Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 7 od 240  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 10, br. 2, str. 89-96
Analiza prakse upravljanja komunalnim otpadom u Republici Srbiji
aAcademy of Applied Technical and Preschool Studies Niš, Niš
bUniverzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu

e-adresanatalija.tosic@vtsnis.edu.rs, dejan.vasovic@znrfak.ni.ac.rs
Projekat:
The part of this research was conducted under the auspices of the Ministry of Education, Science and Technological Development, the Republic of Serbia

Ključne reči: komunalni otpad; količine; sastav; metode tretmana; Republika Srbija
Sažetak
U ovom radu predstavljena je analiza trenutnog stanja u oblasti upravljanja komunalnim otpadom u Republici Srbiji. Analizirani su podaci o količini generisanog otpada, otpadu koji se ponovo koristi i odlaže, a koji je prikupila Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Analizom je utvrđeno da se deo otpada još uvek ne odlaže na odgovarajući način na sanitarne deponije. Takođe, u radu su predstavljene metode upravljanja komunalnim otpadom koje se najčešće koriste u Republici Srbiji. Na osnovu analize podataka je zaključeno da je najčešće korišćena metoda upravljanja komunalnim otpadom deponovanje. Cilj rada je da predstavi poboljšanja u primeni metoda upravljanja komunalnim otpadom proisteklih primenom Strategije upravljanja otpadom za period 2010 - 2019. godine kao i promene koje se očekuju primenom nove Strategije upravljanja otpadom u narednom periodu.
Reference
Agencija za zaštitu životne sredine (2016) Nacionalni registar izvora zagađivanja. GIS solution, Online, Available: http://www.nrizgis.sepa.gov.rs/NRIZGIS/index.html, Accessed: 14 April, 2020
Anatanasijević, D., Pocajt, V., Popović, I., Redžić, N., Ristić, M. (2013) The forecasting of municipal waste generation using artificial neural networks and sustainability indicators. Sustain Sci, 8: 3746
Batrićević, A. (2017) Napropisno odlaganje otpada u Srbiji-aktuelno stanje i kaznenopravna reakcija. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, XXXVI(1): 107-122
Beigl, P., Lebersorger, S., Salhofer, S. (2008) Modelling municipal solid waste generation: A review. Waste Management, 28: 200-214
Berkun, M., Aras, E., Nemlioglu, S. (2005) Disposal of solid waste in Istanbul and along the Black Sea coast of Turkey. Waste Management, 25: 847-855
Bijeljić, J., Petrović, N., Tošić, N., Ristić, N. (2017) Građevinski otpad iz javnih objekata kao posledica koncepta linearnog upravljanja otpadom. u: Četvrti naučno-stručni skup Politehnika 2017, Beograd
Chung, S., Lo, C. (2008) Local waste management constraints and waste administrators in China. Waste Management, 28: 272-281
Dedijer, A. (2007) Environment in Serbia: An indicatorbased review. Belgrade: Serbian Environmental Protection Agency
Đorđević, L. (2020) Agencija za zaštitu životne sredine. Beograd: Nacionalni registar izvora zagađivanja
Đorđević, L., Radovanović, N., Redžić, N., Jovanović, G. (2019) Upravljanje otpadom u Republici Srbiji u periodu 2011-2018. godina. Beograd: Republika Srbija, MInistarstvo zaštite životne sredine
Henry, Y.Z., Jun, D. (2006) Municipal solid waste management challenges in developing countries: Kenyan case study. Waste Management, 26: 92-100
Hoornweg, D., Bhada-Tata, P. (2012) What a waste: A Global Review of Solid Waste Management. Washington, DC: Urban development
Kalamada, O. (2016) Ekološki prihvatljivo odlaganje komunalnog otpada na području Republike Srpske. Poslovne studije, XV(16): 163-179
Mihajlović, V. (2015) Model upravljanja otpadom zasnovan na principima smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu i ekonomske održivosti. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu
Nešković, M.D. (2016) Modelovanje i optimizacija upravljanja komunalnim otpadom primjenom analize tokova materijala ocjenom životnog ciklusa. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons, Fakultet zaštite životne sredine
Ngoc, U., Schnitzer, H. (2009) Sustainable solutions for solid waste management in Southeast Asian countries. Waste Management, 29: 1982-1995
Nikolić, M. (2016) Uporedna analiza izabranih pokretača integrisanog sistema upravljanja otpadom na bazi pokazatelja u opštinama u Srbiji. Beograd: Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine
Prokić, D., Mihajlov, A. (2012) Contaminated sites. Practice of solid waste management in a developing country (Serbia). Environment Protection Engineering, 38(1): 81-90
R. Srbija (2010) Strategija upravljanja otpadom 2010-2019. godine. Sl. Glasnik RS, 29, Beograd
R. Srbija (2010-2016) Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka. Sl. glasnik RS, 91/2010, 10/2013, 98/2016
R. Srbija (2020) Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje. Sl. glasnik RS, 7
R. Srbija (2010-2018) Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom. Sl. glasnik RS, 21/2010, 10/2013 , 44/2018 - dr. zakon
R. Srbija (2017) Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegogovg dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje. Sl. glasnik RS, 17
Redžić, N. (2016) Upravljanje otpadom u Republici Srbiji. Beograd: Agencija za zaštitu životne sredine
Redžić, N., Đorđević, L., Dukić, I., Misajlovski, N., Mihailović, L. (2010) Uputstvo za određivanje oznaka postupaka ponovnog korišćemja (R) i deponovanja otpada (D). Beograd: Republika Srbija, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
Sharma, M., Mcbean, E. (2007) A methodology for solid waste characterization based on diminishing marginal returns. Waste Management, 27: 337-344
Shumeli, A., Kopali, A., Jojiç, E. (2012) Hazards related to collection, transportation and disposal of urban waste in Tirana municipality. Safety Engineering, 2(1): 33-36
Stepanov, J. (2018) Model za evaluaciju sistema upravljanja komunalnim otpadom primenom metode ocenjivanja životnog ciklusa. Novi Sad: Univerzitet u Novom, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Stepanov, J., Ubavin, D., Prokić, D., Stevanović-Čarapina, H., Stanisavljević, N. (2015) Analiza sistema upravljanja otpadom primenom LCI i LCIA metoda - studija slučaja Južno-bačkog regiona za upravljanje otpadom - Srbija. Recycling and Sustainable Development, vol. 8, br. 1, str. 18-26
Šerović, R. (2015) Nacionalna strategija upravljanja otpadom (strateški ciljevi RS). Beograd: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Odeljenje za upravljanje otpadom
Veljković, N., Lekić, D. (2019) Životna sredina u Srbiji: 2004-2019. Beograd: Republika Srbija, Ministarstvo zaštite životne sredine
Vujić, G., Ubavin, D., Batinić, B., et al. (2009) Utvrđivanje sastava otpada i procene količine u cilju definisanja strategije upravljanja sekundarnim sirovinama u sklopu održivog razvoja Republike Srbije. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine
Vujić, G., Jovičić, N., Redžić, N., Jovičić, G., Batinić, B., Stanisavljević, N., Altabt, A.O. (2010) A fast method for the analysis of municipal solid waste in developing countries: Case study of Serbia. Environmental Engineering and Management Journal, (8): 1021-1029
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/SE2002089T
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2021.

Povezani članci