopravni položaj policijskih službenika. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 350-364
Popović, T. (1980) Radno pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Potočnjak, Ž. (2007) Radni odnosi državnih službenika. u: Potočnjak Ž., et al. [ur.] Radni odnosi u Republici Hrvatskoj, Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu
Rajko, A. (2008) Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - kritički osvrt. Novi informator, Hrvatska javna uprava, god. 8, broj 4
Rulic-Hren, S. (2004) Prestanak državne službe prema Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, objavljeno u: Dika M. et al., Zasnivanje i prestanak radnog odnosa - rješavanje radnih sporova. Narodne novine, Zagreb
Simonović, D. (2001) Individualizacija disciplinske mere. Pravo i privreda, vol. 38, br. 5-8, str. 275-282
Vinković, M., Benković, B. (2011) Uloga disciplinskih sankcija u borbi protiv neprofesionalnog i nezakonitog ponašanja državnih službenika - slučaj Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pravni vjesnik, Osijek, god. 27, broj 2, Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/NBP1601187J
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka